งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการอ่านออกเสียงควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกการอ่านตัว ร, ล, ว ควบกล้ำ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 3 นายคมสัน ชัยรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการอ่านออกเสียงควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกการอ่านตัว ร, ล, ว ควบกล้ำ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 3 นายคมสัน ชัยรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการอ่านออกเสียงควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกการอ่านตัว ร, ล, ว ควบกล้ำ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 3 นายคมสัน ชัยรัตน์

2 ปัญหาการ วิจัย จากการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ในวิทยาลัย เทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม พบว่านักศึกษามีปัญหาในการออก เสียงคำควบกล้ำไม่ถูกต้องและชัดเจน ซึ่งเมื่อพูดผิดพลาดเป็นประจำแล้ว จะ ทำให้เสียบุคลิกภาพ ผู้ฟังเกิดความ รำคาญ ทั้งยังเกิดผลเสียในด้านการสื่อ ความหมาย อาจทำให้เข้าใจผิดไปได้ นอกจากนี้ยังทำให้ความงดงามของ ภาษาประจำชาติสูญสิ้นไป ผู้สอนจึง ควรแก้ไขข้อบกพร่องในการออกเสียง คำควบกล้ำ ร ล ว ของนักศึกษา

3 ปัญหาการ วิจัย เพื่อเป็นการขจัดปัญหาตั้งแต่ระยะ เริ่มต้นก่อนจะติดเป็นนิสัย และเป็นการ วางรากฐานในการใช้ภาษาไทยอันเป็นภาษา ประจำชาติให้ถูกต้องด้วย ดังนั้น จึงได้มีความ ต้องการแก้ไขปัญหาการออกเสียงดังกล่าวด้วย การสร้างและปรับปรุงแบบฝึกให้มีความ เหมาะสมกับสภาพของนักศึกษา จึงได้จัดทำ คู่มือการฝึกออกเสียงคำควบกล้ำ ร, ล, ว สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง 1/3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ เพชรเกษม เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการออกเสียง ควบกล้ำด้วยตนเองอย่างถูกต้อง และครูผู้สอน ได้ใช้เป็นแนวทางในการฝึกการออกเสียงคำ ควบกล้ำให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารในการดำรงชีวิต ประจำวันได้ดี และช่วยธำรงรักษาเอกภาพของ ภาษาไทยและชาติไทยไว้ตลอดไป

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงคำ ควบกล้ำ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชร เกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบการอ่านออกเสียง คำควบกล้ำ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ เพชรเกษม ระหว่างก่อนเรียนและ หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกการอ่าน ร, ล, ว ควบกล้ำ เพื่อเสริมทักษะการอ่านออกเสียง คำควบกล้ำ ร, ล, ว ให้ถูกต้องวัตถุประสงค์ของการวิจัย

5 ตารางสรุป ผลการวิจัย เลข ที่ การประเมินผล DD2D2 ก่อน เรียน หลังเรียน 161812144 271811121 371912144 451611121 561711121 681810100 781810100 871710100 961711121 1051611121 1171710100 1281810100 ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลัง ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน เลข ที่ การประเมินผล DD2D2 ก่อน เรียน หลังเรียน 1391910100 1471811121 1561711121 1661812144 1771811121 1851712144 1971710100 2071811121 2181911121 2291910100 2381810100 24817981

6 ตารางสรุป ผลการวิจัย เลข ที่ การประเมินผล DD2D2 ก่อน เรียน หลังเรียน 2571811121 2661711121 2751712144 2841713169 2941612144 3061711121 3151712144 3261812144 3371811121 3471710100 3561812144 3651712144 ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลัง ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน เลข ที่ การประเมินผล DD2D2 ก่อน เรียน หลังเรียน 3751712144 3861812144 3971912144 4061711121 N = 40 X = 6.47 S.D. = 1.24 X = 17.55 S.D. = 1.24 ∑D = 443 ∑ D 2 = 4,937

7 ตารางสรุป ผลการวิจัย ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการ ประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 เรื่องการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร, ล, ว ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 3 การ ประเมินผล N∑D∑ D 2 t-test ผลการ เปรียบเทียบ 404434,93778.82** เมื่อตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนการประเมินผล ก่อนเรียน และหลังเรียนด้วย t-test พบว่า t = 78.82 ซึ่งมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงอาจกล่าวได้ว่าผลสัมฤทธิ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างเชื่อมั่นได้ที่ 99%

8 สรุปผลการวิจัย ผลคะแนนทดสอบหลังใช้ชุด แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบ กล้ำ ร, ล, ว ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 3 มีคะแนนสูงจากก่อนใช้ชุดแบบฝึก เสริมทักษะการอ่านออกเสียงร้อยละ 78.82 คิดเป็น ร้อยละ 99 ซึ่งแสดงว่า การใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ออกเสียงคำควบกล้ำ ร, ล, ว ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 3 ทำให้นักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

9 อภิปรายผลการวิจัย จากผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการ อ่านที่กล่าวมาแล้ว ทำให้ทราบว่า ความสำคัญในการอ่านของนักศึกษา เกิดจากวิธีสอนของครู อาจารย์ เป็น องค์ประกอบสำคัญ แต่ครู อาจารย์ ยัง ขาดอุปกรณ์ที่เป็นแบบฝึกเสริมทักษะที่ มีเนื้อหาตรงกับความสนใจของ นักศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมี จุดมุ่งหมายที่จะสร้างแบบฝึกเสริม ทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร, ล, ว เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถใน การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร, ล, ว ของนักศึกษา

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการอ่านออกเสียงควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกการอ่านตัว ร, ล, ว ควบกล้ำ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 3 นายคมสัน ชัยรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google