งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การโยงงานวิจัย สู่ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย 22 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การโยงงานวิจัย สู่ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย 22 กรกฎาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การโยงงานวิจัย สู่ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย 22 กรกฎาคม 2552

2 17กรกฎาคม 2552ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ22กรกฎาคม 2552ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ การวิจัย (research) ตามพรบ.กองทุนสนับสนุนการวิจัย การค้นคว้าโดยการทดลอง สำรวจหรือการศึกษาตาม หลักวิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูล ความรู้ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการต่างๆ อันจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ หรือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ ในด้านต่างๆ ต่อไป ตามสากล การสร้างสรรค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ครอบคลุมถึง การสร้างความรู้เกี่ยวกับคน วัฒนธรรม และสังคม รวมถึงการใช้ ความรู้เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ (OECD)

3 Input Activities Output Outcome Impact ผลกระทบทางเศรษฐกิจ, ผลกระทบทางสังคม, ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม, ผลกระทบต่อมนุษย์, ผลกระทบทางเทคโนโลยี, ผลกระทบด้าน การเมืองและนโยบาย นโยบาย, มาตรการ, มาตรฐาน, กฎหมาย, การนำผลผลิตไปลอกเลียน ต่อเติม ปรับปรุง พัฒนา การขยายผล การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ นักวิจัย, งบประมาณ กระบวนการวิจัย รายงานการวิจัย, ผลิตภัณฑ์, คู่มือ, ความรู้ความเข้าใจ, ความพึงพอใจ, การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ, การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด 17กรกฎาคม 2552ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ22กรกฎาคม 2552ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ

4 17กรกฎาคม 2552ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ22กรกฎาคม 2552ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ การกำหนดยุทธศาสตร์ ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ ผู้ที่เกี่ยวข้องระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ขั้นตอนดำเนินการ - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและข้อมูลพื้นฐาน เพื่อประกอบการทำยุทธศาสตร์ (SWOT analysis) - การระดมความคิดจากผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก - การระดมความคิดจากคณะกรรมการและผู้บริหาร - การระดมความคิดจากผู้บริหารและพนักงาน เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติ

5 17กรกฎาคม 2552ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ22กรกฎาคม 2552ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ คำถาม ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยใน 3-5 ปีข้างหน้า จะเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคบริการ สังคมไทยจะถูกกระทบอย่างไร จากการเปลี่ยนแปลงของ ระบบเศรษฐกิจใน 3-5 ปีข้างหน้า ภารกิจควรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรใน 3-5 ปีข้างหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ วิชาการของประเทศ ควรจะมุ่งพัฒนาด้านใดเพื่อให้มีประโยชน์กับประเทศ มากขึ้น ภายใน 3 ปีข้างหน้า

6 17กรกฎาคม 2552ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ22กรกฎาคม 2552ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ ตัวอย่างโจทย์สำคัญ ทางเลือกสำหรับ 3 จังหวัดภาคใต้ การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นธรรมและมี ประสิทธิภาพ การวิจัยเกษตรยุคใหม่ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ภายใต้ มาตรการ NTM พลังงาน เศรษฐกิจ และ Climate Change ภูมิคุ้มกันและพลังทางวัฒนธรรม

7 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ การจัดการงานวิจัย การจัดการโปรแกรมและโครงการ - เป็นสหสาขาวิชาการ ครบวงจร มีเป้าหมายชัดเจน มีบูรณาการองค์รวม มีความเชื่อมโยงระหว่างโครงการวิจัย กระบวนการ - ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง - ต้นทาง : การตั้งโจทย์ประเมินสถานภาพความรู้และวิเคราะห์ สถานการณ์ ปัญหา และเงื่อนไข, เปิดให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วม, จัดลำดับความสำคัญของโจทย์ - กลางทาง : การประเมินคุณภาพ - ปลายทาง : การใช้ประโยชน์งานวิจัย 22 2552กรกฎาคม

8 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ กลไกส่งต่องานวิจัย Through policy connections (Executive or Congress) Through forum, meetings, special visiting lectures Through newspaper articles, interviews, press releases Through books and reports 22 2552กรกฎาคม

9 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ outcome 22 2552กรกฎาคม

10 17กรกฎาคม 2552ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ22กรกฎาคม 2552ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษ ความปลอดภัย สุขภาพ การศึกษา เชิงประเด็น (สิ่งแวดล้อมโลก, สิ่งแวดล้อมไทย) เชิงกลุ่มเป้าหมาย (คนไทยโดยรวม, กลุ่มเสี่ยงสูง) - ผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ - สิ่งแวดล้อมและการค้าระหว่างประเทศ - นโยบายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ - การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย - ภัยพิบัติ - การจัดการทรัพยากรน้ำ - การจัดการทรัพยากรชีวภาพ - การจัดการผลประโยชน์ทางทะเลและ การกัดเซาะชายฝั่ง - คุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ - สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม - โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญลำดับสูงของคนไทย - การเตรียมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ - สุขภาพแรงงาน - ความปลอดภัยในเด็ก - พัฒนากระบวนการเรียนรู้ครูและเด็ก ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพสังคม

11 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ ตัวอย่างงานวิจัยสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขัน ภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป - กระทรวงอุตสาหกรรม นโยบายการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม – ฝุ่นละออง 2.5 ไมครอน - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22 2552กรกฎาคม

12 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ มาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขัน ภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป 25472548 2549 2550 2551  งบประมาณวิจัยจาก กระทรวงอุตสาหกรรม แผนงาน “จัดทำคลังข้อมูล สารเคมี-กฎระเบียบ REACH”  งานวิจัย LCA  งานวิจัย NTBs - REACH  เวทีร่วม stakeholders (FTI, สภาหอฯ, พณ, กต,อก, สถาบันเฉพาะทาง  คณะกรรมการฯ กำหนดมาตรการ เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรม ไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบ ของ EU  คณะอนุกรรมการฯ สร้างองค์ ความรู้และพัฒนาฐานข้อมูล 2551  แผนงานเพิ่มขีดความสามารถ อุตสาหกรรมไทย  MOU 7 หน่วยงานในการ ดำเนินงานภายใต้แผนงานฯ มาตรการเพิ่มขีด ความสามารถ อุตสาหกรรมไทยใน การแข่งขันภายใต้ กฎระเบียบของ EU  MOU 5 หน่วยงานจัดทำ ฐานข้อมุล LCI  เอกสารสร้างสรรค์ปัญญา ชุดนโยบาย  website 22 2552กรกฎาคม

13 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ นโยบายการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 25472548 2549 2550 งานวิจัยยุทธศาสตร์ CDM การแก้ปัญหาภาวะเรือน กระจกอย่างมีส่วนร่วม เวทีผู้สื่อข่าว Global Warming Forum การประชุมกับ Key partners เอกสารสิ่งพิมพ์ website งานวิจัย กลุ่มที่ 1 – ศึกษา Physical Effect กลุ่มที่ 2 – International Environment Policy 2551 2552 สกว./นักวิจัย ร่วม เป็นคณะผู้แทนไทย ข้อคิดเห็นเสนอ รมว. ทส. นโยบายการดำเนินงานกลไก การพัฒนาที่สะอาด องค์กรบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก คณะกรรมการจัดทำ รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 คณะกรรมการนโยบาย การ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แห่งชาติ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ และด้านการเจรจา ร่างแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ร่างแผนแม่บทฯ รายงานแห่งชาติ 22 2552กรกฎาคม

14 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ 254825492547 2550 มติ ครม.เห็นชอบให้ หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างสินค้าและบริการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (22 มค. 51) 2551 สศช. สกว. TEI ประชุมหารือแนวคิด ผลิตภาพที่สะอาด  ประชุมหน่วยงาน ผู้บริหารระดับนโยบาย ทส./สศช./สมอ./สกว มติคณะ กก.เพิ่มขีดฯ สศช. มติ ครม.การขับเคลื่อนผลิตภาพ ที่สะอาด โดยรัฐเป็นผู้นำ  ภาคีร่วมตั้งโจทย์วิจัย  งานวิจัย “สู่เส้นทาง การผลิตและการบริโภค อย่างยั่งยืนของประเทศ ไทย”  ข้อเสนอแนวทางการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมของรัฐ – การแก้ไขกฎระบียบ พัสดุ, เกณฑ์การเลื่อกซื้อ, สินค้าที่อยู่ใน ข่าย  คู่มือแนวทางการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ  คู่มือแนวทางการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน ทส.  คณะทำงานจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ศึกษา ผลกระทบของการจัดซื้อจัดจ้างและ บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เวทีสาธารณะขับเคลื่อนผู้เกี่ยวข้อง กรมบัญชีกลาง, ผู้ผลิต, สมาคมบริหาร จัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย  ภาคีหลักร่วมจัดสัมมนารับฟังหน่วยงานรัฐ ทุกส่วน “การจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ” นโยบายจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 22 2552กรกฎาคม

15 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ – ฝุ่นละออง 2.5 ไมครอน เวทีขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะ สื่อวิทยุโทรทัศน์ เอกสารสร้างสรรค์ปัญญาชุด นโยบาย ร่างประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง “กำหนดมาตรฐานค่าฝุ่น ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศ” (กก.วล.จะพิจารณา ภายใน มิ.ย. 52) การประชุมหน่วยงานร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญ (นักวิจัย) พิจารณา แนวทางและความเป็นไปได้ในการ กำหนดค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน 2.5 ไมครอน กรมควบคุมมลพิษศึกษา เพิ่มเติมทางระบาดวิทยา (Time series analyses, Panel study) โดย คณะวิจัย สกว. สถานการณ์ความรุนแรง ระดับฝุ่นในบรรยากาศ แหล่งกำเนิดฝุ่น สัดส่วนขนาดฝุ่น ผลกระทบต่อ สุขภาพ ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ รูปแบบการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศโดยชุมชน 25462547 2548 2549 2550 2551 งานวิจัยพื้นที่ กทม. (ปี 2545 – 2547) งานวิจัยพื้นที่เชียงใหม่ (ปี 2548 – 2551) 2552 22 2552กรกฎาคม

16 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ ประเด็นแลกเปลี่ยน public health policy : policy formulation & policy implementation เป้าหมาย – healthy people (มองสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านของคนไทย) การจัดการงานวิจัย - ต้นทาง กลางทาง ความร่วมมือ & กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 22 2552กรกฎาคม

17 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ ความท้าทายและความเสี่ยงใหม่ ประเด็นส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม - ประชากรสูงอายุ - การขยายความเป็นเมือง - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - โรคอุบัติใหม่ - น้ำ อาหาร พลังงาน 22 2552กรกฎาคม

18 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ Source: WHO 2009, Protecting health from climate change 22 2552กรกฎาคม

19 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ multiplier of existing health risk - affect key determinants of human health : air, food, water - heatwave, floods, storms - transmission of infectious diseases impact - susceptibility of exposed population - frequency - capacity of public health practices/services knowledge & information - understanding of health risks to inform policy makers 22 2552กรกฎาคม

20 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ Source: WHO 2009, Protecting health from climate change 22 2552กรกฎาคม Research tasks relevant to informing policies to protect health from climate change

21 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ22 2552กรกฎาคม วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ภาพฝัน ที่อยาก ให้เกิด ในอนาคต ทิศทางใหญ่ ๆ เพื่อสู่วิสัยทัศน์ ทางเลือก เพื่อ ดำเนินงานทิศทาง สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ บ่งบอกว่าอยาก ได้อะไร (What) ขยายความ วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ ( เท่าใด ) บอกว่าทำอย่างไร (How)

22 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ22 2552กรกฎาคม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ระดับชาติ ระดับกรม, จังหวัด ระดับกระทรวง

23 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ22 2552กรกฎาคม กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัย (การเสาะหาโจทย์วิจัย) –ตามความต้องการของ Users จำแนกให้ได้ว่าใครคือ Users ตัวจริง ใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาโดยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง –อิงตามยุทธศาสตร์ชาติ –อิงตามยุทธศาสตร์สถาบัน กระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

24 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ22 2552กรกฎาคม วิเคราะห์ให้ได้ว่าอะไรคือ “ปัญหา” ที่เป็นอยู่ หา “เหตุ” หรือสาเหตุของปัญหาให้ได้ถึงที่สุด โดยการหา คำตอบให้ได้ว่าทำไม ทำไม และทำไม เมื่อถึงที่สุดตอบไม่ได้ว่า “ทำไม” จุดนั้นคือประเด็นที่ต้องหา คำตอบด้วยการวิจัย

25 http://www.trf.or.th supranee@trf.or.th ห้องสมุดออนไลน์ http://elibrary.trf.or.th/


ดาวน์โหลด ppt การโยงงานวิจัย สู่ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย 22 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google