งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การโยงงานวิจัย สู่ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การโยงงานวิจัย สู่ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การโยงงานวิจัย สู่ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย 22 กรกฎาคม 2552

2 การวิจัย (research) ตามพรบ.กองทุนสนับสนุนการวิจัย
การค้นคว้าโดยการทดลอง สำรวจหรือการศึกษาตามหลักวิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูล ความรู้ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ อันจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วิชาการ หรือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ต่อไป ตามสากล การสร้างสรรค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงการสร้างความรู้เกี่ยวกับคน วัฒนธรรม และสังคม รวมถึงการใช้ความรู้เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ (OECD) 17 กรกฎาคม 2552 ฝ่าย สวัสดิ ภาพสาธารณะ 22

3 Input นักวิจัย, งบประมาณ กระบวนการวิจัย Activities Output Outcome
รายงานการวิจัย, ผลิตภัณฑ์, คู่มือ, ความรู้ความเข้าใจ, ความพึงพอใจ, การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ, การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด Output Outcome นโยบาย, มาตรการ, มาตรฐาน, กฎหมาย, การนำผลผลิตไปลอกเลียน ต่อเติม ปรับปรุงพัฒนา การขยายผล การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ Impact ผลกระทบทางเศรษฐกิจ, ผลกระทบทางสังคม, ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม, ผลกระทบต่อมนุษย์, ผลกระทบทางเทคโนโลยี, ผลกระทบด้าน การเมืองและนโยบาย 17 กรกฎาคม 2552 ฝ่าย สวัสดิ ภาพสาธารณะ 22

4 การกำหนดยุทธศาสตร์ ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ ผู้ที่เกี่ยวข้องระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ขั้นตอนดำเนินการ - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและข้อมูลพื้นฐาน เพื่อประกอบการทำยุทธศาสตร์ (SWOT analysis) - การระดมความคิดจากผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก - การระดมความคิดจากคณะกรรมการและผู้บริหาร - การระดมความคิดจากผู้บริหารและพนักงาน เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติ 17 22 กรกฎาคม กรกฎาคม 2552 2552 ฝ่าย ฝ่าย สวัสดิ สวัสดิ ภาพสาธารณะ ภาพสาธารณะ

5 คำถาม ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยใน 3-5 ปีข้างหน้า จะเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคบริการ สังคมไทยจะถูกกระทบอย่างไร จากการเปลี่ยนแปลงของ ระบบเศรษฐกิจใน 3-5 ปีข้างหน้า ภารกิจควรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรใน 3-5 ปีข้างหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ วิชาการของประเทศ ควรจะมุ่งพัฒนาด้านใดเพื่อให้มีประโยชน์กับประเทศ มากขึ้น ภายใน 3 ปีข้างหน้า 17 22 กรกฎาคม กรกฎาคม 2552 2552 ฝ่าย ฝ่าย สวัสดิ สวัสดิ ภาพสาธารณะ ภาพสาธารณะ

6 ตัวอย่างโจทย์สำคัญ ทางเลือกสำหรับ 3 จังหวัดภาคใต้
การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ การวิจัยเกษตรยุคใหม่ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ภายใต้มาตรการ NTM พลังงาน เศรษฐกิจ และ Climate Change ภูมิคุ้มกันและพลังทางวัฒนธรรม 17 22 กรกฎาคม กรกฎาคม 2552 2552 ฝ่าย ฝ่าย สวัสดิ สวัสดิ ภาพสาธารณะ ภาพสาธารณะ

7 การจัดการงานวิจัย การจัดการโปรแกรมและโครงการ
- เป็นสหสาขาวิชาการ ครบวงจร มีเป้าหมายชัดเจน มีบูรณาการองค์รวม มีความเชื่อมโยงระหว่างโครงการวิจัย กระบวนการ - ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง - ต้นทาง : การตั้งโจทย์ประเมินสถานภาพความรู้และวิเคราะห์ สถานการณ์ ปัญหา และเงื่อนไข, เปิดให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วม, จัดลำดับความสำคัญของโจทย์ - กลางทาง : การประเมินคุณภาพ - ปลายทาง : การใช้ประโยชน์งานวิจัย 22 กรกฎาคม 2552 ฝ่าย ฝ่าย สวัสดิ สวัสดิ ภาพสาธารณะ ภาพสาธารณะ

8 กลไกส่งต่องานวิจัย Through policy connections (Executive or Congress)
Through forum, meetings, special visiting lectures Through newspaper articles, interviews, press releases Through books and reports 22 กรกฎาคม 2552 ฝ่าย ฝ่าย สวัสดิ สวัสดิ ภาพสาธารณะ ภาพสาธารณะ

9 outcome 22 กรกฎาคม 2552 ฝ่าย ฝ่าย สวัสดิ สวัสดิ ภาพสาธารณะ ภาพสาธารณะ

10 เชิงประเด็น (สิ่งแวดล้อมโลก, สิ่งแวดล้อมไทย)
ผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและการค้าระหว่างประเทศ นโยบายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการทรัพยากรชีวภาพ การจัดการผลประโยชน์ทางทะเลและ การกัดเซาะชายฝั่ง คุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม ระบบนิเวศ มลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติ ความปลอดภัย การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย ภัยพิบัติ โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญลำดับสูงของคนไทย การเตรียมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สุขภาพแรงงาน ความปลอดภัยในเด็ก พัฒนากระบวนการเรียนรู้ครูและเด็ก สุขภาพ การศึกษา สวัสดิภาพสังคม เชิงประเด็น (สิ่งแวดล้อมโลก, สิ่งแวดล้อมไทย) เชิงกลุ่มเป้าหมาย (คนไทยโดยรวม, กลุ่มเสี่ยงสูง) 22 17 กรกฎาคม กรกฎาคม 2552 2552 ฝ่าย ฝ่าย สวัสดิ สวัสดิ ภาพสาธารณะ ภาพสาธารณะ

11 ตัวอย่างงานวิจัยสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
มาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขัน ภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป - กระทรวงอุตสาหกรรม นโยบายการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม – ฝุ่นละออง 2.5 ไมครอน - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22 กรกฎาคม 2552 ฝ่าย ฝ่าย สวัสดิ สวัสดิ ภาพสาธารณะ ภาพสาธารณะ

12 มาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป
MOU 5 หน่วยงานจัดทำฐานข้อมุล LCI งบประมาณวิจัยจากกระทรวงอุตสาหกรรมแผนงาน “จัดทำคลังข้อมูลสารเคมี-กฎระเบียบ REACH” งานวิจัย LCA งานวิจัย NTBs - REACH เอกสารสร้างสรรค์ปัญญาชุดนโยบาย website มาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของ EU 2547 2548 2549 2550 2551 2551 คณะกรรมการฯ กำหนดมาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของ EU คณะอนุกรรมการฯ สร้างองค์ความรู้และพัฒนาฐานข้อมูล เวทีร่วม stakeholders (FTI, สภาหอฯ, พณ, กต,อก, สถาบันเฉพาะทาง แผนงานเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทย MOU 7 หน่วยงานในการดำเนินงานภายใต้แผนงานฯ 22 กรกฎาคม 2552 ฝ่าย ฝ่าย สวัสดิ สวัสดิ ภาพสาธารณะ ภาพสาธารณะ

13 นโยบายการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
งานวิจัย กลุ่มที่ 1 – ศึกษา Physical Effect กลุ่มที่ 2 – International Environment Policy งานวิจัยยุทธศาสตร์ CDMการแก้ปัญหาภาวะเรือนกระจกอย่างมีส่วนร่วม เวทีผู้สื่อข่าว Global Warming Forum การประชุมกับ Key partners เอกสารสิ่งพิมพ์ website สกว./นักวิจัย ร่วมเป็นคณะผู้แทนไทย 2547 2548 2549 2550 2551 2552 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ร่างแผนแม่บทฯ รายงานแห่งชาติ ข้อคิดเห็นเสนอ รมว. ทส. นโยบายการดำเนินงานกลไกการพัฒนาที่สะอาด คณะกรรมการจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 คณะกรรมการนโยบาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและด้านการเจรจา องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 22 กรกฎาคม 2552 ฝ่าย ฝ่าย สวัสดิ สวัสดิ ภาพสาธารณะ ภาพสาธารณะ

14 นโยบายจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนวทางการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของรัฐ – การแก้ไขกฎระบียบพัสดุ, เกณฑ์การเลื่อกซื้อ, สินค้าที่อยู่ในข่าย คู่มือแนวทางการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ คู่มือแนวทางการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน ภาคีร่วมตั้งโจทย์วิจัย งานวิจัย “สู่เส้นทางการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนของประเทศไทย” สศช. สกว. TEIประชุมหารือแนวคิดผลิตภาพที่สะอาด มติ ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (22 มค. 51) 2547 2548 2549 2550 2551 มติคณะ กก.เพิ่มขีดฯ สศช. มติ ครม.การขับเคลื่อนผลิตภาพที่สะอาด โดยรัฐเป็นผู้นำ ทส. คณะทำงานจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ศึกษาผลกระทบของการจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประชุมหน่วยงานผู้บริหารระดับนโยบาย ทส./สศช./สมอ./สกว เวทีสาธารณะขับเคลื่อนผู้เกี่ยวข้อง กรมบัญชีกลาง, ผู้ผลิต, สมาคมบริหาร จัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ภาคีหลักร่วมจัดสัมมนารับฟังหน่วยงานรัฐ ทุกส่วน “การจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ” 22 กรกฎาคม 2552 ฝ่าย ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สวัสดิ ภาพสาธารณะ

15 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ – ฝุ่นละออง 2.5 ไมครอน
สถานการณ์ความรุนแรง ระดับฝุ่นในบรรยากาศ แหล่งกำเนิดฝุ่น สัดส่วนขนาดฝุ่น ผลกระทบต่อ สุขภาพ ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ รูปแบบการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศโดยชุมชน งานวิจัยพื้นที่ กทม. (ปี 2545 – 2547) งานวิจัยพื้นที่เชียงใหม่ (ปี 2548 – 2551) ร่างประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง “กำหนดมาตรฐานค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศ” (กก.วล.จะพิจารณาภายใน มิ.ย. 52) 2552 2546 2547 2548 2549 2551 2550 การประชุมหน่วยงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ (นักวิจัย) พิจารณาแนวทางและความเป็นไปได้ในการกำหนดค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เวทีขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะ สื่อวิทยุโทรทัศน์ เอกสารสร้างสรรค์ปัญญาชุดนโยบาย กรมควบคุมมลพิษศึกษาเพิ่มเติมทางระบาดวิทยา (Time series analyses, Panel study) โดยคณะวิจัย สกว. 22 กรกฎาคม 2552 ฝ่าย ฝ่าย สวัสดิ สวัสดิ ภาพสาธารณะ ภาพสาธารณะ

16 ประเด็นแลกเปลี่ยน public health policy : policy formulation & policy implementation เป้าหมาย – healthy people (มองสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านของคนไทย) การจัดการงานวิจัย - ต้นทาง กลางทาง ความร่วมมือ & กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 22 กรกฎาคม 2552 ฝ่าย ฝ่าย สวัสดิ สวัสดิ ภาพสาธารณะ ภาพสาธารณะ

17 ความท้าทายและความเสี่ยงใหม่
ประเด็นส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม - ประชากรสูงอายุ - การขยายความเป็นเมือง - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - โรคอุบัติใหม่ - น้ำ อาหาร พลังงาน 22 กรกฎาคม 2552 ฝ่าย ฝ่าย สวัสดิ สวัสดิ ภาพสาธารณะ ภาพสาธารณะ

18 22 กรกฎาคม 2552 ฝ่าย ฝ่าย สวัสดิ สวัสดิ ภาพสาธารณะ ภาพสาธารณะ
Source: WHO 2009, Protecting health from climate change 22 กรกฎาคม 2552 ฝ่าย ฝ่าย สวัสดิ สวัสดิ ภาพสาธารณะ ภาพสาธารณะ

19 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
multiplier of existing health risk - affect key determinants of human health : air, food, water - heatwave, floods, storms - transmission of infectious diseases impact - susceptibility of exposed population - frequency - capacity of public health practices/services knowledge & information - understanding of health risks to inform policy makers 22 กรกฎาคม 2552 ฝ่าย ฝ่าย สวัสดิ สวัสดิ ภาพสาธารณะ ภาพสาธารณะ

20 Research tasks relevant to informing policies to protect health from climate change
Source: WHO 2009, Protecting health from climate change 22 กรกฎาคม 2552 ฝ่าย ฝ่าย สวัสดิ สวัสดิ ภาพสาธารณะ ภาพสาธารณะ

21 ภาพฝัน ที่อยากให้เกิด ในอนาคต วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ทิศทางใหญ่ ๆ เพื่อสู่วิสัยทัศน์ ทางเลือก เพื่อดำเนินงานทิศทางสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ บ่งบอกว่าอยากได้อะไร (What) ขยายความวัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ (เท่าใด) บอกว่าทำอย่างไร(How) 22 กรกฎาคม 2552 ฝ่าย ฝ่าย สวัสดิ สวัสดิ ภาพสาธารณะ ภาพสาธารณะ

22 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์
ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม, จังหวัด 22 กรกฎาคม 2552 ฝ่าย ฝ่าย สวัสดิ สวัสดิ ภาพสาธารณะ ภาพสาธารณะ

23 กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัย (การเสาะหาโจทย์วิจัย) ตามความต้องการของ Users
ใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาโดยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อิงตามยุทธศาสตร์ชาติ อิงตามยุทธศาสตร์สถาบัน กระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 22 กรกฎาคม 2552 ฝ่าย ฝ่าย สวัสดิ สวัสดิ ภาพสาธารณะ ภาพสาธารณะ

24 วิเคราะห์ให้ได้ว่าอะไรคือ “ปัญหา” ที่เป็นอยู่
หา “เหตุ” หรือสาเหตุของปัญหาให้ได้ถึงที่สุด โดยการหาคำตอบให้ได้ว่าทำไม ทำไม และทำไม เมื่อถึงที่สุดตอบไม่ได้ว่า “ทำไม” จุดนั้นคือประเด็นที่ต้องหาคำตอบด้วยการวิจัย 22 กรกฎาคม 2552 ฝ่าย ฝ่าย สวัสดิ สวัสดิ ภาพสาธารณะ ภาพสาธารณะ

25 ห้องสมุดออนไลน์ http://elibrary.trf.or.th/
ห้องสมุดออนไลน์


ดาวน์โหลด ppt การโยงงานวิจัย สู่ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google