งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาระบบข้อมูล สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์และ คณะ โดยการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาระบบข้อมูล สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์และ คณะ โดยการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์และ คณะ โดยการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ

2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัยของประเทศในประเด็น ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น 2. เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านทรัพยากร และการจัดการปัญหา 3. เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการ เฝ้าระวัง 4. เพื่อจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนและ ทำงานร่วมกันของเครือข่าย

3 เป้าหมายของโครงการ 1. ชุดดัชนีชี้วัดปัญหาสิ่งแวดล้อมและอาชี วอนามัยใน 4 ประเด็น ภาคเกษตร ( สารกำจัดศัตรูพืช ) ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ( สารกำจัดศัตรูพืช ) ภาคอุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศ ผลกระทบของ สวล. ต่อสุขภาพเด็ก มลพิษทางอากาศ ผลกระทบของ สวล. ต่อสุขภาพเด็ก 2. ข้อมูลตามดัชนีชี้วัดสถานการณ์ที่ สำคัญในระดับประเทศและพื้นที่ 3. ข้อมูลแสดงทรัพยากรและการจัดการ ปัญหา 4. ระบบข้อมูล ( ของกระทรวงสาธารณสุข ) ที่มีประสิทธิภาพ 5. กลไกและเครือข่ายในการพัฒนาองค์ ความรู้และการพัฒนาระบบข้อมูลที่ ต่อเนื่อง

4 วิธีการและขั้นตอน 1. การศึกษาสถานการณ์ และการจัดการ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของประเทศ และการทบทวนสถานการณ์ใน ต่างประเทศ 2. การพัฒนาตัวดัชนีชี้วัด 3. การพัฒนาระบบข้อมูล 4. การสร้างเครือข่าย

5 การพัฒนาตัวดัชนีชี้วัด ทบทวนองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อ กำหนดร่างตัวชี้วัดที่สำคัญ ทบทวนองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อ กำหนดร่างตัวชี้วัดที่สำคัญ สำรวจฐานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ สำรวจฐานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ประชุมระดมสมองของเครือข่ายเพื่อ ศึกษาความต้องการในการใช้และความ เป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลของตัวดัชนีชี้ วัด ประชุมระดมสมองของเครือข่ายเพื่อ ศึกษาความต้องการในการใช้และความ เป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลของตัวดัชนีชี้ วัด ทดลองจัดเก็บข้อมูลในตัวแปรที่ขาด เพื่อ ปรับปรุงตัวดัชนีชี้วัด ทดลองจัดเก็บข้อมูลในตัวแปรที่ขาด เพื่อ ปรับปรุงตัวดัชนีชี้วัด รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผล

6 กรอบแนวคิดเรื่อง ตัวดัชนีชี้วัดทางด้าน สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

7 กรอบแนวคิด คน + สิ่งคุกคาม + สิ่งแวดล้อม Pre-clinicalป่วยเป็นโรคเสียชีวิต

8 สายโซ่ความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ Source activities: Industry Transport Domestic activities Waste Agriculture Emissions Environmental: concentration: Air Water Food Soil Exposure: External exposure Absorbed dose Target organ dose Health effect: Subclinical effect Morbidity Mortality

9 ประเด็น - แหล่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทบทวน - ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดโรคมะเร็งจากการ ประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อมที่จะเก็บ สิ่งแวดล้อมที่จะเก็บ Agent – suspected agent, Env.&Occ. Haz. Agent – suspected agent, Env.&Occ. Haz. การสัมผัส (Exposure) ทั้งในและ นอกงาน การสัมผัส (Exposure) ทั้งในและ นอกงาน Person – อายุ เพศ อาชีพ Person – อายุ เพศ อาชีพ Place - สถานที่ทำงาน สถานที่พบผู้ป่วย สถานที่ Diag. Place - สถานที่ทำงาน สถานที่พบผู้ป่วย สถานที่ Diag. Time – ประวัติการทำงานตั้งแต่เริ่มทำงาน Time – ประวัติการทำงานตั้งแต่เริ่มทำงาน ระยะเวลาที่ทำงาน expose ระยะเวลาที่ทำงาน expose

10 - การพัฒนาองค์ความรู้ - ด้านการเฝ้าระวัง Health effects ก่อน ป่วย / การเกิดโรค - ด้านการเฝ้าระวัง Health effects ก่อน ป่วย / การเกิดโรค - การวิเคราะห์ Spatial epidemiology & GIS - การวิเคราะห์ Spatial epidemiology & GIS เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการป่วย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการป่วย ใครจะเป็นผู้ดำเนินการ ? ใครจะเป็นผู้ดำเนินการ ?


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาระบบข้อมูล สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์และ คณะ โดยการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google