งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในด้านต่างๆ จัดทำโดย ด. ญ. มัชมน สร่างโศรก เลขที่ 14 ชั้น ม.1/10 ด. ญ. ภัณฑ์ฑิรา ปานเพชร เลขที่ 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในด้านต่างๆ จัดทำโดย ด. ญ. มัชมน สร่างโศรก เลขที่ 14 ชั้น ม.1/10 ด. ญ. ภัณฑ์ฑิรา ปานเพชร เลขที่ 17."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในด้านต่างๆ จัดทำโดย ด. ญ. มัชมน สร่างโศรก เลขที่ 14 ชั้น ม.1/10 ด. ญ. ภัณฑ์ฑิรา ปานเพชร เลขที่ 17 ชั้น ม.1/10

2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ

3 ประยุกต์ใช้ในงานด้าน การศึกษา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลัก อิเล็กทรอนิกส์บุค วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ ระบบวิดีโอออนดีมานด์ การสืบค้นข้อมูล อินเทอร์เน็ต

4 ประยุกต์ใช้ในงานทะเบียน ของสถานศึกษา งานรับมอบตัว งานทะเบียน งานประมวลผลการเรียน งานตรวจสอบผู้จบการศึกษา งานส่งนักศึกษาฝึกงาน

5 ประยุกต์ใช้ใน ห้างสรรพสินค้าและสาขา ย่อย เนื่องจากห้างสรรพสินค้า เป็นศูนย์การค้า ขนาดใหญ่ มีอยู่หลายสาขาที่จัดจำหน่าย อยู่ทั่วประเทศ มีซัพพลายเออร์กว่าพันราย และมีพนักงานอยู่หลายพันคน ดังนั้นข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินใจต้องทำอย่าง รวดเร็วเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์

6 ประยุกต์ใช้ในงาน สาธารณสุขและการแพทย์ ด้านการลงทะเบียนผู้ป่วย การสนับสนุนการรักษาพยาบาล สามารถให้คำปรึกษาทางไกล โดยแพทย์ผู้ เชี่ยวชำนาญ เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยในการ ให้ ความรู้แก่ประชาชนของแพทย์ หรือ หน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้ผู้บริหาร สามารถกำหนดนโยบาย และติดตามกำกับ การดำเนินงานตามนโยบายได้ดียิ่งขึ้น โดย อาศัยข้อมูลที่ถูกต้องฉับไว และข้อมูลที่ จำเป็น ในด้านการให้ความรู้หรือการเรียน การสอน ทางไกล

7 ประยุกต์ใช้ในงานด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี กลุ่มนักวิทยาสตร์ วิศวกรที่ต้องการศึกษา พฤติกรรมบางอย่างของสิ่งมีชีวต รวมถึง สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่นศึกษาการกระจายถิ่น ที่อยู่ของนก การกระจายของแบคทีเรีย การ สร้างอาณาจักรของมด เป็นต้น

8 ประยุกต์ใช้ในงานด้านการ สื่อสารและโทรคมนาคม เทคโนโลยีของการสื่อสารและโทรคมนาคม ในปัจจุบันก้าวไกลไปมาก มีบริการมากมายที่ ทันสมัยและตอบรับกับการนำมาประยุกต์ใช้ใน การดำเนินธุรกิจ ตัวอย่างการใช้โทรศัพท์ใน ปัจจุบันนี้ก็มิไดมีไว้เพียงสำหรับคุยสนทนา เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่มันสามารถ ช่วยงานได้มากขึ้น โดยอ้างอิงข้อมูลและการ เปิดให้บริการของบริษัท มีติดต่อสื่อสารผ่าน ดาวเทียมทั้งภาพและเสียง มีโทรศัพท์มือถือ รุ่นต่าง ๆ ออกมามากมาย พัฒนาทั้งหน่วยงาน ของภาครัฐและเอกชน เช่นเทเลคอม เอเชีย คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ( มหาชน ) ซึ่งเป็นผู้วาง แผนการก่อสร้าง และติดตั้งขยายบริการ โทรศัพท์พื้นฐาน 2.6 ล้านเลขหมาย ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงการซ่อมบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 25 ปี และเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการในปัจจุบัน

9 ประยุกต์ใช้ในงานด้านการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน การออกแบบ ได้มีการนำคอมพิวเตอร์มา ช่วยในการออกแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบสินค้า และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยควบคุมกระบวนการผลิต ( CAM : Computer Aided Menufacturing ) เช่น ควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ ลดแรงงาน โดยใช้คอมพิวเตอร์ ควบคุมหุ่นยนต์ทำงาน

10 ประยุกต์ใช้ในสำนักงาน ภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต่าง ๆ มากมาย เช่น การทำบัตรประจำตัว ประชาชน การเกิด การตาย การเสียภาษี อากร การทำใบอนุญาตขับรถยนต์ การจ่าย ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ การประมวลผล คะแนนเลือกตั้ง ฯลฯ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในด้านต่างๆ จัดทำโดย ด. ญ. มัชมน สร่างโศรก เลขที่ 14 ชั้น ม.1/10 ด. ญ. ภัณฑ์ฑิรา ปานเพชร เลขที่ 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google