งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
จัดทำโดย ด.ญ.มัชมน สร่างโศรก เลขที่ 14 ชั้น ม.1/10 ด.ญ.ภัณฑ์ฑิรา ปานเพชร เลขที่ 17 ชั้น ม.1/10

2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ

3 ประยุกต์ใช้ในงานด้านการศึกษา
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลัก อิเล็กทรอนิกส์บุค วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์  ระบบวิดีโอออนดีมานด์  การสืบค้นข้อมูล  อินเทอร์เน็ต 

4 ประยุกต์ใช้ในงานทะเบียนของสถานศึกษา
งานรับมอบตัว  งานทะเบียน งานประมวลผลการเรียน  งานตรวจสอบผู้จบการศึกษา  งานส่งนักศึกษาฝึกงาน

5 ประยุกต์ใช้ในห้างสรรพสินค้าและสาขาย่อย
ประยุกต์ใช้ในห้างสรรพสินค้าและสาขาย่อย  เนื่องจากห้างสรรพสินค้า เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ มีอยู่หลายสาขาที่ จัดจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศ มีซัพพลายเออร์กว่าพันราย และมีพนักงาน อยู่หลายพันคน ดังนั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินใจต้องทำอย่าง รวดเร็วเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ 

6 ประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุขและการแพทย์
ประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุขและการแพทย์  ด้านการลงทะเบียนผู้ป่วย  การสนับสนุนการรักษาพยาบาล   สามารถให้คำปรึกษาทางไกล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชำนาญ  เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยในการ ให้ความรู้แก่ประชาชนของแพทย์ หรือหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ   เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบาย และ ติดตามกำกับการดำเนินงานตามนโยบายได้ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยข้อมูลที่ ถูกต้องฉับไว และข้อมูลที่จำเป็น ในด้านการให้ความรู้หรือการเรียน การสอนทางไกล 

7 ประยุกต์ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มนักวิทยาสตร์ วิศวกรที่ต้องการศึกษาพฤติกรรมบางอย่างของสิ่งมี ชีวต รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่นศึกษาการกระจายถิ่นที่อยู่ของนก การกระจายของแบคทีเรีย การสร้างอาณาจักรของมด เป็นต้น

8 ประยุกต์ใช้ในงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
ประยุกต์ใช้ในงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม    เทคโนโลยีของการสื่อสารและโทรคมนาคมในปัจจุบันก้าวไกลไปมาก มี บริการมากมายที่ทันสมัยและตอบรับกับการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนิน ธุรกิจ ตัวอย่างการใช้โทรศัพท์ในปัจจุบันนี้ก็มิไดมีไว้เพียงสำหรับคุยสนทนา เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่มันสามารถช่วยงานได้มากขึ้น โดยอ้างอิงข้อมูล และการเปิดให้บริการของบริษัท มีติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมทั้งภาพและ เสียง มีโทรศัพท์มือถือรุ่นต่าง ๆ ออกมามากมาย พัฒนาทั้งหน่วยงานของ ภาครัฐและเอกชน เช่นเทเลคอม เอเชีย คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่ง เป็นผู้วางแผนการก่อสร้าง และติดตั้งขยายบริการโทรศัพท์พื้นฐาน 2.6 ล้านเลขหมาย ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงการ ซ่อมบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 25 ปี และเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการในปัจจุบัน

9 ประยุกต์ใช้ในงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประยุกต์ใช้ในงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการออกแบบ ได้มีการนำ คอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบ สินค้า และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยควบคุมกระบวนการผลิต ( CAM : Computer Aided Menufacturing ) เช่นควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ ลดแรงงาน โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ทำงาน    

10 ประยุกต์ใช้ในสำนักงานภาครัฐและเอกชน
ประยุกต์ใช้ในสำนักงานภาครัฐและเอกชน   ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ มากมาย เช่น การทำบัตรประจำตัวประชาชน การ เกิด การตาย การเสียภาษีอากร การทำใบอนุญาตขับรถยนต์ การจ่าย ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ การประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง ฯลฯ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google