งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.1 ส่วนประกอบหลักการของการสื่อสาร โทรคมนาคม SourceMediumSlink ระบบสื่อสารโทรคมนาคมอย่างง่าย ๆ ควร จะมีแหล่งกำเนิดข่าวสาร (Source) ส่งข่าวสาร ผ่านตัวกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.1 ส่วนประกอบหลักการของการสื่อสาร โทรคมนาคม SourceMediumSlink ระบบสื่อสารโทรคมนาคมอย่างง่าย ๆ ควร จะมีแหล่งกำเนิดข่าวสาร (Source) ส่งข่าวสาร ผ่านตัวกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1.1 ส่วนประกอบหลักการของการสื่อสาร โทรคมนาคม SourceMediumSlink ระบบสื่อสารโทรคมนาคมอย่างง่าย ๆ ควร จะมีแหล่งกำเนิดข่าวสาร (Source) ส่งข่าวสาร ผ่านตัวกลาง (Medium) ไปยังจุดหมาย ปลายทาง (Slink) เป็นส่วนประกอบหลัก แหล่งกำเนิดข่าวสารตัวกลางการเข้ารหัส สัญญาณรบกวน การถอดรหัสจุดหมายปลายทาง การสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้รับข่าวสาร เข้าใจความหมายของผู้ส่ง ถ้าไม่เข้าใจแสดงว่า ไม่เกิดการสื่อสาร ดังนั้นจึงต้องมีการเข้ารหัสและ การถอดรหัส ซึ่งจะทำให้ผู้ส่งและผู้รับข่าวสาร เข้าใจความหมายได้ สำหรับผู้บริหารความเข้าใจ เบื้องต้นคือการเข้าใจว่าเกิดการสื่อสารขึ้นหรือไม่

3 1.2 ความสำคัญของการสื่อสารโทรคมนาคม 1.2.1 รวบรวมผลการประมวลข้อมูล - องค์กรที่มีหลายสาขา มีความจำเป็นต้อง ใช้การสื่อสารโทรคมนาคม - การสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวช่วยในการ เคลื่อนย้ายข้อมูลของแต่ละองค์กร - องค์กรจำนวนมากพยายามปรับให้การ ติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการ นำสัญญาณเสียงและข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อ ลดต้นทุนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ สื่อสาร

4 1.2.2 มีข้อมูลพร้อมเสมอเมื่อต้องการ - มีข้อมูลพร้อมที่จะใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ - ข้อมูลมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ซึ่งจะต้องมีเทคโนโลยี สื่อสารโทรคมนาคมเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอย่าง มาก 1.2.3 รายงานข้อมูลเบื้องต้นเมื่อมีการดำเนิน ธุรกิจได้ทันที - มีฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อใช้เรียกเก็บค่าใช้ บริการต่างๆ ของแต่ละธุรกิจองค์กร - ระบบออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจ ซึ่งเป็น การรวมเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกัน เช่น ATM ของธนาคาร บัตรเครดิต เป็นต้น

5 1.2.4 สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ร่วมกัน - สามารถทำงานที่บ้านหรือนอกสถานที่โดย มีการเชื่อมต่อระหว่างระบบคอมพิวเตอร์กับ ระบบฐานข้อมูลขององค์กรหรือบริษัท ร่วมกับคนในองค์กร - บริษัทใหญ่ที่มีหลายสาขาแต่ใช้ระบบ ฐานข้อมูลเดียวกัน เช่น 7-eleven เป็นต้น

6 1.3 องค์กรใช้การสื่อสารโทรคมนาคม อย่างไร 1.3.1 การแบ่งหมวดหมู่ การสื่อสารโทรคมนาคม การเชื่อมต่อ ระหว่างคน กับอุปกรณ์ ทิศทาง การสื่อสาร ประเภท ของข่าวสาร เวลาในการ ติดต่อ

7 1. การเชื่อมต่อระหว่างคนกับ อุปกรณ์ - ATM - Modem กับ Modem - การติดต่อจากคนผ่านอุปกรณ์ 2. ทิศทางการ สื่อสาร - การสื่อสารทางเดียว ( Simplex ) - การสื่อสารกึ่งสองทาง ( Half Duplex ) - การสื่อสารสองทาง ( Duplex ) A B

8 3. ประเภทของ ข่าวสาร - เสียง - ข้อมูล - ภาพ 4. เวลาในการติดต่อ - ติดต่อทันทีหรือออนไลน์ ( Online ) - เก็บข้อมูลแล้วค่อยติดต่อไป ( Store and Forward ) - ไฟล์ ( File )

9 1.3.2 ตัวอย่างการใช้ระบบสื่อสาร โทรคมนาคมขององค์กร 1. การใช้โทรศัพท์ 2. การสื่อสารข้อมูล 3. ระบบ Automatic Teller Machine ( ATM ) 4. ระบบบัตรเครดิต 5. ระบบการจองตั๋วเครื่องบิน

10 1.4 อิทธิพลภายในองค์กร อิทธิพลภายในองค์กร ความจำเป็นของผู้ใช้บริการความจำเป็นของฝ่ายจัดการและองค์กร 1.4.1 ความจำเป็นของผู้ใช้บริการ 1. ความจำเป็นของผู้ใช้ระบบโทรศัพท์ 2. ความจำเป็นของผู้ใช้ระบบสื่อสารข้อมูล

11 1.4.2 ความจำเป็นของฝ่ายจัดการและองค์กร ความจำเป็นของฝ่ายจัดการและองค์กร การจัดการ แบบทันเหตุการณ์ การเน้น ทางคุณภาพ ความมั่นคง ประสิทธิภาพ ของราคา 1. การจัดการของระบบสื่อสารโทรคมนาคม แบบทันเหตุการณ์ - ธุรกิจประเภทออนไลน์

12 2. การเน้นทางด้านคุณภาพ การเน้นทางด้านคุณภาพ พยายามให้ลูกค้าได้ในสิ่งที่ต้องการ บริหารโดยการป้องกัน พยายามทำให้งานไม่มีความผิดพลาด โดยทำให้ถูกต้องเสียตั้งแต่ครั้งแรก บริหารโดยราคาของคุณภาพ 3. ความมั่นคง 4. ประสิทธิภาพของราคา

13 1.5 อิทธิพลภายนอก องค์กร อิทธิพลภายนอกองค์กร การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบวิธี ปฏิบัติตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 1.5.1 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 1.5.2 การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบวิธีปฏิบัติตาม กระแสโลกาภิวัฒน์

14 สรุป อิทธิพลและแรงกดดันที่มีผลต่อฝ่าย ระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาจากผู้ใช้บริการและ การจัดการขององค์ ปัจจุบันความสำคัญของฝ่าย ระบบสื่อสารโทรคมนาคมจะเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง องค์กร สิ่งแรกที่คิดถึงคือ การติดต่อสื่อสารว่าจะ ดำเนินการอย่างไร ทำอย่างไรจึงจะมีโทรศัพท์ คนที่เข้ามาทำหน้าที่บริหารงานด้าน ระบบสื่อสารโทรคมนาคมควรมีความรู้ทางด้าน เทคนิคและทางด้านบริการควบคู่กัน โดยบริหาร ไม่มีความจำเป็นต้องรู้เรื่องนี้มากนัก แต่จะคิดถึง การประกอบการตัดสินใจในเบื้องต้นคือ สภาวะ แวดล้อมของธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt 1.1 ส่วนประกอบหลักการของการสื่อสาร โทรคมนาคม SourceMediumSlink ระบบสื่อสารโทรคมนาคมอย่างง่าย ๆ ควร จะมีแหล่งกำเนิดข่าวสาร (Source) ส่งข่าวสาร ผ่านตัวกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google