งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยี + สารสนเทศ. เทคโนโลยี หมายถึง การ ประยุกต์เอาความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ ความจริง เกี่ยวกับธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มาทำให้เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยี + สารสนเทศ. เทคโนโลยี หมายถึง การ ประยุกต์เอาความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ ความจริง เกี่ยวกับธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มาทำให้เกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยี + สารสนเทศ

2 เทคโนโลยี หมายถึง การ ประยุกต์เอาความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ ความจริง เกี่ยวกับธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มาทำให้เกิด ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน ชีวิตของมนุษย์

3 เมื่อรวมคำว่าเทคโนโลยีกับ สารสนเทศเข้าด้วยกัน จึงหมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การรวบรวม การจัดเก็บการ ประมวลผล การพิมพ์ การสร้าง รายงาน และ การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ

4 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้อง กับสิ่งต่างๆ ข้อมูลอาจอยู่ในรูป ต่าง ๆ ดังนี้ ตัวเลข ตัวเลข อักขระ อักขระ ข้อความ ข้อความ ภาพ ภาพ เสียง เสียง วีดิทัศน์ วีดิทัศน์

5 ข้อมูลการ ประมวลผ ล สารสนเท ศ ส่วนสูง ของผู้ หญิงไท ย หาค่าเฉลี่ย ทั้งหมด ส่วนสูง มาตรฐาน ของ หญิงไทย

6 ลักษณะเด่นที่สำคัญของเทคโนโลยี สารสนเทศมีดังนี้  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่ม ผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน  เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบ การบริการเป็นแบบกระจาย  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่ จำเป็น สำหรับการดำเนินการใน หน่วยงานต่าง ๆ  เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับ คนทุกระดับ

7 ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคม และการกระจายโอกาส  สารสนเทศกับการเรียนการสอนใน โรงเรียน  เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกัน ประเทศ  การผลิตในอุตสาหกรรม และการ พาณิชยกรรม

8 ระบบสารสนเทศ (Information System )  หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มา ช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบการ ตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง

9 ระบบสารสนเทศประกอบด้วย องค์ประกอบดังนี้  Hardware หมายถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัด กระทำกับข้อมูล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข  Software หมายถึง ชุดคำสั่ง หรือเรียกให้เข้าง่ายว่า โปรแกรม ที่สามารถ สั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานในลักษณะที่ต้องการ  User หมายถึง กลุ่มผู้คนที่ทำงานหรือเกี่ยวข้องกับ ระบบสารสนเทศ  Data หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่อาจอยู่ในรูปแบบ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตัวหนังสือ แสง สี เสียง สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ภาพ วัตถุ หรือ หลาย ๆ อย่างผสมผสานกัน ซึ่งข้อมูลที่ดี จะต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้  Procedure หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ ใน การปฏิบัติงาน ในระบบสารสนเทศ

10 ระบบสารสนเทศสามารถแยกตาม หน้าที่ที่แตกต่างกันได้ดังนี้  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ  ระบบประมวลผลรายการประจำวัน  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร ระดับสูง  ระบบผู้เชี่ยวชาญ

11 การบ้าน ให้นักเรียนหาข่าวเกี่ยวกับ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาคนละ 1 ข่าว มีภาพประกอบ ติดลงใน กระดาษ A4 ส่งคาบหน้า (10 คะแนน )


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยี + สารสนเทศ. เทคโนโลยี หมายถึง การ ประยุกต์เอาความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ ความจริง เกี่ยวกับธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มาทำให้เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google