งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุวัสสา เพ็งสีแสง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สภาพปัจจุบันและ ปัญหาสาธารณสุขของ ประเทศและท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุวัสสา เพ็งสีแสง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สภาพปัจจุบันและ ปัญหาสาธารณสุขของ ประเทศและท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุวัสสา เพ็งสีแสง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สภาพปัจจุบันและ ปัญหาสาธารณสุขของ ประเทศและท้องถิ่น

2 ปัญหาสุขภาพ (Health Problem) สถานะสุขภาพกาย สุขภาพจิต และภาวะความเป็นอยู่ขิง สังคมที่ไม่พึงปรารถนา

3 ปัจจัยปัญหาสุขภาพในเชิงระบบ ปัจจัยนำเข้า การ สนับสนุน ด้าน เศรษฐกิจ การ ผลิต ทรัพย ากร การ จัดบริก าร ส่งเสริม สุขภาพ ป้องกัน โรค รักษา ฟื้นฟู สภาพ การจัด องค์กร ภาครัฐ เอกชน ชุมชน การบริหาร จัดการ ( การ วางแผน การติดตาม ควบคุม ประเมินผล ) ปฏิกิริยา ระหว่าง Host Agent Environment สถานะ สุขภาพ ของ ประชาชน กระบวนการ ปัจจัยนำ ออก

4 ปัจจัยปัญหาสุขภาพพิจารณาจาก การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับสุขภาพ ปัจเจก บุคคล - พฤติกรรม - กรรมพันธุ์ - ความเชื่อ ปัจเจก บุคคล - พฤติกรรม - กรรมพันธุ์ - ความเชื่อ ระบบ สาธารณสุ ข สุขภา พดี / ไม่ดี สภาพแว ดล้อมทุก ด้าน

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 ปัญหาโรคอุบัติ ใหม่

18 สาเหตุของปัญหา อุบัติเหตุทางถนน

19

20

21

22

23

24

25

26 สภาพปัญหาของระบบบริการสุขภาพ ของไทย 1. การเรียกร้องบริการสุขภาพในฐานะสิทธิมนุษยชน 2. ปัญหาและความจำเป็นด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง เช่น - ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น - ปัญหาจากการพัฒนาประเทศ เช่น การจราจร จากอาชีพ สิ่งแวดล้อมเสื่อม สุขภาพจิต - ปัญหาจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม - โรคติดเชื้อบางชนิดกลับมา เนื่องจากการย้ายถิ่น และการดื้อยา เช่น มาลา เลีย วัณโรค 3. ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น 4. คุณภาพบริการสุขภาพที่ต่ำกว่าความคาดหวัง เช่น รพ. ไม่ได้มาตรฐาน แสวงหากำไร 5. ประสิทธิภาพของการบริหารระบบการจัดบริการสุขภาพ การตัดสินใจใช้บริการตามกลไกตลาด ชักจูงใช้ใช้บริการแบบแยกส่วน เฉพาะทาง ไม่ครอบคลุมปัญหาทุกระบบ ทำให้เสียค่าใช่จ่ายสูงและไม่มี ประสิทธิภาพ

27 ความครอบคุลมหลักประกันสุขภาพ ปี 25

28 ปัญหาสาธารณสุขของโลก 1. การได้รับบริการสุขภาพที่ไม่เท่าเทียมกัน 2. ให้ความสำคัญในด้านการรักษามากกว่าการป้องกัน 3. การกระจายบุคลากรทางสาธารณสุขไม่ทั่วถึง 4. สูญเสียค่าใช้จ่ายไปในการใช้เทคโนโลยีสูง 5. ขาดระบบข้อมูลข่าวสารทางด้านสาธารณสุข 6. ขาดระบบบริหารจัดการ 7. ขาดระบบโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสารระบบ ต่างๆ 8. จัดลำดับความสำคัญผิด

29 ปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ในปัจจุบัน 1. สถานการณ์ด้านสุขภาพ 2. สถานการณ์ด้านการบริการสุขภาพ 3. สถานการณ์ปัญหาด้านประชาชน

30 สถานการณ์ด้านสุขภาพ - ด้านการเจ็บป่วย เช่น โรคเอดส์ เป็น ปัญหามาก - ด้านการตาย ตายด้วยโรคหัวใจ และ มะเร็ง - ด้านโครงสร้างประชากร อายุไขเพิ่มขึ้น คนสูงอายุมีมากขึ้น - ด้านพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่

31 สถานการณ์ด้านการบริการ สุขภาพ ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ปัญหาคุณภาพและประสิทธิภาพของ บริการ

32 สถานการณ์ปัญหาด้านประชาชน ขาดความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ ขาดความตระหนักด้านสุขภาพ ว่างงาน

33

34 The End


ดาวน์โหลด ppt สุวัสสา เพ็งสีแสง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สภาพปัจจุบันและ ปัญหาสาธารณสุขของ ประเทศและท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google