งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพปัจจุบันและปัญหาสาธารณสุขของประเทศและท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพปัจจุบันและปัญหาสาธารณสุขของประเทศและท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพปัจจุบันและปัญหาสาธารณสุขของประเทศและท้องถิ่น
สุวัสสา เพ็งสีแสง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2 ปัญหาสุขภาพ (Health Problem)
สถานะสุขภาพกาย สุขภาพจิต และภาวะความเป็นอยู่ขิงสังคมที่ไม่พึงปรารถนา

3 ปัจจัยปัญหาสุขภาพในเชิงระบบ
ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ปัจจัยนำออก การสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ ปฏิกิริยาระหว่าง Host Agent Environment การผลิตทรัพยากร การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา ฟื้นฟูสภาพ สถานะสุขภาพของประชาชน การจัดองค์กรภาครัฐ เอกชนชุมชน การบริหารจัดการ (การวางแผน การติดตาม ควบคุม ประเมินผล)

4 ปัจจัยปัญหาสุขภาพพิจารณาจาก การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ปัจเจกบุคคล -พฤติกรรม -กรรมพันธุ์ -ความเชื่อ สภาพแวดล้อมทุกด้าน สุขภาพดี/ไม่ดี ระบบสาธารณสุข

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 ปัญหาโรคอุบัติใหม่

18 สาเหตุของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

19

20

21

22

23

24

25

26 สภาพปัญหาของระบบบริการสุขภาพของไทย
1.การเรียกร้องบริการสุขภาพในฐานะสิทธิมนุษยชน 2.ปัญหาและความจำเป็นด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง เช่น ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ปัญหาจากการพัฒนาประเทศ เช่น การจราจร จากอาชีพ สิ่งแวดล้อมเสื่อม สุขภาพจิต ปัญหาจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม โรคติดเชื้อบางชนิดกลับมา เนื่องจากการย้ายถิ่น และการดื้อยา เช่น มาลาเลีย วัณโรค 3.ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น 4.คุณภาพบริการสุขภาพที่ต่ำกว่าความคาดหวัง เช่น รพ.ไม่ได้มาตรฐาน แสวงหากำไร 5.ประสิทธิภาพของการบริหารระบบการจัดบริการสุขภาพ การตัดสินใจใช้บริการตามกลไกตลาด ชัก จูงใช้ใช้บริการแบบแยกส่วน เฉพาะทาง ไม่ครอบคลุมปัญหาทุกระบบ ทำให้เสียค่าใช่จ่ายสูงและไม่มีประสิทธิภาพ

27 ความครอบคุลมหลักประกันสุขภาพ ปี 25

28 ปัญหาสาธารณสุขของโลก
การได้รับบริการสุขภาพที่ไม่เท่าเทียมกัน ให้ความสำคัญในด้านการรักษามากกว่าการป้องกัน การกระจายบุคลากรทางสาธารณสุขไม่ทั่วถึง สูญเสียค่าใช้จ่ายไปในการใช้เทคโนโลยีสูง ขาดระบบข้อมูลข่าวสารทางด้านสาธารณสุข ขาดระบบบริหารจัดการ ขาดระบบโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสารระบบต่างๆ จัดลำดับความสำคัญผิด

29 ปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยในปัจจุบัน
สถานการณ์ด้านสุขภาพ สถานการณ์ด้านการบริการสุขภาพ สถานการณ์ปัญหาด้านประชาชน

30 สถานการณ์ด้านสุขภาพ ด้านการเจ็บป่วย เช่น โรคเอดส์ เป็นปัญหามาก
ด้านการเจ็บป่วย เช่น โรคเอดส์ เป็นปัญหามาก ด้านการตาย ตายด้วยโรคหัวใจ และมะเร็ง ด้านโครงสร้างประชากร อายุไขเพิ่มขึ้น คนสูงอายุมีมากขึ้น ด้านพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่

31 สถานการณ์ด้านการบริการสุขภาพ
ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ปัญหาคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการ

32 สถานการณ์ปัญหาด้านประชาชน
ขาดความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ ขาดความตระหนักด้านสุขภาพ ว่างงาน

33

34 The End


ดาวน์โหลด ppt สภาพปัจจุบันและปัญหาสาธารณสุขของประเทศและท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google