งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 1087201 Computer Technology and Operating System บทที่ 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อ. รจนา วานนท์ Master.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 1087201 Computer Technology and Operating System บทที่ 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อ. รจนา วานนท์ Master."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 1087201 Computer Technology and Operating System บทที่ 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อ. รจนา วานนท์ Master Business Administration (MBA) roseyayee@gmail.com roseyayee.wordpress.com A Rojjana WA FacebooK Tel 089-7204020 1

3 บทที่ 1 เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คืออะไร ??????? 2

4 เทคโนโลยี (Technology) คือ อะไร ? เทคโนโลยี (Technology) คือ สิ่งที่ มนุษย์สร้างและพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ นำมาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อ ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน ให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น 3

5 บทที่ 1 เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์คือ อะไร ??????? 4

6 คอมพิวเตอร์ (Computer) คืออะไร ? คอมพิวเตอร์ (Computer) คือ เป็น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบันทึกและประมวลผลข้อมูล 5

7 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คือ เทคโนโลยี + คอมพิวเตอร์ = ????? 6

8 ความหมายของเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หมายถึง เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้เพื่อ การบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล และค้น คืนสารสนเทศ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ???? 2. ซอฟต์แวร์ (Software) ???? 7

9 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ รวมถึงสื่อ ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ได้แก่ อุปกรณ์รับ ข้อมูล (Input Devices) หน่วยประมวลผล กลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) และอุปกรณ์แสดงผล (Output Devices) 8

10 9

11 2. ซอฟท์แวร์ (Software) ซอฟท์แวร์ หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เป็นชุดคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งได้ เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 2.1 ซอฟท์แวร์ระบบ ( System Software) 2.2 ซอฟท์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 10

12 2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ ( System Software) เป็นซอฟท์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสั่งงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น และทำ หน้าที่ประสานงานกับซอฟท์แวร์ประยุกต์ ทั้งระบบ ตัวอย่างของซอฟท์แวร์ระบบ ได้แก่ Windows, Mac OS, Unix และ Linux เป็นต้น 11

13 2.2 ซอฟท์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นซอฟท์แวร์สำเร็จรูปที่เขียนขึ้นเพื่อ ประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น พิมพ์ เอกสาร นำเสนองาน และคำนวณ หรือ เพื่อใช้งานเฉพาะด้าน ตัวอย่างได้แก่ Microsoft Word, Adobe Photoshop และ Macromedia Dreamweaver เป็น ต้น 12

14 องค์ประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์ คืออะไร ??????? 13

15 องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ (Computer System) คือกลุ่มขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ กันและทำงานร่วมกัน ซึ่งระบบ คอมพิวเตอร์จะมีองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากร (Peopleware) ข้อมูล (Data) กระบวนงาน (Procedure) 14

16 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ คืออะไร ??????? 15

17 โครงสร้างของระบบ คอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งโครงสร้างหลัก ๆ ของระบบ คอมพิวเตอร์ได้เป็น 3 ส่วนดังนี้ 16 INPUT รับข้อมูล เข้า INPUT รับข้อมูล เข้า PROCESS ประมวลผ ล PROCESS ประมวลผ ล OUTPUT แสดงผล OUTPUT แสดงผล

18 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบหน่วยความจำ ระบบการนำข้อมูลเข้า ระบบแสดงผล ระบบการเชื่อมต่อ 17

19 ระบบหน่วยความจำ หน่วยความจำ (Memory Unit) ทำหน้าที่เก็บ ข้อมูล และคำสั่งต่าง ๆ ที่ส่งมาจากหน่วยรับ ข้อมูลหรือส่งมาจากหน่วยประมวลผลกลาง มาเก็บไว้ เพื่อรอการเรียกใช้หรือรอการ ประมวลผลภายหลัง สำหรับหน่วยความจำ แบ่งเป็นหน่วยความจำหลัก ซึ่งในที่นี้คือ ROM กับ RAM และหน่วยความจำสำรอง ซึ่ง ได้แก่ เทปแม่เหล็ก, Disk, Tape เป็นต้น 18

20 19

21 20

22 End 21


ดาวน์โหลด ppt วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 1087201 Computer Technology and Operating System บทที่ 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อ. รจนา วานนท์ Master.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google