งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 1087201 Computer Technology and Operating System บทที่ 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อ.รจนา วานนท์ Master.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 1087201 Computer Technology and Operating System บทที่ 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อ.รจนา วานนท์ Master."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา Computer Technology and Operating System บทที่ 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อ.รจนา วานนท์ Master Business Administration (MBA) roseyayee.wordpress.com A Rojjana WA FacebooK Tel

2 บทที่ 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บทที่ 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คืออะไร ???????

3 เทคโนโลยี (Technology) คือ อะไร ?

4 บทที่ 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บทที่ 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์คืออะไร ???????

5 คอมพิวเตอร์ (Computer) คืออะไร ?
สำหรับบันทึกและประมวลผลข้อมูล

6 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คือ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คือ เทคโนโลยี + คอมพิวเตอร์ = ?????

7 ความหมายของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หมายถึง เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้เพื่อการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล และค้นคืนสารสนเทศ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ    1.  ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  ????    2.  ซอฟต์แวร์  (Software) ????

8 1.  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ รวมถึงสื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ได้แก่ อุปกรณ์รับข้อมูล (Input Devices) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) และอุปกรณ์แสดงผล (Output Devices)

9

10 2.  ซอฟท์แวร์ (Software) ซอฟท์แวร์ หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นชุดคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งได้ เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 2.1 ซอฟท์แวร์ระบบ ( System Software) 2.2 ซอฟท์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

11 2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ ( System Software)
เป็นซอฟท์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสั่งงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น และทำหน้าที่ประสานงานกับซอฟท์แวร์ประยุกต์ทั้งระบบ ตัวอย่างของซอฟท์แวร์ระบบ ได้แก่ Windows, Mac OS, Unix และ Linux เป็นต้น

12 2.2 ซอฟท์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
เป็นซอฟท์แวร์สำเร็จรูปที่เขียนขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น พิมพ์เอกสาร นำเสนองาน และคำนวณ หรือเพื่อใช้งานเฉพาะด้าน ตัวอย่างได้แก่ Microsoft Word, Adobe Photoshop และ Macromedia Dreamweaver เป็นต้น

13 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ คืออะไร ???????

14 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)
คือกลุ่มขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันและทำงานร่วมกัน ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์จะมีองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากร (Peopleware) ข้อมูล (Data) กระบวนงาน (Procedure)

15 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ คืออะไร ???????

16 โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์
สามารถแบ่งโครงสร้างหลัก ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็น 3 ส่วนดังนี้ INPUT รับข้อมูลเข้า PROCESS ประมวลผล OUTPUT แสดงผล

17 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระบบหน่วยความจำ ระบบการนำข้อมูลเข้า ระบบแสดงผล ระบบการเชื่อมต่อ

18 ระบบหน่วยความจำ หน่วยความจำ (Memory Unit) ทำหน้าที่เก็บข้อมูล และคำสั่งต่าง ๆ ที่ส่งมาจากหน่วยรับข้อมูลหรือส่งมาจากหน่วยประมวลผลกลางมาเก็บไว้ เพื่อรอการเรียกใช้หรือรอการประมวลผลภายหลัง สำหรับหน่วยความจำแบ่งเป็นหน่วยความจำหลัก ซึ่งในที่นี้คือ ROM กับ RAM และหน่วยความจำสำรอง ซึ่งได้แก่ เทปแม่เหล็ก, Disk, Tape เป็นต้น

19

20

21 End


ดาวน์โหลด ppt วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 1087201 Computer Technology and Operating System บทที่ 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อ.รจนา วานนท์ Master.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google