งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา www.nrru.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา www.nrru.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา www.nrru.ac.th

2 สารบัญ  แนะนำระบบการงลงทะเบียนนักศึกษา แนะนำระบบการงลงทะเบียนนักศึกษา  โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  ตารางสรุปนักศึกษาแยกตามคณะ ตารางสรุปนักศึกษาแยกตามคณะ  วีดิโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน วีดิโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

3 แนะนำระบบการงลงทะเบียนนักศึกษา

4 โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน สำนักผู้อำนวยการ กลุ่มงานทะเบียน กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

5 กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

6 ตารางสรุปนักศึกษาแยกตามคณะ รายชื่อคณะชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 862779625772 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 859774525635 คณะวิทยาการ จัดการ 110311651006845 คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 2001973083256

7 วีดิโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน สารบั ญ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา www.nrru.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google