งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นโยบายกรม อนามัย 2. ข้อจำกัดเรื่องเวลา ในการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นโยบายกรม อนามัย 2. ข้อจำกัดเรื่องเวลา ในการดำเนินงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. นโยบายกรม อนามัย 2. ข้อจำกัดเรื่องเวลา ในการดำเนินงาน

4 ความเป็นมาของการวิจัย

5 ศูนย์อนามัยที่ 6 รับผิดชอบ 21 สพท. 420 โรงเรียน - ขอนแก่น 5 สพท. 100 โรงเรียน - ร้อยเอ็ด 3 สพท. 60 โรงเรียน - มหาสารคาม 2 สพท. 40 โรงเรียน - หนองคาย 3 สพท. 60 โรงเรียน - หนองบัวลำภู 2 สพท. 40 โรงเรียน - เลย 2 สพท. 40 โรงเรียน - อุดรธานี 4 สพท. 80 โรงเรียน

6 1. เพื่อได้แนวทางการดำเนินงาน เด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพของศูนย์อามัยที่ 6 ปี 2548 2. เพื่อประมวลผลการจัดกิจกรรมของ โรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ปี 2548 ด้านอาหาร สะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ เด็กไทยฟันดี

7 1. เป็นการวิจัยเอกสารและ เชิงพรรณนา 2. แหล่งข้อมูลและกลุ่ม ตัวอย่างที่ศึกษา 3. เครื่องมือและการวิเคราะห์ ข้อมูล

8

9

10 1. ลักษณะการดำเนินงานเด็กไทยทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของศูนย์ อนามัยที่ 6 ปี 2548 2. ประมวลผลการจัดกิจกรรมอาหาร สะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้และ เด็กไทยฟันดีของโรงเรียน 3. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

11 1. ลักษณะการ ดำเนินงานเด็กไทยทำ ได้ สร้างข้อกำหนดในการสรุป บทเรียน ประสาน สพท. 21 เขต คัดเลือก โรงเรียนส่งศอ.6 ทำสัญญาจ้างเหมาให้ โรงเรียนเขียนสรุปบทเรียน สนับสนุนโรงเรียนละ 10,000 บาท

12

13

14 ชมรมนักเรียนแกนหลัก 1. ผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริม อนามัย 2. ยสร. 3. อย. น้อย ชมรมผู้ปกครอง ชุมชน

15 3

16 2

17 5

18

19

20 ดร. สุรศักดิ์ พิมพ์เสน พญ. วนิดา สินไชย คุณธิโสภิญ ทองไทย พพ. ญ. พิมล เมธนาวิน ภญ. ศศิวิมล ทองพั้ว

21


ดาวน์โหลด ppt 1. นโยบายกรม อนามัย 2. ข้อจำกัดเรื่องเวลา ในการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google