งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ. ศ.2553 วางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ น้ำบริโภค สำรวจ / วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของ อปท. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ. ศ.2553 วางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ น้ำบริโภค สำรวจ / วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของ อปท. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ /"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ. ศ.2553

3

4

5 วางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ น้ำบริโภค สำรวจ / วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของ อปท. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ / คณะทำงาน

6

7

8

9 ขั้นตอนการดำเนินงาน คะนน เต็ม คะนน ที่ได้ หมาย เหตุ 1. กำหนดผู้รับผิดชอบ 5 2. สำรวจ / รวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำ บริโภค วางแผนพัฒนาการจัดหาน้ำ สะอาดหรือการปรับปรุงคุณภาพ น้ำบริโภค 5 4. พัฒนาศักยภาพ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ จัดการเรื่องร้องเรียน 5 7. สื่อสารสาธารณะ 5 8. ยกระดับการพัฒนาระบบการ จัดการน้ำบริโภค 8.1 พัฒนาคุณภาพน้ำประปา เป็นน้ำประปาดื่มได้ 8.2 พัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ประเภทอื่นๆ 20 รวม 100

10 ผ่าน : คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

11 เกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จ พื้นฐา น ปาน กลาง ก้าวหน้ า 1. ระบบประปา มีคุณภาพน้ำอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานตาม ข้อกำหนดการรับรอง น้ำประปาดื่มได้ สัดส่วนครัวเรือนเข้าถึง น้ำบริโภคที่ คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน ในเขตเมือง ร้อยละ ในเขตชนบท ร้อยละ

12 ลำ ดับ จังหวัดชื่ออปท. จำนวน ประปา ที่ ให้บริกา ร มีการ อบรม ผู้ดูแล ระบบ ประปา ผล คุณภา พ น้ำประป า ผลคุณภาพน้ำ บริโภค มี ไม่ มี ครั้ง ที่ 1 ครั้ง ที่ 2 น้ำ บรรจุ ขวด น้ำตู้ หยอด เหรีย ญ น้ำฝ น น้ำ บ่อ แบบรายงานผลการดำเนินงาน การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของ อปท. ศูนย์ อนามัยที่ เป้าหมาย อปท. เข้าร่วมดำเนินงาน แห่ง ผู้รายงาน โทร หมายเหตุ : ผลตรวจคุณภาพน้ำ ∕ หมายถึง ตรวจคุณภาพน้ำและผ่านเกณฑ์, × หมายถึง ตรวจคุณภาพน้ำและไม่ผ่านเกณฑ์, - หมายถึง ไม่มีการตรวจคุณภาพน้ำ

13 ลำดั บ จังหวัด จำนวนผลสำเร็จ ( แห่ง ) หมาย เหต เทศบาล นคร เทศบาล เมือง เทศบาล ตำบล อบต. รวม แบบสรุปผลการดำเนินงาน การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของ อปท. ศูนย์ อนามัยที่ จำนวน อปท. เข้าร่วมโครงการทั้งหมด แห่ง จำนวนผลสำเร็จ แห่ง ผู้รับผิดชอบ โทร

14


ดาวน์โหลด ppt ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ. ศ.2553 วางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ น้ำบริโภค สำรวจ / วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของ อปท. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google