งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ. ศ.2553 วางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ น้ำบริโภค สำรวจ / วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของ อปท. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ. ศ.2553 วางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ น้ำบริโภค สำรวจ / วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของ อปท. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ /"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ. ศ.2553

3

4

5 วางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ น้ำบริโภค สำรวจ / วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของ อปท. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ / คณะทำงาน

6

7

8

9 ขั้นตอนการดำเนินงาน คะนน เต็ม คะนน ที่ได้ หมาย เหตุ 1. กำหนดผู้รับผิดชอบ 5 2. สำรวจ / รวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำ บริโภค 15 3. วางแผนพัฒนาการจัดหาน้ำ สะอาดหรือการปรับปรุงคุณภาพ น้ำบริโภค 5 4. พัฒนาศักยภาพ 15 5. ตรวจสอบคุณภาพน้ำ 10 6. จัดการเรื่องร้องเรียน 5 7. สื่อสารสาธารณะ 5 8. ยกระดับการพัฒนาระบบการ จัดการน้ำบริโภค 8.1 พัฒนาคุณภาพน้ำประปา เป็นน้ำประปาดื่มได้ 8.2 พัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ประเภทอื่นๆ 20 รวม 100

10 ผ่าน : คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

11 เกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จ พื้นฐา น ปาน กลาง ก้าวหน้ า 1. ระบบประปา มีคุณภาพน้ำอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานตาม ข้อกำหนดการรับรอง น้ำประปาดื่มได้ 30 50 100 2. สัดส่วนครัวเรือนเข้าถึง น้ำบริโภคที่ คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน ในเขตเมือง ร้อยละ ในเขตชนบท ร้อยละ 50 20 65 35 80 50

12 ลำ ดับ จังหวัดชื่ออปท. จำนวน ประปา ที่ ให้บริกา ร มีการ อบรม ผู้ดูแล ระบบ ประปา ผล คุณภา พ น้ำประป า ผลคุณภาพน้ำ บริโภค มี ไม่ มี ครั้ง ที่ 1 ครั้ง ที่ 2 น้ำ บรรจุ ขวด น้ำตู้ หยอด เหรีย ญ น้ำฝ น น้ำ บ่อ แบบรายงานผลการดำเนินงาน การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของ อปท. ศูนย์ อนามัยที่.............. เป้าหมาย อปท. เข้าร่วมดำเนินงาน........... แห่ง ผู้รายงาน............................................ โทร..................... หมายเหตุ : ผลตรวจคุณภาพน้ำ ∕ หมายถึง ตรวจคุณภาพน้ำและผ่านเกณฑ์, × หมายถึง ตรวจคุณภาพน้ำและไม่ผ่านเกณฑ์, - หมายถึง ไม่มีการตรวจคุณภาพน้ำ

13 ลำดั บ จังหวัด จำนวนผลสำเร็จ ( แห่ง ) หมาย เหต เทศบาล นคร เทศบาล เมือง เทศบาล ตำบล อบต. รวม แบบสรุปผลการดำเนินงาน การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของ อปท. ศูนย์ อนามัยที่........ จำนวน อปท. เข้าร่วมโครงการทั้งหมด.............. แห่ง จำนวนผลสำเร็จ............ แห่ง ผู้รับผิดชอบ.......................................................... โทร.....................

14


ดาวน์โหลด ppt ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ. ศ.2553 วางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ น้ำบริโภค สำรวจ / วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของ อปท. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google