งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ขององค์กรปกครองท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ขององค์กรปกครองท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
นางสาวนัยนา หาญวโรดม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

2 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

3

4 เหตุผลความจำเป็น เป็นบทบาทและหน้าที่รัฐ ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ำสะอาด สำหรับเป็นน้ำดื่มและใช้อย่างเพียงพอ ข้อกฎหมาย - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 8 (1) กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำกิจการ “ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร” - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ มาตรา 51(1), มาตรา 53(1) และมาตรา 56(1) ให้เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร จัดทำกิจการใดๆเพื่อ “ให้มีน้ำสะอาดหรือการ ประปา”

5 แนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบ การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะทำงาน สำรวจ/วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของ อปท. วางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค น้ำบริโภคครัวเรือน (น้ำฝน,น้ำบรรจุขวด,น้ำตู้หยอดเหรียญ) น้ำประปา

6 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบประปา
แนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบ การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบประปา ปรับปรุงระบบประปา สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน ผ่าน สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน ผ่าน

7 แนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบ การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)
ขอรับการรับรอง ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

8 สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค
แนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบ การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) เผยแพร่ความรู้/ประชาสัมพันธ์/ประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่ม/เจ้าหน้าที่ สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค แต่ละประเภท ไม่ผ่าน ผ่าน เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

9 สรุปผลการประเมินการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขั้นตอนการดำเนินงาน คะนนเต็ม คะนนที่ได้ หมายเหตุ 1. กำหนดผู้รับผิดชอบ 5 2. สำรวจ/รวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำบริโภค 15 3. วางแผนพัฒนาการจัดหาน้ำสะอาดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภค 4. พัฒนาศักยภาพ 5. ตรวจสอบคุณภาพน้ำ 10 6. จัดการเรื่องร้องเรียน 7. สื่อสารสาธารณะ 8. ยกระดับการพัฒนาระบบการจัดการน้ำบริโภค 8.1 พัฒนาคุณภาพน้ำประปาเป็นน้ำประปาดื่มได้ 8.2 พัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคประเภทอื่นๆ 20 รวม 100

10 ผ่าน : คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

11 เกณฑ์การประเมินการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค
ระดับความสำเร็จ พื้นฐาน ปานกลาง ก้าวหน้า 1.ระบบประปา มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม ข้อกำหนดการรับรองน้ำประปาดื่มได้ 30 50 100 สัดส่วนครัวเรือนเข้าถึงน้ำบริโภคที่ คุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ในเขตเมือง ร้อยละ ในเขตชนบท ร้อยละ 20 65 35 80

12 แบบรายงานผลการดำเนินงาน
แบบรายงานผลการดำเนินงาน การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของ อปท. ศูนย์อนามัยที่ เป้าหมาย อปท. เข้าร่วมดำเนินงาน แห่ง ผู้รายงาน โทร ลำดับ จังหวัด ชื่ออปท. จำนวนประปา ที่ให้บริการ มีการอบรม ผู้ดูแลระบบประปา ผลคุณภาพน้ำประปา ผลคุณภาพน้ำบริโภค มี ไม่มี ครั้งที่1 ครั้งที่2 น้ำบรรจุขวด น้ำตู้หยอดเหรียญ น้ำฝน น้ำบ่อ หมายเหตุ : ผลตรวจคุณภาพน้ำ ∕ หมายถึง ตรวจคุณภาพน้ำและผ่านเกณฑ์ , × หมายถึง ตรวจคุณภาพน้ำและไม่ผ่านเกณฑ์ , หมายถึง ไม่มีการตรวจคุณภาพน้ำ

13 แบบสรุปผลการดำเนินงาน
แบบสรุปผลการดำเนินงาน การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของ อปท. ศูนย์อนามัยที่ จำนวน อปท.เข้าร่วมโครงการทั้งหมด แห่ง จำนวนผลสำเร็จ แห่ง ผู้รับผิดชอบ โทร ลำดับ จังหวัด จำนวนผลสำเร็จ(แห่ง) หมายเหต เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต. รวม

14 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ขององค์กรปกครองท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google