งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอแนะในการ เสนองานวิจัย รศ. สุรชัย ขวัญเมือง 21 - 22 ธันวาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอแนะในการ เสนองานวิจัย รศ. สุรชัย ขวัญเมือง 21 - 22 ธันวาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอแนะในการ เสนองานวิจัย รศ. สุรชัย ขวัญเมือง 21 - 22 ธันวาคม 2549

2 1. ความชัดเจนของ ปัญหาการวิจัย  แสดงความชัดเจนของ ปัญหา  ความจำเป็นที่ต้อง ทำการศึกษาวิจัย ในปัญหาดังกล่าว  ความน่าสนใจของปัญหา ที่ศึกษา

3  กำหนดขอบเขตของ ปัญหา  ข้อตกลงเบื้องต้นและให้ คำนิยามเชิง ปฏิบัติการ ของตัวแปรที่สำคัญ  ศัพท์เฉพาะทั้งหมด ความชัดเจนของปัญหา การวิจัย ( ต่อ )

4  มีการประมวลความรู้ในทาง ทฤษฎี  ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่ กำลังศึกษา 2. การศึกษาเอกสาร และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง

5  แสดงความเชื่อมโยงความรู้ที่ได้ ศึกษาวิเคราะห์ ผลงานที่มีอยู่ กับการวิจัยที่กำลังทำ  หาแนวทางและวางรูปแบบของ การวิจัย ให้ตอบปัญหาที่ตั้งไว้ สำหรับการวิจัย การศึกษาเอกสารและ ผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )

6 3. แบบแผนของ การวิจัย  ต้องตอบสนองปัญหาซึ่งตั้งไว้ สำหรับการวิจัย  งานวิจัยที่มีการตั้งสมมุติฐาน ต้องเป็นไป อย่างถูกต้อง

7  มีรากฐานทางวิชาการจากการ ประมวลความรู้ในเอกสาร ตำรา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  มีนิยามของตัวแปรอย่าง ชัดเจน สอดคล้องกับปัญหาการ วิจัย แบบแผนของการ วิจัย ( ต่อ )

8  ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเหมาะสมกับปัญหาการ วิจัย 4. กลุ่มตัวอย่างและ วิธีการสุ่มตัวอย่าง

9  มีขั้นตอนและวิธีการ เหมาะสมต่อเรื่องที่วิจัย 5. วิธีดำเนินการ วิจัย

10  มีความถูกต้องและเหมาะสม  ใช้วิธีการทางสถิติ ( ถ้ามี ) อย่างเหมาะสม ถูกต้อง  สามารถทดสอบสมมุติฐาน ที่ตั้งไว้ได้  รายงานผลการวิจัย การ วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล 6. การ วิเคราะห์ข้อมูล

11  ประมวลและตีความ ตลอดจนอภิปรายผลของการ วิจัย  แสดงความเชื่อมโยงผลของ การวิจัยนี้เข้ากับมวลความรู้เดิม ที่ศึกษามา 7. สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ

12  มีรูปแบบการอ้างอิงแหล่ง วิชาการที่ถูกต้องตามหลัก สากลนิยม  มีความสม่ำเสมอในการใช้ รูปแบบนั้น 8. การอ้างอิงแหล่งที่มา ของข้อมูล

13  เรื่องที่ศึกษาวิจัยเป็นเรื่องที่ มีคุณค่า และมีประโยชน์ ทางด้านวิชาการ  สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ 9. ความสำคัญและประโยชน์ ของเรื่องที่วิจัย

14


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอแนะในการ เสนองานวิจัย รศ. สุรชัย ขวัญเมือง 21 - 22 ธันวาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google