งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอแนะในการเสนองานวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอแนะในการเสนองานวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอแนะในการเสนองานวิจัย
รศ.สุรชัย ขวัญเมือง ธันวาคม 2549

2 1. ความชัดเจนของปัญหาการวิจัย
1. ความชัดเจนของปัญหาการวิจัย  แสดงความชัดเจนของปัญหา  ความจำเป็นที่ต้องทำการศึกษาวิจัย ในปัญหาดังกล่าว  ความน่าสนใจของปัญหาที่ศึกษา

3 ความชัดเจนของปัญหาการวิจัย (ต่อ)
 กำหนดขอบเขตของปัญหา  ข้อตกลงเบื้องต้นและให้คำนิยามเชิง ปฏิบัติการของตัวแปรที่สำคัญ  ศัพท์เฉพาะทั้งหมด

4 2. การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
2. การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง มีการประมวลความรู้ในทางทฤษฎี ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ กำลังศึกษา

5 การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) แสดงความเชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ ผลงานที่มีอยู่ กับการวิจัยที่กำลังทำ หาแนวทางและวางรูปแบบของการวิจัย ให้ตอบปัญหาที่ตั้งไว้สำหรับการวิจัย

6 3. แบบแผนของการวิจัย ต้องตอบสนองปัญหาซึ่งตั้งไว้สำหรับการวิจัย
3. แบบแผนของการวิจัย ต้องตอบสนองปัญหาซึ่งตั้งไว้สำหรับการวิจัย งานวิจัยที่มีการตั้งสมมุติฐาน ต้องเป็นไป อย่างถูกต้อง

7 แบบแผนของการวิจัย (ต่อ)
มีรากฐานทางวิชาการจากการประมวลความรู้ในเอกสาร ตำรา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีนิยามของตัวแปรอย่างชัดเจน สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย

8 4. กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
4. กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับปัญหาการวิจัย

9 5. วิธีดำเนินการวิจัย มีขั้นตอนและวิธีการเหมาะสมต่อเรื่องที่วิจัย

10 6. การวิเคราะห์ข้อมูล มีความถูกต้องและเหมาะสม
6. การวิเคราะห์ข้อมูล มีความถูกต้องและเหมาะสม ใช้วิธีการทางสถิติ (ถ้ามี) อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สามารถทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ได้ รายงานผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล

11 7. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
7. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ประมวลและตีความ ตลอดจนอภิปรายผลของการวิจัย แสดงความเชื่อมโยงผลของการวิจัยนี้เข้ากับมวลความรู้เดิมที่ศึกษามา

12 8. การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
8. การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล มีรูปแบบการอ้างอิงแหล่งวิชาการที่ถูกต้องตามหลักสากลนิยม มีความสม่ำเสมอในการใช้รูปแบบนั้น

13 9. ความสำคัญและประโยชน์ของเรื่องที่วิจัย
9. ความสำคัญและประโยชน์ของเรื่องที่วิจัย เรื่องที่ศึกษาวิจัยเป็นเรื่องที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ทางด้านวิชาการ สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอแนะในการเสนองานวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google