งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาความหลากหลาย ทางชีวภาพของ พืชวงศ์ขิงในภูวังงาม จังหวัด อุดรธานี นำเสนอโดย แสงเดือน เมฆประยูร รหัสนักศึกษา 541307129115 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( วท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาความหลากหลาย ทางชีวภาพของ พืชวงศ์ขิงในภูวังงาม จังหวัด อุดรธานี นำเสนอโดย แสงเดือน เมฆประยูร รหัสนักศึกษา 541307129115 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( วท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาความหลากหลาย ทางชีวภาพของ พืชวงศ์ขิงในภูวังงาม จังหวัด อุดรธานี นำเสนอโดย แสงเดือน เมฆประยูร รหัสนักศึกษา 541307129115 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( วท. ม.) ขอขอบคุณ พรพิศ ศรีโบราณ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2 ความ เป็นมา เนื่องจากพืชวงศ์ขิงเป็นพืชที่มีความ หลากหลายทางชีวภาพมากชนิดหนึ่ง เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมี ประโยชน์ต่อ วิถีมนุษย์มากมาย เช่น เป็นอาหาร เครื่องเทศ ยารักษาโรค สีย้อม เครื่องสำอางค์ ส่วนภูวังงามเป็น ภูเขาที่มีแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์ และ เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช วงศ์ขิง จากความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาพืชวงศ์ขิง ที่ซึ่งมีความหลากลายทางชีวภาพที่ แตกต่างกันนี้ ที่ภูวังงาม

3 วัตถุประสงค์ของ การวิจัย เพื่อศึกษาความหลากหลายทาง ชีวภาพ ของพืชวงศ์ขิง ในภูวังงาม เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับพืชวงศ์ขิง ในตำบลคำ เลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

4 ขอบเขตการวิจัย ศึกษาความ หลากหลาก ทางชีวภาพของ พืช วงศ์ขิงในระดับ สกุล และพืชวงศ์ขิง ในภูวังงาม ศึกษาบริบท ชุมชนและ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับพืช วงศ์ขิง ที่ประชาชน นำไปใช้ ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวันใน ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

5 วิธีดำเนินการ วิจัย

6 วิธีดำเนินการศึกษาความหลาก หลากทางชีวภาพของพืช วงศ์ ขิงในระดับสกุล และพืชวงศ์ขิงใน ภูวังงาม 1. กำหนด พื้นที่ ศึกษา 2. ออกสำรวจ ภาคสนาม เพื่อเขียนแผนที่ พื้นที่ที่ศึกษา 3. เขียนแผนที่ เส้นทางสำรวจ และเก็บตัวอย่างพืช วงศ์ขิง 5. ตรวจสอบชื่อ วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์และสกุล ของพืช วงศ์ขิง โดยเทียบกับเอกสาร ทางวิชาการ 4. ออกสำรวจและ เก็บตัวอย่าง 7. ส่งชื่อพรรณไม้ ให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบอีกครั้ง 6. นำตัวอย่างที่ วิเคราะห์แล้ว ไปตรวจสอบกับ พิพิธภัณฑ์พืช มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรมป่าไม้

7

8 วิธีดำเนินการศึกษาบริบทชุมชนและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับพืชวงศ์ขิง ที่ประชาชนนำไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 1. กำหนดพื้นที่ศึกษา และ กลุ่มตัวอย่าง 3. สร้างเครื่องมือ ( แบบสัมภาษณ์ ) แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ 4. ออกสัมภาษณ์และ เก็บบันทึกข้อมูล 5. จัดกระทำข้อมูลเพื่อ นำเสนอ ผลการศึกษา 2. กำหนดข้อมูลที่ ต้องการศึกษาและ ประเด็นคำถาม

9

10 ผลการ ศึกษาวิจัย

11 ผลการศึกษาความหลากหลากทางชีวภาพ ของพืชวงศ์ขิง ในระดับสกุล และพืชวงศ์ขิงในภูวังงาม

12 ผลการศึกษาบริบทชุมชนและภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพืชวงศ์ขิง ที่ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวัน ( ด้านอาหาร )

13 ผลการศึกษาบริบทชุมชนและภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพืชวงศ์ขิง ที่ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวัน ( ด้านยาสมุนไพร )

14 ผลการศึกษาบริบทชุมชนและภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพืชวงศ์ขิง ที่ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวัน ( ด้านประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรม )

15 ผลการศึกษาบริบทชุมชนและภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพืชวงศ์ขิง ที่ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวัน ( ด้านเศรษฐกิจ )

16 สรุป ผลการวิจัย

17

18

19 อภิปราย ผลการวิจัย

20

21

22 ขอขอ บคุณ ที่ได้ชี้แนะแนวทางในการทำงาน ในครั้งนี้ ผศ. สุพจน์ เกิดมี ดร. เสาวภา ชูมณี รศ. ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ

23 สวัสดี ค่ะ...


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาความหลากหลาย ทางชีวภาพของ พืชวงศ์ขิงในภูวังงาม จังหวัด อุดรธานี นำเสนอโดย แสงเดือน เมฆประยูร รหัสนักศึกษา 541307129115 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( วท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google