งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณภาพน้ำและ มาตรฐานน้ำ บริโภค 721-485 Industrial Water1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณภาพน้ำและ มาตรฐานน้ำ บริโภค 721-485 Industrial Water1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณภาพน้ำและ มาตรฐานน้ำ บริโภค Industrial Water1

2 คุณภาพน้ำบริโภค (DRINKING–WATER) มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำ บริโภค Industrial Water2 มอก

3 ขอบ ข่าย Industrial Water3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมน้ำที่ใช้ บริโภคทั่วไปและน้ำที่ใช้ใน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำบริโภค (DRINKING– WATER)

4 Industrial Water4 บท นิยาม น้ำ บริโภค น้ำที่ใช้ดื่ม รวมทั้งน้ำ ที่ใช้ทำอาหารและ เครื่องดื่ม

5 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) หน่วยแพลนทินัม - โคบอลต์ (Platinum-Cobalt Scale) Industrial Water5 บท นิยาม หน่วยวัดระดับความเข้มของสีแท้ของ น้ำ เปรียบเทียบกับสีของสารละลาย มาตรฐานโพแทสเซียมคลอโรแพลทิเนต กับโคบอลต์ (II) คลอไรด์

6 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) น้ำบริโภค แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ Industrial Water6 ประเภท ประเภทที่ 1 บรรจุในภาชนะบรรจุปิด สนิท ประเภทที่ 2 ไม่บรรจุในภาชนะบรรจุ

7 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) ลักษณะ ทั่วไป Industrial Water7 คุณลักษณะที่ ต้องการ ต้องปราศจากสิ่งแปลมปลอมและ กลิ่นและรสที่ไม่พึงประสงค์หรือ เป็นที่น่ารังเกียจ การทดสอบให้ทำโดยการ ตรวจพินิจ

8 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) 1. สี 2. ความขุ่น 3. ค่าความเป็นกรด - ด่าง Industrial Water8 คุณลักษณะทาง ฟิสิกส์ ต้องไม่เกิน 5 หน่วย แพลนทินัม - โคบอลต์ ต้องไม่เกิน 5 หน่วย NTU อยู่ระหว่าง

9 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) ประเภทที่ 1 เป็นไปตามตาราง ที่ 1 ประเภทที่ 1 เป็นไปตามตาราง ที่ Industrial Water9 คุณลักษณะทาง เคมี

10 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) Industrial Water10 ตารางที่ 1

11 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) ประเภทที่ 2 เป็นไปตาม ตารางที่ Industrial Water11 คุณลักษณะทาง เคมี หรือ อนุโลมให้เป็นไปตาม ตารางที่ 2

12 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) Industrial Water12 ตารางที่ 2

13 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) เป็นไปตาม ตารางที่ 3 เป็นไปตาม ตารางที่ Industrial Water13 สารพิษ

14 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) Industrial Water14 การ บรรจุ ให้บรรจุน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่สะอาด มีฝาหรือจุกปิดผนึกโดยรอบระหว่างฝาหรือ จุกกับภาชนะบรรจุ ให้บรรจุน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่สะอาด มีฝาหรือจุกปิดผนึกโดยรอบระหว่างฝาหรือ จุกกับภาชนะบรรจุ และเมื่อเปิดใช้แล้วสิ่งที่ปิดผนึกหรือส่วนที่ ปิดผนึกนั้นเสียไป และเมื่อเปิดใช้แล้วสิ่งที่ปิดผนึกหรือส่วนที่ ปิดผนึกนั้นเสียไป ปริมาตรสุทธิของน้ำบริโภคในแต่ละภาชนะ บรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไวที่ฉลาก ปริมาตรสุทธิของน้ำบริโภคในแต่ละภาชนะ บรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไวที่ฉลาก

15 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) Industrial Water15 ตัวอย่างการผลิต น้ำใน อุตสาหกรรม ผลิตน้ำดื่ม

16 Industrial Water16

17 Thank you! Industrial Water17


ดาวน์โหลด ppt คุณภาพน้ำและ มาตรฐานน้ำ บริโภค 721-485 Industrial Water1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google