งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณภาพน้ำและ มาตรฐานน้ำบริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณภาพน้ำและ มาตรฐานน้ำบริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณภาพน้ำและ มาตรฐานน้ำบริโภค
Industrial Water

2 คุณภาพน้ำบริโภค (DRINKING–WATER)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค มอก Industrial Water

3 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER)
ขอบข่าย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมน้ำที่ใช้ บริโภคทั่วไปและน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร Industrial Water

4 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER)
บทนิยาม น้ำบริโภค น้ำที่ใช้ดื่ม รวมทั้งน้ำที่ใช้ทำอาหารและเครื่องดื่ม Industrial Water

5 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER)
บทนิยาม หน่วยแพลนทินัม-โคบอลต์ (Platinum-Cobalt Scale) หน่วยวัดระดับความเข้มของสีแท้ของน้ำ เปรียบเทียบกับสีของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมคลอโรแพลทิเนตกับโคบอลต์ (II) คลอไรด์ Industrial Water

6 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER)
ประเภท น้ำบริโภค แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 บรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิท ประเภทที่ 2 ไม่บรรจุในภาชนะบรรจุ Industrial Water

7 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER)
คุณลักษณะที่ต้องการ ลักษณะทั่วไป ต้องปราศจากสิ่งแปลมปลอมและกลิ่นและรสที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นที่น่ารังเกียจ การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ Industrial Water

8 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER)
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ สี ความขุ่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องไม่เกิน 5 หน่วยแพลนทินัม-โคบอลต์ ต้องไม่เกิน 5 หน่วย NTU อยู่ระหว่าง Industrial Water

9 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER)
คุณลักษณะทางเคมี ประเภทที่ 1 เป็นไปตามตารางที่ 1 Industrial Water

10 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER)
ตารางที่ 1 Industrial Water

11 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER)
คุณลักษณะทางเคมี ประเภทที่ 2 เป็นไปตามตารางที่ 1 หรือ อนุโลมให้เป็นไปตามตารางที่ 2 Industrial Water

12 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER)
ตารางที่ 2 Industrial Water

13 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER)
สารพิษ เป็นไปตามตารางที่ 3 Industrial Water

14 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER)
การบรรจุ ให้บรรจุน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่สะอาด มีฝาหรือจุกปิดผนึกโดยรอบระหว่างฝาหรือจุกกับภาชนะบรรจุ และเมื่อเปิดใช้แล้วสิ่งที่ปิดผนึกหรือส่วนที่ปิดผนึกนั้นเสียไป ปริมาตรสุทธิของน้ำบริโภคในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไวที่ฉลาก Industrial Water

15 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER)
ตัวอย่างการผลิตน้ำในอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่ม Industrial Water

16 Industrial Water

17 Thank you! Industrial Water


ดาวน์โหลด ppt คุณภาพน้ำและ มาตรฐานน้ำบริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google