งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณภาพน้ำและ มาตรฐานน้ำ บริโภค 721-485 Industrial Water1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณภาพน้ำและ มาตรฐานน้ำ บริโภค 721-485 Industrial Water1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณภาพน้ำและ มาตรฐานน้ำ บริโภค 721-485 Industrial Water1

2 คุณภาพน้ำบริโภค (DRINKING–WATER) มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำ บริโภค 721-485 Industrial Water2 มอก.257- 2549

3 ขอบ ข่าย 721-485 Industrial Water3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมน้ำที่ใช้ บริโภคทั่วไปและน้ำที่ใช้ใน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำบริโภค (DRINKING– WATER)

4 721-485 Industrial Water4 บท นิยาม น้ำ บริโภค น้ำที่ใช้ดื่ม รวมทั้งน้ำ ที่ใช้ทำอาหารและ เครื่องดื่ม

5 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) หน่วยแพลนทินัม - โคบอลต์ (Platinum-Cobalt Scale) 721-485 Industrial Water5 บท นิยาม หน่วยวัดระดับความเข้มของสีแท้ของ น้ำ เปรียบเทียบกับสีของสารละลาย มาตรฐานโพแทสเซียมคลอโรแพลทิเนต กับโคบอลต์ (II) คลอไรด์

6 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) น้ำบริโภค แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 721-485 Industrial Water6 ประเภท ประเภทที่ 1 บรรจุในภาชนะบรรจุปิด สนิท ประเภทที่ 2 ไม่บรรจุในภาชนะบรรจุ

7 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) ลักษณะ ทั่วไป 721-485 Industrial Water7 คุณลักษณะที่ ต้องการ ต้องปราศจากสิ่งแปลมปลอมและ กลิ่นและรสที่ไม่พึงประสงค์หรือ เป็นที่น่ารังเกียจ การทดสอบให้ทำโดยการ ตรวจพินิจ

8 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) 1. สี 2. ความขุ่น 3. ค่าความเป็นกรด - ด่าง 721-485 Industrial Water8 คุณลักษณะทาง ฟิสิกส์ ต้องไม่เกิน 5 หน่วย แพลนทินัม - โคบอลต์ ต้องไม่เกิน 5 หน่วย NTU อยู่ระหว่าง 6.5-8.5

9 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) ประเภทที่ 1 เป็นไปตามตาราง ที่ 1 ประเภทที่ 1 เป็นไปตามตาราง ที่ 1 721-485 Industrial Water9 คุณลักษณะทาง เคมี

10 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) 721-485 Industrial Water10 ตารางที่ 1

11 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) ประเภทที่ 2 เป็นไปตาม ตารางที่ 1 721-485 Industrial Water11 คุณลักษณะทาง เคมี หรือ อนุโลมให้เป็นไปตาม ตารางที่ 2

12 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) 721-485 Industrial Water12 ตารางที่ 2

13 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) เป็นไปตาม ตารางที่ 3 เป็นไปตาม ตารางที่ 3 721-485 Industrial Water13 สารพิษ

14 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) 721-485 Industrial Water14 การ บรรจุ ให้บรรจุน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่สะอาด มีฝาหรือจุกปิดผนึกโดยรอบระหว่างฝาหรือ จุกกับภาชนะบรรจุ ให้บรรจุน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่สะอาด มีฝาหรือจุกปิดผนึกโดยรอบระหว่างฝาหรือ จุกกับภาชนะบรรจุ และเมื่อเปิดใช้แล้วสิ่งที่ปิดผนึกหรือส่วนที่ ปิดผนึกนั้นเสียไป และเมื่อเปิดใช้แล้วสิ่งที่ปิดผนึกหรือส่วนที่ ปิดผนึกนั้นเสียไป ปริมาตรสุทธิของน้ำบริโภคในแต่ละภาชนะ บรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไวที่ฉลาก ปริมาตรสุทธิของน้ำบริโภคในแต่ละภาชนะ บรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไวที่ฉลาก

15 น้ำบริโภค (DRINKING–WATER) 721-485 Industrial Water15 ตัวอย่างการผลิต น้ำใน อุตสาหกรรม ผลิตน้ำดื่ม

16 721-485 Industrial Water16

17 Thank you! 721-485 Industrial Water17


ดาวน์โหลด ppt คุณภาพน้ำและ มาตรฐานน้ำ บริโภค 721-485 Industrial Water1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google