งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดกลุ่ม อุตสาหกรรม ศ. ดร. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดกลุ่ม อุตสาหกรรม ศ. ดร. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดกลุ่ม อุตสาหกรรม ศ. ดร. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ

2 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานอ้างอิง สำหรับการประเมิน ประสิทธิภาพพลังงาน

3 มาตรฐานการจัดกลุ่ม อุตสาหกรรม ISIC (International Standard Industrial Classification) TSIC (Thailand Standard Industrial Classification) ASEAN CIC (ASEAN Common Industrial Classification)

4 การไหลของพลังงาน (Textiles Energy Footprint)

5 การจัดกลุ่มอุตสาหกรรม สิ่งทอ อ้างอิงกับการ บริโภคพลังงาน ( ภายใต้ TSIC 32) จำแนกประเภทของการ ผลิตเป็น... การผลิตเส้นใย สังเคราะห์ ปั่นด้าย ทอ / ถักผ้า ฟอกย้อม พิมพ์ เครื่องนุ่งห่ม

6 Thank You

7 หลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม อุตสาหกรรม ภายใต้ ISIC ลักษณะทางกายภาพหรือ บริการ ประเภทและการใช้งานของ สินค้าหรือบริการ กระบวนการผลิตหรือ เทคโนโลยีในการผลิตสินค้า หรือบริการ

8 ตารางการเปรียบเทียบหมวด อุตสาหกรรมสิ่งทอ

9 ตารางเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่และหมู่ย่อย อุตสาหกรรมสิ่งทอ


ดาวน์โหลด ppt การจัดกลุ่ม อุตสาหกรรม ศ. ดร. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google