งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดกลุ่มอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดกลุ่มอุตสาหกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดกลุ่มอุตสาหกรรม
ศ.ดร.ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ

2 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานอ้างอิงสำหรับการประเมินประสิทธิภาพพลังงาน

3 มาตรฐานการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม
ISIC (International Standard Industrial Classification) TSIC (Thailand Standard Industrial Classification) ASEAN CIC (ASEAN Common Industrial Classification)

4 การไหลของพลังงาน (Textiles Energy Footprint)

5 การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อ้างอิงกับการบริโภคพลังงาน (ภายใต้ TSIC 32) จำแนกประเภทของการผลิตเป็น ... การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ปั่นด้าย ทอ / ถักผ้า ฟอกย้อม พิมพ์ เครื่องนุ่งห่ม

6 Thank You

7 หลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้ ISIC
ลักษณะทางกายภาพหรือบริการ ประเภทและการใช้งานของสินค้าหรือบริการ กระบวนการผลิตหรือเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าหรือบริการ

8 ตารางการเปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรมสิ่งทอ

9 ตารางเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่และหมู่ย่อยอุตสาหกรรมสิ่งทอ


ดาวน์โหลด ppt การจัดกลุ่มอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google