งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชิ้นงานที่ 2 สุภาลัย หมายถมกลาง คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการ ออกแบบสถานการณ์หรือ ปัญหาซับซ้อนต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชิ้นงานที่ 2 สุภาลัย หมายถมกลาง คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการ ออกแบบสถานการณ์หรือ ปัญหาซับซ้อนต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชิ้นงานที่ 2 สุภาลัย หมายถมกลาง คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการ ออกแบบสถานการณ์หรือ ปัญหาซับซ้อนต่างๆ

3 ต่อ คอมพิวเตอร์เป็น อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสารของโลก ปัจจุบัน นักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาเรียน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

4 ต่อ เพื่อความเข้าใจความเป็นไป ของธรรมชาติในโลก ใน ทำนองเดียวกันนักเรียนต้อง เรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เพื่อความเข้าใจในสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมใน สังคมต่างๆในยุคสารสนเทศ

5 ต่อ เนื้อหาวิชาทางด้าน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีเป้าหมายที่จะพัฒนา นักเรียนให้มีความรู้ ความ เข้าใจในวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์

6 ต่อ และมีความสามารถในการ พัฒนาโปรแกรม ดังนั้น การจัดทำโครงงาน คอมพิวเตอร์จะเป็นสิ่งที่ทำ ให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย ได้อย่างสมบูรณ์

7 ต่อ จุดมุ่งหมายประการหนึ่ง ของการเรียน การสอน คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน คือ การที่นักเรียนมีโอกาส ฝึกความสามารถในการนำ ความรู้เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์

8 ต่อ ไปใช้แก้ปัญหาประดิษฐ์ คิดค้นหาความรู้ต่างๆได้ ด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการที่มี ประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง คือ การที่นักเรียนได้มี โอกาสทำโครงงาน คอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt ชิ้นงานที่ 2 สุภาลัย หมายถมกลาง คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการ ออกแบบสถานการณ์หรือ ปัญหาซับซ้อนต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google