งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จิตวิทยาการเรียนการสอน และการแนะแนว ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จิตวิทยาการเรียนการสอน และการแนะแนว ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จิตวิทยาการเรียนการสอน และการแนะแนว ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา rnitaya@gmail.com

2 สัปดาห์ที่ 2 หัวข้อเนื้อหา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา

3 1. Qualitative หรือ Naturalistic Method 2. Quantitative หรือ Experimental Method

4 1.Qualitative หรือ Naturalistic Method ศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาไม่สามารถจัดสร้าง สถานการณ์ขึ้นมา ศึกษาในแนวลึก มีขอบเขต เฉพาะเจาะจง เขียนบรรยายข้อมูล

5 วิธีการที่ใช้ในการศึกษาแบบ Qualitative หรือ Naturalistic Method Observation Survey Testing Case Study Analysis

6 การสังเกตพฤติกรรมการเข้า เรียนของเด็กชายธวัช ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน รายวิชาวิทยาศาสตร์ของมารีนี การออกกลางคันของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสตรียะลา

7 2. Quantitative หรือ Experimental Method สรุปค้นคว้าข้อเท็จจริง สรุปในเชิง ปริมาณ ศึกษาในแนวกว้างมากกว่าในแนว ลึก คำนวณข้อมูลและรายงานด้วย ตัวเลข สถิติ สรุปข้อมูลอ้างอิงกลับไปยังกลุ่ม ประชากร

8 วิธีการที่ใช้ในการศึกษาแบบ Quantitative หรือ Experimental Method Observation Testing Case Study Analysis

9 คำที่ เกี่ยวข้อง กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรต้น ( ตัวแปรอิสระ ) ตัวแปรตาม

10 ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ทิศ 6 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัด หุบกระทิง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี ผลการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง พื้นที่ ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาทวี การใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ แบบร่วมมือที่มีผลต่อความสามารถ ในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ชั้นอนุบาล ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบัววัฒนา การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนา ความสามารถในการแก้โจทย์ ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองจินดา

11 มีเกณฑ์มาตรฐานที่สังคมยอมรับ 1. Social Function หน้าที่สังคม สังคม ต้องการ ขาดไม่ได้ จำเป็นต้องมี ชีวิตจึงจะ สมบูรณ์ มีลักษณะให้บริการแก่สังคม ว่าด้วย อาชีพครู : อาชีพชั้นสูง หรือ วิชาชีพ (Professional) สรุป มาตรฐานวิชาชีพครู อาชีพชั้นสูง หรือ วิชาชีพ (Professional)

12 ว่าด้วย อาชีพครู : อาชีพชั้นสูง หรือ วิชาชีพ (Professional) สรุป มาตรฐานวิชาชีพครู อาชีพชั้นสูง หรือ วิชาชีพ (Professional) 2. มีมาตรฐานด้านวิชาความรู้สูง เป็นที่ ยอมรับ อย่างน้อยที่สุด ระดับปริญญาตรีขึ้น ไป 3. มีองค์กรแห่งวิชาชีพ (Professional Organization) ในรูปของสมาคม สภา หรือ ฯลฯ ทำหน้าที่ควบคุมสมาชิกแห่งวิชาชีพ ให้มีมาตรฐานระเบียบวินัย 4. มี กฎ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Code of Professional Ethics) มีการควบคุมกัน ด้วยระบบระเบียบจรรยาบรรณ

13 การสอน เป็นทั้ง ศิลปะ และ วิทยาศาสตร์

14 การสอนเป็นทั้งศิลปะและ วิทยาศาสตร์ ในส่วนที่เป็นศิลปะนั้นหมายความว่า การ สอนจะรวมถึงอารมณ์ด้วย … นอกจากนั้นยังรวมถึง ค่านิยมของบุคคล การที่ใครคนใดคนหนึ่งจะสอนหนังสือนั้น เป็นเพราะว่า เขารักเด็กหรือรักวิชาที่ สอน … ผู้สอนต้องรู้จักใช้เทคนิควิธีสอน จะต้องใจ กว้างรับฟังข้อมูลต่างๆ ผู้เป็นครูจึงต้องมีความรู้ด้านจิตวิทยาการ เรียนรู้ เพราะจะช่วยให้รู้ว่าผู้เรียนเรียนรู้ อย่างไร และวิธีอะไรเป็นวิธีดีที่สุดที่จะใช้ในการ จัดการเรียนรู้

15 ครูซึ่งมีหลักทางจิตวิทยาดี ย่อมจะสามารถ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า เพื่อนำไปสู่ การเรียนรู้ เป็นผู้หนึ่งในที่หลายๆคนที่ มองเห็นว่า ความก้าวหน้าในการสอนจะเกิดขึ้นได้ ด้วยการ จัดให้ครูได้รับความรู้หรือได้อภิปราย เกี่ยวกับเรื่องหลักการทางพฤติกรรม ศาสตร์และการนำไปใช้ในชั้นเรียน ดังนั้น การให้ครูเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการทางจิตวิทยาและสามารถ นำไปใช้ได้ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการ จัดการเรียนรู้

16 ครู.... ถิ่นไทยในป่ากว้าง ห่างไกล แสงวัฒนธรรมใด ส่อง บ้าง เห็นเทียนอยู่รำไร เล่ม หนึ่ง ครูนั่นแหละอาจสร้าง เสกให้ชัชวาล ม. ล. ปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ

17 discussion

18 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จิตวิทยาการเรียนการสอน และการแนะแนว ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google