งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จิตวิทยาการเรียนการสอน และการแนะแนว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จิตวิทยาการเรียนการสอน และการแนะแนว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จิตวิทยาการเรียนการสอน และการแนะแนว
ผศ.นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 สัปดาห์ที่ 2 หัวข้อเนื้อหา
วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา

3 วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา
1. Qualitative หรือ Naturalistic Method 2. Quantitative หรือ Experimental Method

4 Qualitative หรือ Naturalistic Method
ศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาไม่สามารถจัดสร้างสถานการณ์ขึ้นมา ศึกษาในแนวลึก มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง เขียนบรรยายข้อมูล

5 วิธีการที่ใช้ในการศึกษาแบบ Qualitative หรือ Naturalistic Method
Observation Survey Testing Case Study Analysis

6 การสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนของเด็กชายธวัช
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของมารีนี การออกกลางคันของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสตรียะลา

7 2. Quantitative หรือ Experimental Method
สรุปค้นคว้าข้อเท็จจริง สรุปในเชิงปริมาณ ศึกษาในแนวกว้างมากกว่าในแนวลึก คำนวณข้อมูลและรายงานด้วยตัวเลข สถิติ สรุปข้อมูลอ้างอิงกลับไปยังกลุ่มประชากร

8 วิธีการที่ใช้ในการศึกษาแบบ Quantitative หรือ Experimental Method
Observation Testing Case Study Analysis

9 คำที่เกี่ยวข้อง กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ)
ตัวแปรตาม

10 ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ทิศ 6 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหุบกระทิง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผลการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาทวี การใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือที่มีผลต่อความสามารถ ในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบัววัฒนา การใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองจินดา

11 ว่าด้วย อาชีพครู : อาชีพชั้นสูง หรือ วิชาชีพ (Professional)
สรุป มาตรฐานวิชาชีพครู อาชีพชั้นสูง หรือ วิชาชีพ (Professional) มีเกณฑ์มาตรฐานที่สังคมยอมรับ 1. Social Function หน้าที่สังคม สังคมต้องการ ขาดไม่ได้ จำเป็นต้องมี ชีวิตจึงจะสมบูรณ์ มีลักษณะให้บริการแก่สังคม

12 ว่าด้วย อาชีพครู : อาชีพชั้นสูง หรือ วิชาชีพ (Professional) สรุป มาตรฐานวิชาชีพครู อาชีพชั้นสูง หรือ วิชาชีพ (Professional) 2. มีมาตรฐานด้านวิชาความรู้สูง เป็นที่ยอมรับ อย่างน้อยที่สุด ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3. มีองค์กรแห่งวิชาชีพ (Professional Organization) ในรูปของสมาคม สภา หรือ ฯลฯ ทำหน้าที่ควบคุมสมาชิกแห่งวิชาชีพให้มีมาตรฐานระเบียบวินัย 4. มี กฎ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Code of Professional Ethics) มีการควบคุมกันด้วยระบบระเบียบจรรยาบรรณ

13 การสอน เป็นทั้ง ศิลปะ และ วิทยาศาสตร์

14 การสอนเป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์
ในส่วนที่เป็นศิลปะนั้นหมายความว่า การสอนจะรวมถึงอารมณ์ด้วย… นอกจากนั้นยังรวมถึง ค่านิยมของบุคคล การที่ใครคนใดคนหนึ่งจะสอนหนังสือนั้นเป็นเพราะว่า เขารักเด็กหรือรักวิชาที่สอน… ผู้สอนต้องรู้จักใช้เทคนิควิธีสอน จะต้องใจกว้างรับฟังข้อมูลต่างๆ ผู้เป็นครูจึงต้องมีความรู้ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เพราะจะช่วยให้รู้ว่าผู้เรียนเรียนรู้อย่างไร และวิธีอะไรเป็นวิธีดีที่สุดที่จะใช้ในการจัดการเรียนรู้

15 ครูซึ่งมีหลักทางจิตวิทยาดี ย่อมจะสามารถ
ครูซึ่งมีหลักทางจิตวิทยาดี ย่อมจะสามารถ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ เป็นผู้หนึ่งในที่หลายๆคนที่มองเห็นว่า ความก้าวหน้าในการสอนจะเกิดขึ้นได้ด้วยการ จัดให้ครูได้รับความรู้หรือได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์และการนำไปใช้ในชั้นเรียน ดังนั้น การให้ครูเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางจิตวิทยาและสามารถนำไปใช้ได้ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการจัดการเรียนรู้

16 ครู.... ถิ่นไทยในป่ากว้าง ห่างไกล แสงวัฒนธรรมใด ส่องบ้าง เห็นเทียนอยู่รำไร เล่มหนึ่ง ครูนั่นแหละอาจสร้าง เสกให้ชัชวาล ม.ล. ปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ

17 discussion

18 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จิตวิทยาการเรียนการสอน และการแนะแนว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google