งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอต่อ ผศ. ดร. ฤตินันท์ สมุทร์ทัย กระบวนวิชา 055720.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอต่อ ผศ. ดร. ฤตินันท์ สมุทร์ทัย กระบวนวิชา 055720."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสนอต่อ ผศ. ดร. ฤตินันท์ สมุทร์ทัย กระบวนวิชา 055720

2 สตัฟเฟิลบีม ในปี ค. ศ. 1971 สตัฟเฟิล บีมและคณะได้เขียนหนังสือ ทางการประเมินออกมาหนึ่ง เล่ม ชื่อ “Educational Evaluation and decision Making” ได้ให้แนวคิดและ วิธีการทางการวัดและ ประเมินผลการศึกษาได้ อย่างน่าสนใจและทันสมัย ด้วย นอกจากนั้น สตัฟเฟิล บีมก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับ การประเมินและรูปแบบของ การประเมินอีกหลายเล่ม อย่างต่อเนื่อง CIPP Model ผู้มีบทบาทสำคัญใน การพัฒนาทฤษฎี การประเมิน จนเป็น ที่ยอมรับกันทั่วไปใน ปัจจุบัน เรียกว่า CIPP Model

3 ประเด็นการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model C I P P

4 สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องการการผลิต หรือ การดำเนินงานต่างๆ เช่น กฎหมาย สภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมต่าง ๆ เป็น ต้น ซึ่งบริบทเหล่าจะเอื้อให้กับการดำเนินงานนั้น หรือขัดขวางการดำเนินงานนั้นเพียงไร การ จัดการควบคุมบริบทต่าง ๆ ให้ได้ก็จะเป็นปัจจัย ความสำเร็จของงานอย่างหนึ่ง หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์เป้าหมายการ เตรียมการก่อนการดำเนินการ ( การเตรียมการ ภายใน )

5 เป็นการควบคุมคุณภาพของปัจจัย นำเข้าให้เพียงพอ และมีคุณภาพ โดย แนวคิดของสตัฟเฟิลบีม เชื่อว่าหากมีการ จัดการให้ตัวป้อน หรือปัจจัยนำเข้า มี เพียงพอและมีคุณภาพ จะส่งผลให้เกิด ประสิทธิผลของงาน บุคลากร ใครบ้าง อย่างละกี่คน วัสดุอุปกรณ์ อะไรบ้าง จำนวนเท่าใด เครื่องมือเครื่องใช้ อะไรบ้าง จำนวนเท่าใด อาคารสถานที่ ที่ไหนระบุให้ชัดเจน งบประมาณ จากแหล่งไหน จำแนกตามหมวด การใช้จ่าย แต่ละหมวดจำนวนเท่าไร บุคลากร ใครบ้าง อย่างละกี่คน วัสดุอุปกรณ์ อะไรบ้าง จำนวนเท่าใด เครื่องมือเครื่องใช้ อะไรบ้าง จำนวนเท่าใด อาคารสถานที่ ที่ไหนระบุให้ชัดเจน งบประมาณ จากแหล่งไหน จำแนกตามหมวด การใช้จ่าย แต่ละหมวดจำนวนเท่าไร

6 เป็นการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน หรือทำให้เกิดการผลิต ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีการป้อนปัจจัยนำเข้าที่ดี แต่ว่าหากกระบวนการผลิตไม่เป็นไปตาม ขั้นตอน ขาดคุณภาพ หรือไม่เหมาะสมก็ ไม่สามารถจะควบคุมให้เกิดผลงานที่ดี ออกมาได้ กระบวนการดำเนินการ ตั้งแต่ก่อนดำเนินการ ตามลำดับก่อนหลัง ทุกขั้นตอน การนิเทศ กำกับ และติดตามประเมินผล

7 หรือผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจาก กระบวนการผลิต ซึ่งผลนี้เป็นสิ่งที่ คาดหวังจากการส่งตัวป้อน และ ดำเนินการผลิต ผลผลิตนี้จะแสดงถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการ ควบคุม บริหารจัดการทั้งหมดใน แนวคิดเชิงระบบ

8

9 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่ม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนประ ทุมอนุสรณ์ โดยใช้ CIPP Model ผู้วิจัยนงนภัส บุญเหลือ การวิจัย กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ คือ เพื่อ ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ และด้านประสิทธิผล โดยใช้รูปแบบ การประเมินหลักสูตรแบบ CIPP Model

10 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 190 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร จำนวน 4 คน ครูผู้สอนจำนวน 5 คน คณะกรรมการ สถานศึกษาจำนวน 14 คน นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 82 คน นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามผู้เรียนและคณะกรรมการ สถานศึกษา แบบสัมภาษณ์และแบบวิเคราะห์ เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ วิเคราะห์เนื้อหา

11 ผลการวิจัย 1. หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนประทุมอนุสรณ์มีความ เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย ด้านพบว่า ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้าน กระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านประสิทธิผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน ผลกระทบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปาน กลาง 2. ด้านบริบทหลักสูตร พบว่า ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ และผล การเรียนรู้ที่คาดหวังมีความเหมาะสมในระดับ มาก

12 3. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า คุณสมบัติของผู้เรียน ครูผู้สอนและผู้บริหาร สื่อวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ อาคารสถานที่และเวลาเรียน มีความ เหมาะสมในระดับมาก แต่ควรปรับปรุงจำนวนเวลา เรียน 4. ด้านกระบวนการ พบว่า การบริหารหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาและการนิเทศ ติดตามผล มีความเหมาะสมในระดับมาก แต่ควร ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ วัดและประเมินผล 5. ด้านผลผลิต พบว่า ผลการเรียนรู้สาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ ความพึงพอใจต่อผลงานทางวิทยาศาสตร์ มีความ เหมาะสมในระดับมาก แต่ควรปรับปรุง ความสามารถในการนำทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน


ดาวน์โหลด ppt เสนอต่อ ผศ. ดร. ฤตินันท์ สมุทร์ทัย กระบวนวิชา 055720.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google