งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ศกร. กศน. ในต่างประเทศที่ มีคุณภาพ ”. ศกร. กศน. ในต่างประเทศ ที่มีคุณภาพ 1. ความหมาย 2. ทำไมต้องทำ 3. ทำอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ศกร. กศน. ในต่างประเทศที่ มีคุณภาพ ”. ศกร. กศน. ในต่างประเทศ ที่มีคุณภาพ 1. ความหมาย 2. ทำไมต้องทำ 3. ทำอย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ศกร. กศน. ในต่างประเทศที่ มีคุณภาพ ”

2 ศกร. กศน. ในต่างประเทศ ที่มีคุณภาพ 1. ความหมาย 2. ทำไมต้องทำ 3. ทำอย่างไร

3 ความหมาย • เอ็ดเวิร์ด เดมมิง (Edward Demming) คุณภาพคือ คุณค่าและ เกณฑ์ที่ ผู้บริโภคเป็นผู้ กำหนดขึ้นไม่ใช่ ผู้ประกอบการ • การปรับปรุง คุณภาพ หมายถึง การ ปรับปรุง กระบวนการเพื่อ ผลผลิต สม่ำเสมอลด ข้อผิดพลาด ลด การแก้ไข

4 ความหมาย จูแรน (Joseph Juran) คุณภาพ หมายถึง สิ่งที่ ตรงและ เหมาะสมกับการ ใช้งาน (fitness to use) และเป็น ที่พึงพอใจต่อ ลูกค้า 2 ประการ ดังนี้ 1. คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติของ ผลผลิตที่ได้ ตามความ ต้องการและเป็น ที่พึงพอใจของ ลูกค้า 2. ปราศจากความ ไม่มี ประสิทธิภาพ ไร้ ข้อบกพร่อง

5 ความหมาย : สรุป เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับการ จัดการและการประกันคุณภาพ โดยเน้นความพึงพอใจของลูกค้า เป็นสำคัญ บนแนวคิดพื้นฐาน ที่ว่า เมื่อกระบวนการดี ผลลัพธ์ที่ ออกมาก็จะดีตามไปด้วย เป็น การตอบสนองผู้ใช้และ ผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจ ในผลผลิตนั่นเอง

6 ทำไมต้องทำ พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติพ. ศ.2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ ภายใน และระบบการประกันคุณภาพ ภายนอก

7 ทำไมต้องทำ • มาตรา 48 หน่วยงานต้นสังกัด และ สถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกับ คุณภาพภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การบริหาร และจัดทำรายงาน ประจำปีเสนอต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ สาธารณชน • มาตรา 49 ให้มีการประเมินคุณภาพ ภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกห้าปี โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา

8 ทำอย่างไร มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายวัตถุประสงค์ กล ยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบ ประเภทการศึกษา ต่อเนื่อง

9 ทำอย่างไร มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษา ตามอัธยาศัย มาตรฐานที่ 5 การบริหาร จัดการ มาตรฐานที่ 6 การทำงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย

10 ทำอย่างไร ( มาตรฐาน เฉพาะที่เกี่ยวข้อง ) มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา นอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษา นอกระบบประเภท การศึกษาต่อเนื่อง

11 มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน (7 ตัวบ่งชี้ ) ตัวบ่งชี้ 2.1 การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา ตัวบ่งชี้ 2.2 การพัฒนาสื่อและแหล่ง การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ของ ผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 2.3 การจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ 2.4 ครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีความสามารถใน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม หลักการจัด การศึกษา นอกระบบ

12 มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน (7 ตัวบ่งชี้ ) ตัวบ่งชี้ 2.5 คุณภาพของครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตัวบ่งชี้ 2.6 คุณภาพของพนักงาน ราชการ ครูอัตราจ้างและครู สอนเสริม ตัวบ่งชี้ 2.7 คุณภาพของผู้เรียน / ผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ

13 มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอก ระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (5 ตัว บ่งชี้ ) ตัวบ่งชี้ 3.1 การพัฒนาหลักสูตรที่ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ ความต้องการของท้องถิ่น ตัวบ่งชี้ 3.2 สื่อและแหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตรและ กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 3.3 ครูและผู้สอนมี ความสามารถในการจัดกระบวนการ เรียนรู้ตามหลักสูตร

14 มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอก ระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (5 ตัว บ่งชี้ ) ตัวบ่งชี้ 3.4 คุณภาพครูและผู้สอน ตัวบ่งชี้ 3. 5 คุณภาพของผู้เรียน / ผู้รับบริการเป็นไปตามที่ หลักสูตรกำหนด

15 แม้หนักดังขุนเขา พวกเรากศน. ไม่เคยถอย


ดาวน์โหลด ppt “ ศกร. กศน. ในต่างประเทศที่ มีคุณภาพ ”. ศกร. กศน. ในต่างประเทศ ที่มีคุณภาพ 1. ความหมาย 2. ทำไมต้องทำ 3. ทำอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google