งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ศกร.กศน.ในต่างประเทศที่มีคุณภาพ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ศกร.กศน.ในต่างประเทศที่มีคุณภาพ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ศกร.กศน.ในต่างประเทศที่มีคุณภาพ ”

2 ศกร.กศน.ในต่างประเทศที่มีคุณภาพ
1. ความหมาย 2. ทำไมต้องทำ 3. ทำอย่างไร

3 ความหมาย เอ็ดเวิร์ด เดมมิง (Edward Demming) คุณภาพคือคุณค่าและเกณฑ์ที่ผู้บริโภคเป็นผู้กำหนดขึ้นไม่ใช่ผู้ประกอบการ การปรับปรุงคุณภาพ หมายถึง การปรับปรุงกระบวนการเพื่อผลผลิตสม่ำเสมอลดข้อผิดพลาด ลดการแก้ไข

4 ความหมาย จูแรน (Joseph Juran) คุณภาพ หมายถึง สิ่งที่ตรงและเหมาะสมกับการใช้งาน (fitness to use) และเป็น ที่พึงพอใจต่อลูกค้า 2 ประการ ดังนี้ 1. คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติของผลผลิตที่ได้ตามความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า 2. ปราศจากความไม่มีประสิทธิภาพ ไร้ข้อบกพร่อง

5 ความหมาย:สรุป เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดการและการประกันคุณภาพ โดยเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ บนแนวคิดพื้นฐานที่ว่า เมื่อกระบวนการดี ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะดีตามไปด้วย เป็นการตอบสนองผู้ใช้และผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจในผลผลิตนั่นเอง

6 ทำไมต้องทำ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก

7 ทำไมต้องทำ มาตรา 48 หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกับคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร และจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน มาตรา 49 ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกห้าปี โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

8 ทำอย่างไร มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษา ต่อเนื่อง

9 ทำอย่างไร มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 6 การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

10 ทำอย่างไร(มาตรฐานเฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบประเภท การศึกษาต่อเนื่อง

11 มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (7 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ 2.2 การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 2.3 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ 2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถใน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการจัด การศึกษานอกระบบ

12 มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (7 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ 2.5 คุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวบ่งชี้ 2.6 คุณภาพของพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างและครู สอนเสริม ตัวบ่งชี้ 2.7 คุณภาพของผู้เรียน / ผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ

13 มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (5 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ 3.1 การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ ความต้องการของท้องถิ่น ตัวบ่งชี้ 3.2 สื่อและแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรและ กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 3.3 ครูและผู้สอนมีความสามารถในการจัดกระบวนการ เรียนรู้ตามหลักสูตร

14 มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (5 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ 3.4 คุณภาพครูและผู้สอน ตัวบ่งชี้ 3. 5 คุณภาพของผู้เรียน / ผู้รับบริการเป็นไปตามที่ หลักสูตรกำหนด

15 แม้หนักดังขุนเขา พวกเรากศน. ไม่เคยถอย


ดาวน์โหลด ppt “ศกร.กศน.ในต่างประเทศที่มีคุณภาพ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google