งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยพัฒนาสถาบัน เรื่อง “ การศึกษาสาเหตุ และแนวทางการ แก้ปัญหาการออกกลางคันของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยพัฒนาสถาบัน เรื่อง “ การศึกษาสาเหตุ และแนวทางการ แก้ปัญหาการออกกลางคันของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยพัฒนาสถาบัน เรื่อง “ การศึกษาสาเหตุ และแนวทางการ แก้ปัญหาการออกกลางคันของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ” โดย นาย อำนวย ตุลย์สถิตย์ศักดิ์

2 1. ความสำคัญของการจัดการศึกษาด้าน อาชีวศึกษา และระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถสำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตร 2. ปัญหาทั่วไปที่กระทบต่อการเรียนของ นักเรียนระดับปวช. และส่งผลกระทบ ต่อการออกกลางคัน 3. ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการวาง แผนการบริหารจัดการ เพื่อขจัด ปัญหา และการพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป

3 1. เพื่อศึกษาสาเหตุการออก กลางคันของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรม บริหารธุรกิจ 2. เพื่อศึกษาแนวทางการ แก้ปัญหาการออกกลางคัน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรม บริหารธุรกิจ

4 สาเหตุการ ออก กลางคัน ของ นักเรียน ระดับปวช. ข้อมูลสารสนเทศจากงาน ทะเบียน - วัดผล ตัวแปร ตาม ตัวแปร ต้น ข้อมูลจากผู้บริหาร ครูผู้สอน ข้อมูลจากนักเรียน และผู้ปกครอง

5 ประชากร 1. ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน ปวช.1-3 สาขา พาณิชยกรรมและช่างอุตสาหกรรม จากงาน ทะเบียน - วัดผล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 - 2554 2. ผู้บริหาร และครูผู้สอน สุ่มเจาะจงเพื่อ สอบถาม 10 คน ภาคเรียนที่ 2/2555 3. นักเรียนปวช. 1-3 แผนกพาณิชยกรรมและ ช่างอุตสาหกรรม จำนวน 626 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้ตารางประมาณค่า จำนวนประชากรและตัวอย่างของ R.V. Krejcie & D.W. Morgan ได้จำนวนตัวแทนประชากร 230 คน - สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เนื่องจากนักเรียนมีลักษณะที่ แตกต่างกันตามสาขาวิชา - จากนั้นจึงดำเนินการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ให้เป็นไปตามสัดส่วนของแต่ละ สาขาวิชา

6 เครื่องมือที่ใช้วิจัย แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสถานภาพ ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น แบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 แบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและแนว ทางการแก้ปัญหาการออก กลางคันของนักเรียนระดับปวช. เป็นข้อมูลจากผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง

7 สรุปผล / อภิปราย การวิจัย 1. ข้อมูลจากผู้บริหาร และครูผู้สอน - ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ สภาพ สถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ สอน ด้านผู้เรียน เป็นต้น - ที่ต้องปรับปรุง พัฒนา ได้แก่ สภาพแวดล้อม สถานศึกษา กฎระเบียบ กระบวนการจัดการเรียน การสอน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้าใหม่ให้ เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 2. ข้อมูลจากนักเรียน ผู้ปกครอง - ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง - ที่ต้องปรับปรุง พัฒนาได้แก่ กฎระเบียบที่มีความ ยืดหยุ่น กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น

8 ข้อเสนอแนะจาก ผลการวิจัย 1. ข้อเสนอแนะสำหรับสถานศึกษา - กระบวนแนะแนว การคัดกรองนักเรียนเข้าเรียน - กฎระเบียบที่มีความเหมาะสมกับยุคสมัย - การจัดทำแผนแก้ปัญหาระยะยาวอย่างต่อเนื่อง - การติดตามเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 2. ข้อเสนอแนะสำหรับครูผู้สอน - การเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เข้าใจ เข้าถึง จิตใจวัยรุ่น - จัดการเรียนการสอนหลากหลาย สอดคล้องตาม หลักสูตร และให้เกิดสมรรถนะการเรียนรู้อย่างแท้จริง 3. ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ปกครอง - การติดต่อสอบถามพฤติกรรม ผลการเรียนของนักเรียน กับครูที่ปรึกษาสม่ำเสมอ - ให้ความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ มีกระบวนการ ช่วยเหลือ และดูแล ติดตามอย่างใกล้ชิด

9 - ศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องและส่ง ผลกระทบต่อการออก กลางคันของนักเรียนระดับ ปวช. และระดับปวส.

10 จบการ นำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยพัฒนาสถาบัน เรื่อง “ การศึกษาสาเหตุ และแนวทางการ แก้ปัญหาการออกกลางคันของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google