งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยพัฒนาสถาบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยพัฒนาสถาบัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยพัฒนาสถาบัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัยพัฒนาสถาบัน เรื่อง “การศึกษาสาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ” โดย นายอำนวย ตุลย์สถิตย์ศักดิ์

2 ความเป็นมาและปัญหาการวิจัย
ความสำคัญของการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปัญหาทั่วไปที่กระทบต่อการเรียนของนักเรียนระดับปวช. และส่งผลกระทบต่อการออกกลางคัน ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการ เพื่อขจัดปัญหา และการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

4 กรอบแนวคิด/ขอบเขตการวิจัย
ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น ข้อมูลสารสนเทศจากงานทะเบียน-วัดผล สาเหตุการออก กลางคันของ นักเรียนระดับปวช. ข้อมูลจากผู้บริหาร ครูผู้สอน ข้อมูลจากนักเรียน และผู้ปกครอง

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน ปวช.1-3 สาขาพาณิชยกรรมและช่างอุตสาหกรรม จากงานทะเบียน-วัดผล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2. ผู้บริหาร และครูผู้สอน สุ่มเจาะจงเพื่อสอบถาม 10 คน ภาคเรียนที่2/2555 3. นักเรียนปวช. 1-3 แผนกพาณิชยกรรมและช่างอุตสาหกรรม จำนวน 626 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ใช้ตารางประมาณค่าจำนวนประชากรและตัวอย่างของ R.V. Krejcie & D.W. Morgan ได้จำนวนตัวแทนประชากร 230 คน - สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เนื่องจากนักเรียนมีลักษณะที่แตกต่างกันตามสาขาวิชา - จากนั้นจึงดำเนินการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ให้เป็นไปตามสัดส่วนของแต่ละสาขาวิชา

6 เครื่องมือที่ใช้วิจัย
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนระดับปวช. เป็นข้อมูลจากผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง

7 สรุปผล/อภิปรายการวิจัย
ข้อมูลจากผู้บริหาร และครูผู้สอน - ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ สภาพสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านผู้เรียน เป็นต้น - ที่ต้องปรับปรุง พัฒนา ได้แก่ สภาพแวดล้อมสถานศึกษา กฎระเบียบ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้าใหม่ให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากนักเรียน ผู้ปกครอง - ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง - ที่ต้องปรับปรุง พัฒนาได้แก่ กฎระเบียบที่มีความยืดหยุ่น กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น

8 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะสำหรับสถานศึกษา - กระบวนแนะแนว การคัดกรองนักเรียนเข้าเรียน - กฎระเบียบที่มีความเหมาะสมกับยุคสมัย - การจัดทำแผนแก้ปัญหาระยะยาวอย่างต่อเนื่อง - การติดตามเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 2. ข้อเสนอแนะสำหรับครูผู้สอน - การเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เข้าใจ เข้าถึงจิตใจวัยรุ่น - จัดการเรียนการสอนหลากหลาย สอดคล้องตามหลักสูตร และให้เกิดสมรรถนะการเรียนรู้อย่างแท้จริง 3. ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ปกครอง - การติดต่อสอบถามพฤติกรรม ผลการเรียนของนักเรียนกับครูที่ปรึกษาสม่ำเสมอ - ให้ความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ มีกระบวนการช่วยเหลือ และดูแล ติดตามอย่างใกล้ชิด

9 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
- ศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักเรียนระดับปวช. และระดับปวส.

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยพัฒนาสถาบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google