งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูลสารสนเทศ 4.1 กระบวนงานพัฒนา ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 4.5 กระบวนงานประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศและการ สื่อสาร 4.4 กระบวนงาน บำรุงรักษาและ บริหารความเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูลสารสนเทศ 4.1 กระบวนงานพัฒนา ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 4.5 กระบวนงานประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศและการ สื่อสาร 4.4 กระบวนงาน บำรุงรักษาและ บริหารความเสี่ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูลสารสนเทศ 4.1 กระบวนงานพัฒนา ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 4.5 กระบวนงานประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศและการ สื่อสาร 4.4 กระบวนงาน บำรุงรักษาและ บริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 4.2 กระบวนงานพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 4.3 กระบวนงานพัฒนา ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย ด้านวิชาการ/บริหารจัดการ 4.5 กระบวนงานการใช้ ข้อมูลเพื่อการบริหารงาน IT 1,2,3,4 IT 5 IT 6 IT 4 IT 1,2,3,4 IT 2

2 1. กระบวนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ - ประชุมผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการ พัฒนาข้อมูล - ทบทวนฐานข้อมูลตามภารกิจกรมอนามัย - รวมรวมความต้องการใช้ข้อมูล และศึกษาการไหลเวียน ข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำมาตรฐานกลางรหัสข้อมูล - จัดการข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา - ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารงาน - นำเสนอผลการดำเนินงาน 2. กระบวนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร - ศึกษาและรวบรวมความต้องการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ICT - วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ - ติดตั้ง ทดสอบ และปรับปรุงระบบ - อบรมการใช้งาน และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ 3. กระบวนงานพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และเตือนภัยด้าน วิชาการ/บริหารจัดการ - จัดระดับความสำคัญของตัวชี้วัด - กำหนดระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย ด้าน วิชาการ และด้านบริหารจัดการ - นำเสนอผลการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย ด้านวิชาการ และด้านบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และด้านบริหารจัดการ 4. กระบวนงานบำรุงรักษาและบริหารความ เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - จัดทำแผนบำรุงรักษา และแผนป้องกันภัย พิบัติ ICT - กำหนดผู้รับผิดชอบและดำเนินการ 5. กระบวนงานการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารงาน _ พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ - พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 5. กระบวนงานประเมินผลระบบข้อมูลสารเทศและการสื่อสาร - ประเมินการใช้งานข้อมูลและ ICT - วิเคราะห์ผลการประเมินฯ และจัดทำรายงาน - นำผลการประเมินมาปรับปรุง IT 1,2,3,4 IT 5 IT 1,2,3,4 IT 6 IT 4 IT 2

3 IT 2 ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กระบวนการที่สร้างคุณค่าที่จัดทำไว้ ในปี 2551 และต้องมีฐานข้อมูลเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ กระบวนการสร้างคุณค่าเพิ่มเติม อย่างน้อย 2 กระบวนการ IT3 ส่วนราชการต้องมีฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กระบวนการสนับสนุนอย่างน้อย 2 กระบวนการ

4 ตัวชี้วัดที่ 14.3.3 ร้อยละของการรายงานข้อมูลตามกระบวนการ สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนตาม แบบฟอร์มที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา การรายงานข้อมูล ประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่า สิ่งที่ต้อง ดำเนินการ 1.1 ทบทวนฐานข้อมูลในปี 2551 มี 2 ฐานข้อมูล คือ กระบวนการศึกษาวิจัยและการจัดทำเกณฑ์ / มาตรฐาน / หลักสูตร / คู่มือ 1.1.1 ฐานข้อมูลงานวิจัยฯ 1.1.2 ฐานข้อมูล วิทยากร

5 1.2 จัดทำฐานข้อมูลเพิ่มเติมในปี 2552 มี 2 ฐานข้อมูล คือ กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 1.2.1 ฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( ลูกค้า ) ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ 1.2.2 ฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ถ่ายทอด 2. ฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุน สิ่งที่ ต้องดำเนินการ 2.1 จัดทำฐานข้อมูลในปี 2552 มี 2 ฐานข้อมูล คือ 2.1.1 ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ( งบลงทุน อุดหนุน รายจ่ายอื่น ) 2.1.2 ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานและการ ใช้จ่ายงบประมาณ

6 บทบาทหน้าที่ คณะ PMQA หมวด 6 1. กำหนดกระบวนการสร้างคุณค่าและ กระบวนการสนับสนุนที่ควรพัฒนาในปี 2552 2. แจ้งกระบวนงานที่ควรพัฒนาในปี 2552 ให้คณะ PMQA หมวด 4 ดำเนินการพัฒนา ฐานข้อมูล

7 กองแผนงาน 1. ออกแบบฟอร์มฐานข้อมูลกระบวนการ สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนโดย ให้รายงานข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 2. ติดตามกำกับการรายงานข้อมูลของทุก หน่วยงานให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด 3. วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานเสนอ ต่อผู้บริหาร

8 สำนัก / กอง / ศูนย์เขต 1. ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลตาม กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการ สนับสนุนโดยให้รายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนส. ค. 2552 2. ทุกหน่วยงานรายงานข้อมูลแผนงาน โครงการ ผลการดำเนินงาน และผลการ ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานผ่านระบบศูนย์ปฏิบัติการ กรมอนามัย (DOC) เป็นรายไตรมาส ภายในวันที่ 5 ของเดือน ม. ค. เม. ย. ก. ค. และ ต. ค.

9 ศูนย์อนามัย ศูนย์อนามัยที่ 1-12 รายงานข้อมูลผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกรม อนามัยประจำปี 2552 ผ่านระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยรายงาน ข้อมูลเป็นรายไตรมาสภายในวันที่ 15 ของ เดือน เม. ย. ก. ค. และ ต. ค. โดยให้เริ่ม รายงานข้อมูลเป็นครั้งแรกในไตรมาสที่ 2

10 เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดที่ 14.4.3 ร้อยละของการ รายงานข้อมูลฯ 1. ทุกหน่วยงานรายงานข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ 1 ครั้งต่อปีภายในเดือนส. ค.52 มี 5 ฐานข้อมูล 1.1 ฐานข้อมูลวิจัยฯ 1.2 ฐานข้อมูล วิทยากร 1.3 ฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ ถ่ายทอดองค์ความรู้

11 1.4 ฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ถ่ายทอด 1.5 ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าหน่วยงานทำได้ครบตามเกณฑ์ ได้คะแนนร้อยละ 50 2. ทุกหน่วยงานรายงานข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด คือรายไตรมาส มี 1 ฐานข้อมูลคือ ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานและการ ใช้จ่ายงบประมาณ

12 สำนัก / กอง รายงานข้อมูลแผนงาน โครงการ ผล การดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณผ่านระบบ DOC เป็นราย ไตรมาส ภายในวันที่ 5 ของเดือน ม. ค. เม. ย. ก. ค ต. ค ถ้าทำได้ครบตามเกณฑ์ ได้คะแนน ร้อยละ 50

13 ศูนย์อนามัยที่ 1-12 1. รายงานข้อมูลแผนงาน โครงการ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณผ่านระบบ DOC เป็นราย ไตรมาส ภายในวันที่ 5 ของเดือนม. ค. เม. ย. ก. ค ต. ค ถ้าทำได้ครบตามเกณฑ์ ได้คะแนน ร้อยละ 25 2. รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดของกรมอนามัยปี 2552 เป็นราย ไตรมาส ภายในวันที่ 15 ของเดือน เม. ย. ก. ค ต. ค ( เริ่มรายงานไตรมาสที่ สอง ) ถ้าทำได้ครบตามเกณฑ์ ได้คะแนน ร้อยละ 25

14 หลักฐานที่จำเป็น 1. รายชื่อผลงานวิจัย / เกณฑ์ / มาตรฐาน / หลักสูตร / คู่มือ 2. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของกรมอนามัย ที่ไปเป็นวิทยากรตาม 6 ประเด็น ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย 3. รายงานผลการจัดประชุม ถ่ายทอดองค์ความรู้ 4. รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานจำแนกตามงบประมาณ ( งบลงทุน อุดหนุน รายจ่ายอื่น )

15


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูลสารสนเทศ 4.1 กระบวนงานพัฒนา ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 4.5 กระบวนงานประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศและการ สื่อสาร 4.4 กระบวนงาน บำรุงรักษาและ บริหารความเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google