งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูลสารสนเทศ 4.2 กระบวนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูลสารสนเทศ 4.2 กระบวนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูลสารสนเทศ 4.2 กระบวนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
IT 1,2,3,4 IT 1,2,3,4 4.2 กระบวนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.1 กระบวนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ IT 5 4.3 กระบวนงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านวิชาการ/บริหารจัดการ IT 6 4.4 กระบวนงานบำรุงรักษาและบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT 4 4.5 กระบวนงานการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารงาน IT 2 4.5 กระบวนงานประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

2 รายละเอียดกระบวนการ IT 1,2,3,4 1. กระบวนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ประชุมผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาข้อมูล - ทบทวนฐานข้อมูลตามภารกิจกรมอนามัย - รวมรวมความต้องการใช้ข้อมูล และศึกษาการไหลเวียนข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำมาตรฐานกลางรหัสข้อมูล - จัดการข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา - ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารงาน - นำเสนอผลการดำเนินงาน IT 1,2,3,4 2. กระบวนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาและรวบรวมความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ICT วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ติดตั้ง ทดสอบ และปรับปรุงระบบ อบรมการใช้งาน และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ IT 5 3. กระบวนงานพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และเตือนภัยด้านวิชาการ/บริหารจัดการ จัดระดับความสำคัญของตัวชี้วัด กำหนดระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย ด้านวิชาการ และด้านบริหารจัดการ นำเสนอผลการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย ด้านวิชาการ และด้านบริหารจัดการ IT 6 4. กระบวนงานบำรุงรักษาและบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำแผนบำรุงรักษา และแผนป้องกันภัยพิบัติ ICT กำหนดผู้รับผิดชอบและดำเนินการ IT 4 5. กระบวนงานการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารงาน _ พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ - พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร IT 2 5. กระบวนงานประเมินผลระบบข้อมูลสารเทศและการสื่อสาร ประเมินการใช้งานข้อมูลและ ICT วิเคราะห์ผลการประเมินฯ และจัดทำรายงาน - นำผลการประเมินมาปรับปรุง

3 แนวทางการดำเนินงาน IT 2 ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่จัดทำไว้ในปี 2551 และต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสร้างคุณค่าเพิ่มเติมอย่างน้อย 2 กระบวนการ IT3 ส่วนราชการต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุนอย่างน้อย 2 กระบวนการ

4 ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของการรายงานข้อมูลตามกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา การรายงานข้อมูล ประกอบด้วย 1.ฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่า สิ่งที่ต้องดำเนินการ 1.1 ทบทวนฐานข้อมูลในปี 2551 มี 2 ฐานข้อมูล คือ กระบวนการศึกษาวิจัยและการจัดทำเกณฑ์/มาตรฐาน/หลักสูตร/คู่มือ 1.1.1ฐานข้อมูลงานวิจัยฯ ฐานข้อมูลวิทยากร

5 1.2 จัดทำฐานข้อมูลเพิ่มเติมในปี 2552 มี 2 ฐานข้อมูล คือ
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 1.2.1 ฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ลูกค้า)ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ 1.2.2 ฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ถ่ายทอด 2.ฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุน สิ่งที่ต้องดำเนินการ 2.1 จัดทำฐานข้อมูลในปี 2552 มี 2 ฐานข้อมูล คือ 2.1.1 ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน อุดหนุน รายจ่ายอื่น) 2.1.2 ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

6 บทบาทหน้าที่ คณะPMQA หมวด 6 1. กำหนดกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนที่ควรพัฒนาในปี 2552 2.แจ้งกระบวนงานที่ควรพัฒนาในปี 2552 ให้คณะPMQAหมวด4 ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล

7 กองแผนงาน 1.ออกแบบฟอร์มฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนโดยให้รายงานข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 2.ติดตามกำกับการรายงานข้อมูลของทุกหน่วยงานให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กำหนด 3.วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร

8 สำนัก/กอง/ศูนย์เขต 1.ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลตามกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนโดยให้รายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนส.ค. 2552 2.ทุกหน่วยงานรายงานข้อมูลแผนงาน โครงการ ผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานผ่านระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย(DOC) เป็นรายไตรมาสภายในวันที่ 5ของเดือน ม.ค. เม.ย.ก.ค. และ ต.ค.

9 ศูนย์อนามัย ศูนย์อนามัยที่ รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกรมอนามัยประจำปี ผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) โดยรายงานข้อมูลเป็นรายไตรมาสภายในวันที่15 ของเดือน เม.ย. ก.ค. และ ต.ค. โดยให้เริ่มรายงานข้อมูลเป็นครั้งแรกในไตรมาสที่ 2

10 เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของการรายงานข้อมูลฯ 1.ทุกหน่วยงานรายงานข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ 1 ครั้งต่อปีภายในเดือนส.ค.52 มี 5 ฐานข้อมูล 1.1 ฐานข้อมูลวิจัยฯ 1.2 ฐานข้อมูลวิทยากร 1.3 ฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ถ่ายทอดองค์ความรู้

11 1.4 ฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ถ่ายทอด
1.5 ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าหน่วยงานทำได้ครบตามเกณฑ์ ได้คะแนนร้อยละ 50 2.ทุกหน่วยงานรายงานข้อมูลถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด คือรายไตรมาส มี 1 ฐานข้อมูลคือ ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

12 สำนัก/กอง รายงานข้อมูลแผนงาน โครงการ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบDOC เป็นรายไตรมาส ภายในวันที่ 5 ของเดือนม.ค. เม.ย. ก.ค ต.ค ถ้าทำได้ครบตามเกณฑ์ ได้คะแนน ร้อยละ 50

13 ศูนย์อนามัยที่ 1-12 1.รายงานข้อมูลแผนงาน โครงการ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบDOC เป็นรายไตรมาส ภายในวันที่ 5 ของเดือนม.ค. เม.ย. ก.ค ต.ค ถ้าทำได้ครบตามเกณฑ์ ได้คะแนน ร้อยละ 25 2.รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกรมอนามัยปี2552เป็นรายไตรมาส ภายในวันที่ 15 ของเดือน เม.ย. ก.ค ต.ค(เริ่มรายงานไตรมาสที่สอง)

14 หลักฐานที่จำเป็น 1.รายชื่อผลงานวิจัย/ เกณฑ์ / มาตรฐาน /หลักสูตร/ คู่มือ 2.รายชื่อเจ้าหน้าที่ของกรมอนามัยที่ไปเป็นวิทยากรตาม6 ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย 3.รายงานผลการจัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ 4.รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานจำแนกตามงบประมาณ(งบลงทุน อุดหนุน รายจ่ายอื่น)

15 Thank you so much Thank you so much


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูลสารสนเทศ 4.2 กระบวนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google