งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) การรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) การรายงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) การรายงาน การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ หมวด1 และหมวด3 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2551

2 2 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) 14.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการพัฒนา องค์การ 12 14.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์ในการดำเนินการ ของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 4 14.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 4 รวม20

3 3 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการตามตัวชี้วัดวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการตามตัวชี้วัด 2. การจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของ กระบวนการและผลลัพธ์ของแผนพัฒนา องค์การ 3. ดำเนินการปรับปรุงองค์กรตาม แผนพัฒนาองค์การของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 4. การประเมินองค์กรตามเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 5. การรายงานผลการดำเนินการตาม ตัวชี้วัด 6. การตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมิน ภายนอก 1. การวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนา องค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

4 4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ การรายงานผลตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบบฟอร์มที่ 1แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์มที่ 3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน แบบฟอร์มที่ 4แบบฟอร์มรายงานผลลัพธ์การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ แบบฟอร์มที่ 5แบบฟอร์มรายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร แบบฟอร์มที่ 6 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน แบบฟอร์มที่ 7แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แบบฟอร์มที่ 8แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

5 การใช้ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการพัฒนาระบบราชการ 27 มกราคม 2552

6 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ประกอบด้วย 7 หมวด รวม 52 ประเด็น แต่ละประเด็นเป็นการมุ่งเน้นกระบวนการและระบบงาน พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อตอบสนองประเด็นต่าง ๆ ของ พรฎ. ต่าง ๆ ส่วนราชการต้องดำเนินการในแต่ละประเด็นให้ครบใน ทุกข้อและทุกหมวด

7 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน โดยสรุป มีแนวทาง ( มีระบบ ) Dr.MP มีการนำไปใช้จริง Deploy เริ่มเกิดผล Early result – มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง – มีการพัฒนา – มีความก้าวหน้า – เริ่มบูรณาการกับระบบงานอื่น ๆ

8 การนำไปใช้ 1. ส่วนราชการประเมินตนเองภายใต้ กรอบ Fundamental Level ระบุจุดที่ ยังต้องพัฒนา (OFI) 2. จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุง ประจำปีให้สอดคล้อง โดยระบุตัวชี้วัด ที่เป็นผลลัพธ์ให้ชัดเจน 3. ดำเนินการปรับปรุงตามแผน 4. วัดผลการปรับปรุง

9 Roadmap การพัฒนาองค์การ 2552 2554 กรมด้านบริการ กรมด้านนโยบาย จังหวัด เน้นความสำคัญของฐานข้อมูลในการผลักดันยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบการนำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 1 เน้นความสำคัญกับผู้รับบริการ โดยออกแบบกระบวนงานและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นความสำคัญของยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบการวัดผลการดำเนินการที่เป็นระบบ 2553 3 5 6 2 4 1 2 4 6 3 5 1 4 2 3 5 6 สถาบันอุดมศึกษา เน้นความสำคัญของการกำหนดทิศทางองค์กรที่ชัดเจน และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 1 5 3 6 2 4 SuccessfulLevel

10 การ ดำเนินงานปี 2552 1. เป้าหมายสำนักงาน ก. พ. ร. ปี 2552 – 2554 ส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย ปิด OFI ทุกข้อทุกหมวด ( คะแนน 350) 2. ปี 2552-2554 เกณฑ์ FL จะยังไม่ เปลี่ยนจะเปลี่ยนเฉพาะหมวด 7 ( เล่มสี ชมพูใช้ 3 ปี ) 3. เกณฑ์ FL เน้นเรื่องการจัดทำแผนฯ และการนำแผนไปปฎิบัติมากกว่าการ เขียนรายงาน 4. เริ่มจาก Workshop การประเมิน องค์กร Yes ให้ระบุหลักฐานให้ ชัดเจนในทุก bullet /No ให้ระบุ ประเด็นที่ขาดให้ชัดเจน

11 การดำเนินงาน ปี 2552( ต่อ ) หมวด 5, 6,2,4 จัดทำแบบประเมิน Y/N ตามแบบฟอร์ม กำหนดส่งกพรภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ( เอกสาร 6/12 มค 52) กพร. จะดำเนินการต่อ ส่งคืน หมวดภายใน 6 มี. ค 2552 5. หมวด 5,6,2,4 จัดทำแบบฟอร์ม 7.1,7.2 ส่งกพร. ภายใน 27 มี. ค.2552 6. ฟอร์ม 5 ลักษณะสำคัญขององค์กร กพร. จัดทำร่างเสนอในเวทีการประชุม กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 7. ฟอร์ม 6,8 กพร. จะดำเนินการต่อ 8. Application Report กพร. จัดทำร่างเสนอ ในเวทีการประชุม กำหนดการจะแจ้งให้ ทราบภายหลัง

12 “รางวัลมุ่งมั้นพัฒนาองค์การ ดีเด่น หมวด........” เข้าสู่การสมัครขอรับรางวัล PMQA 1 80 100 หมวด 1 หมวด 2หมวด 3 หมวด 4หมวด 5หมวด 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หมวด 7 “ รางวัลการพัฒนา องค์การดีเด่น” ผ่านการรับรองเกณฑ์ฯ พัฒนาสู่ความโดดเด่นรายหมวด เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) Successful Level

13 การจัดทำแผนที่มีคุณภาพ หมายถึง ส่วนราชการต้องดำเนินการในแต่ละประเด็นให้ครบใน ทุกข้อ(ปิด FLครบทุกข้อ ทุกประเด็นที่กำหนด) แผนมีความเชื่อมโยง ตัวชี้วัดเหมาะสม สนง.ก.พ.ร.จะแต่งตั้งคณะทำงานฯเพื่อกลั่นกรอง แผนฯและแจ้งผลให้ทราบกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2552 Implementแผน 8 เดือน(กันยายน 2552)

14 องค์ประกอบ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ส่วนที่ 1 เกณฑ์ Fundamental Level ส่วนที่ 2 คำอธิบายแนวทางดำเนินการ ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ Fundamental Level

15 ตัวอย่างการประเมินตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) PM 4ส่วนราชการต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ การจัดการกระบวนการ เพื่อให้ส่วนราชการจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เกณฑ์ หมวด 6 คำอธิบาย ส่วนราชการมีวิธีการเพื่อทำให้มั่นใจว่าระบบงานและสถานที่ทำงานมีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ หรือ ภาวะฉุกเฉิน และระบบการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน ซึ่งได้คำนึงถึงการป้องกัน การจัดการความต่อเนื่องของการดำเนินการ และการทำให้คืนสู่สภาพเดิม ภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉินอาจเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย การจราจล หรือ เกิดจากภาวะฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ วิธีการประเมิน A - แสดงแผนสำรองฉุกเฉิน เพื่อป้องกับผลกระทบกับการจัดการกระบวนการ ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน D - สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนสำรองฉุกเฉินรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติ L - มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนสำรองฉุกเฉินให้เหมาะสมทันสมัยอยู่เสมอ I - แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่อการดำเนินการ ตามพันธกิจหลักของส่วนราชการว่าจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ผ่าน / ไม่ผ่าน – จะผ่านต่อเมื่อทำครบทุก bullet

16 ตัวชี้วัดที่ 14.2 ตัวชี้วัดที่ 14.2 ผลลัพธ์ที่ ต้องมีในหมวด 7 หมวด 2(RM6) หมวด 4 (RM8.1,8.2,9) หมวด 5 (RM7) หมวด 6 (RM3,4)

17 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ รหัสแนวทางการดำเนินการเกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 มิติด้านประสิทธิผล RM 1ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแผนปฏิบัติการที่ส่วนราชการดำเนินการ ได้สำเร็จตามเป้าหมาย 6065707580 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ RM 2ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ ให้บริการและการดำเนินงานของส่วนราชการ 6570758085 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ RM 3ร้อยละเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรฐานระยะเวลา ที่กำหนดของกระบวนการที่สร้างคุณค่า (จำนวน 2 กระบวนการที่ได้ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในปี งปม. 2551 หลักฐานที่ 39) 6065707580 RM 4ร้อยละเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรฐานระยะเวลา ที่กำหนดของกระบวนการสนับสนุน (จำนวน 2 กระบวนการที่ได้จัดทำ คู่มือปฏิบัติงานในปี งปม. 2551 หลักฐานที่ 40) 6065707580 RM 5กรณีส่วนราชการที่มีงบลงทุน - ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน กรณีส่วนราชการไม่มีงบลงทุน - ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 68 92 71 93 74 94 77 95 80 96 RM 6ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง6065707580

18 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ รหัสแนวทางการดำเนินการเกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 มิติด้านการพัฒนาองค์กร RM 7ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีด สมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนาบุคลากร 6065707580 RM 8ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่ สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6065707580 RM 9ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตาม แผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ 60708090100 RM 10ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การ ที่ดีอย่างน้อยด้านละ 1 โครงการ 6065707580

19 19 แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 255125522553 ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย. 1.จัดคลีนิกให้คำปรึกษาโดย สำนักงาน ก.พ.ร. 2.การวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนา องค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - ระบุประเภทของส่วนราชการว่ามี ภารกิจหลักที่ควรกำหนดให้เป็นกรมด้าน นโยบาย หรือ กรมด้านบริการ ตามขอบเขต และลักษณะของหน่วยงาน - ส่วนราชการนำโอกาสในการ ปรับปรุงจากผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง และแผนปรับปรุงองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 251 มาทบทวนโดยเทียบกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 1 จัดทำแผนพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 เทคนิคการปรับปรุงองค์กร ครั้งที่ 3 ติดตาม ผลการ ปรับปรุง และแนะนำ การตรวจประเมินปฏิทินการดำเนินการ

20 20 แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 255125522553 ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย. - จัดทำแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 2 แผน 3. การจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จ ของกระบวนการและผลลัพธ์ 4. ดำเนินการปรับปรุงองค์กรตาม แผนพัฒนาองค์การของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 5. ประเมินองค์กรตามเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 6. การรายงานผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 7. การตรวจประเมินจากผู้ตรวจ ประเมินภายนอก ส่ง 30 ม.ค. 52 ปฏิทินการดำเนินการ ส่ง 30 ต.ค. 52

21 กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร กรมชลประทาน (Public Sector Development Division) กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ Change Agent Knowledge Worker Cross Functional Team

22


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) การรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google