งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางปิยนุช พงษ์เศวต โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน วิชา ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางปิยนุช พงษ์เศวต โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน วิชา ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางปิยนุช พงษ์เศวต โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน วิชา ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด โดยการใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวก

2 ปัญหาการวิจัย ผู้สอนควรตระหนักถึง ความสนใจ ความแตกต่างของ ผู้เรียนภายในชั้นเรียนว่ามีความชอบ ความสามารถ และมี แรงจูงใจในการเรียนที่แตกต่างกัน ถ้าหากกำหนดกิจกรรม หรืองานและการกำหนดระยะเวลาการส่งงานที่รวดเร็ว เกินไป นักเรียนบางคนอาจไม่สามารถส่งงานได้ตาม กำหนดเวลาที่ครูกำหนดขึ้น อีกนัยหนึ่งครูควรให้เด็ก สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามระยะเวลาที่ครู กำหนดให้พร้อมๆ กัน ซึ่งผลของการส่งงานตรงต่อเวลา จะ ทำให้ผู้เรียนฝึกฝนให้ตนเองรู้จักการตรงต่อเวลา ส่งงาน ตรงตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย และได้คะแนนกิจกรรม เสริมบทเรียนครบตามเกณฑ์ที่ ครูกำหนดขึ้น ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาการปรับพฤติกรรมความ รับผิดชอบการส่งงานวิชา ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ของ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้เป็น แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมความรับผิดชอบการ ส่งงานที่ดีขึ้น โดยใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวก

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน วิชา ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาการตลาด โดยการใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวก กรอบแนวความคิดในการวิจัย ตัวแปรตาม พฤติกรรมการส่ง งาน ตัวแปรต้น เทคนิคเสริมแรง ทางบวก

4 สมมติฐานในการวิจัย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาการตลาด โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย มีพฤติกรรมการส่ง งานมากขึ้นและตรงต่อเวลา หลังจากได้รับเทคนิคเสริมแรงทางบวก กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย จำนวน 30 คน

5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงาน เรื่อง 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 2. การจัดคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ 3. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 4. ทรัพย์สินทางปัญญา 5. บทบาทและนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อสินค้าและ บริการ 6. ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปร รูป 7. ความรู้เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม 8. ความรู้เกี่ยวกับสินค้าประเภทบริการ

6 การรวบรวมข้อมูล 1. ชี้แจงถึงข้อกำหนดที่ได้ทำขึ้นและตกลงกับนักเรียนให้ เข้าใจ 2. ดำเนินการเรียนการสอนตามปกติ โดยใช้ข้อกำหนดที่ได้ ตกลงไว้กับนักเรียน 3. ทำการบันทึกพฤติกรรมการส่งงานในเครื่องมือที่จัดทำขึ้น 4. หลังจากนั้นทุกๆครั้งที่ทำการสอนจะใช้เทคนิคการ เสริมแรงทางบวก เช่น การให้คำชมเชย 5. การให้คะแนนส่งงาน และถ้าส่งตรงเวลา มีการเพิ่มคะแนน 6. ทำการบันทึกพฤติกรรมการส่งงานในเครื่องมือที่จัดทำขึ้น อย่างต่อเนื่องหลังจากการให้แรงเสริม 7. นำข้อมูลจากการส่งงานมาเปรียบเทียบ ก่อนการให้แรง เสริมกับหลังจากการให้แรงเสริม

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ผู้วิจัยได้ดำเนินการทำวิจัยตามขั้นตอนต่างๆ ที่เตรียมไว้ และนำไปใช้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี ที่ 1 ห้อง EM01 ในรายวิชา ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 นักเรียนจำนวน 30 คน ซึ่งผลการวิเคราะห์ ข้อมูลดังนี้ ลำดับ ที่ เรื่องจำนวนนักเรียนที่ส่ง งาน คิดเป็นร้อย ละ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 2066.7 2 การจัดคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและ บริการ 2480.0 3 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 2583.3 4 ทรัพย์สินทางปัญญา 2893.3 5 บทบาทและนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อสินค้า และบริการ 30100.0 6 ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตร แปรรูป 30100.0 7 ความรู้เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม 30100.0 8 ความรู้เกี่ยวกับสินค้าประเภทบริการ 30100.0

8 สรุปผลการวิจัย นักเรียนทั้งหมด 30 คน มีการส่งงานในการ เรียนบทที่ 1 เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าและ บริการ 20 คน และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ ส่งงานจนครบทุกคนตั้งแต่ในบทเรียนที่ 5 เป็นต้น ไป คิดเป็นร้อยละ 100.0


ดาวน์โหลด ppt นางปิยนุช พงษ์เศวต โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน วิชา ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google