งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ปัญหานักศึกษามาไม่ทันเรียน คาบแรกในรายวิชาการโฆษณา ด้วย วิธีการให้แต้ม สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.2) สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ปัญหานักศึกษามาไม่ทันเรียน คาบแรกในรายวิชาการโฆษณา ด้วย วิธีการให้แต้ม สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.2) สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ปัญหานักศึกษามาไม่ทันเรียน คาบแรกในรายวิชาการโฆษณา ด้วย วิธีการให้แต้ม สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.2) สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดย นายสมพงษ์ แก้วจรัส วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

2  จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า มีนักศึกษามา เรียนไม่ทันในคาบแรก เป็นจำนวนมาก ซึ่ง ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาจะช่วยสร้างความ มีวินัยให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการแก้ปัญหา นักศึกษามาโรงเรียนสายให้เปลี่ยนพฤติกรรม นักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ ตรง ต่อเวลา และเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ สังคมและประเทศชาติ

3  เพื่อแก้ปัญหานักศึกษามาไม่ทันเรียน คาบแรกในรายวิชาหลักการโฆษณา ด้วยวิธีการให้แต้มสำหรับนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.1) สาขาวิชาการตลาด ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

4 เดือนจำนวนนักศึกษาร้อยละ จำนวนเต็มมาเข้าเรียน ทันคาบแรก พฤศจิกา ยน 342058.82 ธันวาคม 342779.41 เฉลี่ย เพิ่มขึ้น 20.59

5  ในเดือนพฤศจิกายน 2556 มี นักศึกษาทั้งหมด 34 คน ได้ คะแนนเต็ม 16 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 58.82 และในเดือน ธันวาคม มีจำนวน 27 คน คิดเป็น ร้อยละ 79.41 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.59

6


ดาวน์โหลด ppt การแก้ปัญหานักศึกษามาไม่ทันเรียน คาบแรกในรายวิชาการโฆษณา ด้วย วิธีการให้แต้ม สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.2) สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google