งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Effective Filling System อาจารย์พฤกษา ดวงผาสุข คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Effective Filling System อาจารย์พฤกษา ดวงผาสุข คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Effective Filling System อาจารย์พฤกษา ดวงผาสุข คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 อย่าให้เอกสารทำให้ชีวิตการทำงาน ยุ่งเหยิง เอกสารที่ต้องการ หาไม่พบ ใน กองเอกสารมากมาย ?

3 ความสำคัญและความหมายของการ จัดเก็บเอกสาร ค้นหาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เมื่อมี ความจำเป็นต้องใช้งาน เอกสาร คือ กระดาษ หรือวัตถุใด ๆ ที่ ได้ถูกบันทึก หรือทำให้ปรากฏด้วยการ เขียน พิมพ์ ถ่ายรูป บันทึก หรือวิธีอื่น ใด เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

4 การจัดเก็บเอกสาร (Filling) กระบวนการจัดระบบจำแนกและเก็บ เอกสารให้เป็นระเบียบสะดวกในการ นำมาใช้เมื่อต้องการ ซึ่งถือว่าเป็นเพียง ส่วนหนึ่งของการบริหารงานเอกสาร (Records management)

5 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บเอกสาร รวบรวมเอกสารที่มีความสัมพันธ์ ต่อเนื่องกันจัดเข้าไว้ให้เป็นหมวดหมู่ และแหล่งเดียวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อ การค้นหา เพื่อให้เอกสารอยู่ในที่ที่ปลอดภัย เพื่อเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในอนาคต

6 แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) คณะวิทยาการและเทคโนโลยี สารสนเทศ เตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และเอกสารให้พร้อม – กล่องกระดาษ แฟ้ม ปากกา กระดาษสี ชั้นวาง รวมไปถึง ตู้หรือห้องสำหรับเก็บเอกสาร แยกเอกสารทั้งหมดออกเป็น 2 ประเภท – เอกสารที่ต้องจัดเก็บ คือเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต้อง จัดเก็บเข้าแฟ้ม RD – เอกสารที่ไม่ต้องจัดเก็บ คือ เอกสารที่ไม่มีความจำเป็น หรือหมดอายุการใช้งานแล้ว แยกเอกสารที่ต้องจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ย่อยที่สุด จัดเรียง หรือทำการสแกนเอกสาร พร้อมทั้งทำการจัดเข้า แฟ้ม ( พิจารณาตามรอบปีการศึกษา หรือระยะเวลาที่ต้อง จัดเก็บ ) เก็บเข้าที่ ตลอดจนการจัดทำรายการบัญชีรายชื่อให้ เป็น ณ ปัจจุบัน จัดการกับเอกสารที่ไม่ใช้แล้ว ตามระยะเวลาของการทำลายเอกสารนั้น ๆ

7

8 Thank you for your attention www.qao.it.mut.ac.th/istoffice www.qao.it.mut.ac.th Question ?


ดาวน์โหลด ppt Effective Filling System อาจารย์พฤกษา ดวงผาสุข คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google