งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดเก็บไฟล์ อิเลคทรอนิกส์ E - FILING CABINET.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดเก็บไฟล์ อิเลคทรอนิกส์ E - FILING CABINET."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดเก็บไฟล์ อิเลคทรอนิกส์ E - FILING CABINET

2 หลักการเหตุผล • เนื่องจากปัจจุบันสำนักงาน ตรวจสอบภายในมีแฟ้มเอกสาร ต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็น ต้น ซึ่งส่งผลให้มีความ จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการ จัดเก็บ ประกอบกับสำนักงานมี พื้นที่ใช้งานจำกัด ดังนั้นจึงเป็น เหตุให้มีการจัดทำโครงการ “E- Filling Cabinet” ขึ้นมา เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารมี ความเป็นระเบียบ สะดวกในการ ใช้งาน และลดพื้นที่ในการ จัดเก็บเอกสาร

3 วัตถุประสงค์ • เพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บ เอกสาร • เพื่อลดการใช้งานกระดาษ • เพื่อความสะดวกในการใช้งาน • เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย • เพื่อให้สนับสนุนนโยบาย Virtual Office & Green Office

4 ขั้นตอนและ กระบวนการดำเนินงาน • ทำการจัดเรียงเอกสารเป็น หมวดหมู่ ดังนี้ เรียงตามปี พ. ศ. ตามเดือน ตามวันที่ • ทำการสแกนเอกสารทุกฉบับ • เขียนโปรแกรมระบบ E- Filling Cabinet • นำข้อมูลที่ได้จากการสแกน ขึ้นระบบ E-Filling Cabinet

5 จบการการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดเก็บไฟล์ อิเลคทรอนิกส์ E - FILING CABINET.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google