งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการสอน ปีการศึกษา 2553 322 471 Management of Information Technology การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการสอน ปีการศึกษา 2553 322 471 Management of Information Technology การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนการสอน ปีการศึกษา 2553 322 471 Management of Information Technology การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ

3 2 จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3(3-0-6) เงื่อนไขรายวิชา 322 372 System Analysis & Design สถานภาพของรายวิชา วิชาบังคับในกลุ่ม วิชาเฉพาะด้าน ภาคเรียนที่เปิดสอน ภาคเรียนต้น

4 3 เวลา เรียน ปกติ W 13:00 - 16:00 น. วิทยาเขตหนองคาย

5 4 คำอธิบาย รายวิชา ส่วนประกอบเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและ ข่ายงาน การทำให้เกิดขึ้นและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การ ปรับกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้ เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การ ดำเนินการและการบำรุงรักษา สารสนเทศ สถาปัตยกรรมและ วิสัยทัศน์ทางสารสนเทศ การ วางแผนระบบสารสนเทศ การจัดการ เชิงธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ ในอนาคต

6 5 คำอธิบาย รายวิชา Information technology components: computer system, computer software, telecommunication and network; formulating and implementing information technology in the organization, aligning IT strategy with business strategy, operations and maintenance, information vision and architecture, information system planning, business management of information technology, managing information in the future.

7 6 วัตถุประสงค์ รายวิชา วาดภาพสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ของ องค์กร ความสำคัญของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีต่อการพัฒนาองค์กร ขั้นตอนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้ในการพัฒนาองค์กร การวิเคราะห์ การปรับกลยุทธ์ขององค์กร โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ แนวทางการจัดการความเสี่ยงและการ จัดการความรู้ขององค์กรด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ

8 7 หัวข้อเนื้อหาที่สอน บทที่ 1 Information Technology บทที่ 2 Implementing Information Technology บทที่ 3 Information Systems Planning บทที่ 4 IT Strategy Planning

9 8 หัวข้อเนื้อหาที่สอน ( ต่อ ) บทที่ 5 Business Management of IT บทที่ 6 Managing Information in the Future บทที่ 7 Case Study

10 9 วัสดุและอุปกรณ์การสอน เอกสารคำสอนรายวิชา 322 471 แผ่นใส แผ่นภาพ รูปภาพ ตัวอย่าง ชิ้นส่วนจริงเครื่อง คอมพิวเตอร์ โปรแกรมนำเสนอเนื้อหาการ สอน http://202.28.94.51 /users/apisak/ 322471

11 10 กิจกรรมและวิธีการ สอน บรรยาย โดยผู้สอน และ วิทยากรพิเศษ อภิปรายในชั้นเรียน โดย นักศึกษา รายงานผลที่ศึกษา เพิ่มเติม - สัมมนา โดย นักศึกษา

12 11 การประเมินผล ทดสอบย่อย 2 ครั้ง 20% รายงาน & อภิปราย 20% Midterm 30% Final 30% รวม 100%

13 12 เอกสารอ้างอิง Martin, E. Wainright, and Others Management Information Technology 5 th ed, Pearson Education Internatio nal 2005.

14 13 เอกสารอ้างอิง ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ ICT Idea for Spiri tization ( สาระไอซีทีเพื่อชีวา ภิวัฒน์ ) http://www.drka nchit.com (Instructor Recommend)

15 14 เอกสารอ้างอิง Dennis, Alan and Wixom, Barbara Systems Analysis Design 3 rd ed USA : John Wiley & sons, Inc., 2005.

16 15 เอกสารอ้างอิง Dennis, Alan, Wixom, Barbara Haley and Tegarden, David Systems Analysis & Design an object-oriented approach with UML 2 nd ed USA : John Wiley & sons, Inc., 2005.

17 16 เอกสารอ้างอิง Turban, Efraim, and others Information Technology for Management : transforming organizations in the digital economy 7 th ed John Wiley & Sons Pte.Ltd, 2010.

18 17 et c.

19 18 ผู้สอน อภิศักดิ์ พัฒนจักร ห้องทำงาน SC.6310 ชั้น 3 SC.06 ( ติดบันไดทางเดิน ) โทร. 043-362189, 2232, 2242 ต่อ 310 Mobile 08-9863-0064 โทรสาร. 043-342910 E-Mail apisak@kku.ac.th Web http://www.cs.kku.ac.th

20 19 ข้อพึงปฎิบัติในการเข้า เรียน ลงชื่อในใบรายชื่อเข้า เรียนทุกครั้ง ขาดเรียนได้ไม่เกิน 20% ของเวลาเรียนทั้งหมด แต่งกายตามระเบียบ มหาวิทยาลัย ควรศึกษาเพิ่มเติมหลัง ชั่วโมงเรียนทุกครั้ง

21 เชิญรับ ความสำราญได้ ณ บัดนี้


ดาวน์โหลด ppt แผนการสอน ปีการศึกษา 2553 322 471 Management of Information Technology การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google