งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของช่างเทคนิคตามความ ต้องการ ของสถานประกอบการ กรณีศึกษา เขตนิคมอมตะ นคร นำเสนอโดย วัชรา ธารวิทยากุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของช่างเทคนิคตามความ ต้องการ ของสถานประกอบการ กรณีศึกษา เขตนิคมอมตะ นคร นำเสนอโดย วัชรา ธารวิทยากุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของช่างเทคนิคตามความ ต้องการ ของสถานประกอบการ กรณีศึกษา เขตนิคมอมตะ นคร นำเสนอโดย วัชรา ธารวิทยากุล

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของช่าง เทคนิค ที่สำเร็จการศึกษาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ตาม ความต้องการของสถานประกอบการ กรณีศึกษา นิคมอมตะนคร จ. ชลบุรี

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปร อิสระ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน การทำงานด้าน ช่างอุตสาหกรรม คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของช่าง เทคนิคที่สำเร็จ การศึกษาช่าง อุตสาหกรรม ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ตามความต้องการ ของสถาน ประกอบการ เขต นิคม อมตะนคร ตัวแปร ตาม

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หัวหน้าสถานประกอบการเขตนิคม อมตะนคร ประชากร หัวหน้าสถานประกอบการ จำนวน 143 คน 30 สถานประกอบการ โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ตามความเหมาะสม กลุ่ม ตัวอย่าง

5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย ที่สุด โดยสอบถาม เกี่ยวกับ คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ ที่ต้องการ 5 ด้าน คือ

6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ด้านความรู้ทักษะวิชาชีพ ด้านความรับผิดชอบ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านความผูกพัน ด้านความมีวินัยในตนเอง

7 สรุปผลการวิจัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของช่างเทคนิค จำแนกตามสถานะภาพของผู้ตอบ แบบสอบถาม คลิก คลิก

8 สรุปผลการวิจัย ผลการศึกษา ระดับคุณลักษณะที่พึง ประสงค์โดยรวม 5 ด้าน เรียงตามค่าคะแนน จากมากไปน้อย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ xS.D. ระดับ 1. ด้านความมีวินัยในตนเอง 4.320.51 ต้องการมาก 2. ด้านความรับผิดชอบ 4.280.52 ต้องการมาก 3. ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 4.110.45 ต้องการมาก 4. ด้านความผูกพัน 3.960.51 ต้องการมาก 5. ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ 3.800.50 ต้องการมาก

9 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทราบข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ ทำให้สามารถ นำผลการศึกษา มาพัฒนาจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน

10 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 1. สถานศึกษา ควรจัดการเรียนการสอนให้ นักศึกษา เป็นคนที่มีวินัยในตนเอง มีความ ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นความต้องการของ สถานประกอบการในอันดับมากที่สุด 2. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นความต้องการของ สถานประกอบการ อันดับ 2


ดาวน์โหลด ppt คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของช่างเทคนิคตามความ ต้องการ ของสถานประกอบการ กรณีศึกษา เขตนิคมอมตะ นคร นำเสนอโดย วัชรา ธารวิทยากุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google