งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของช่างเทคนิคตามความต้องการ ของสถานประกอบการ กรณีศึกษา เขตนิคมอมตะนคร นำเสนอโดย วัชรา ธารวิทยากุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของช่างเทคนิคตามความต้องการ ของสถานประกอบการ กรณีศึกษา เขตนิคมอมตะนคร นำเสนอโดย วัชรา ธารวิทยากุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของช่างเทคนิคตามความต้องการ ของสถานประกอบการ กรณีศึกษา เขตนิคมอมตะนคร
นำเสนอโดย วัชรา ธารวิทยากุล

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของช่างเทคนิค ที่สำเร็จการศึกษาช่างอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความต้องการของสถานประกอบการ กรณีศึกษา นิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานด้านช่างอุตสาหกรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของช่างเทคนิคที่สำเร็จการศึกษาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความต้องการของสถานประกอบการ เขตนิคม อมตะนคร

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
หัวหน้าสถานประกอบการเขตนิคมอมตะนคร กลุ่มตัวอย่าง หัวหน้าสถานประกอบการ จำนวน คน 30 สถานประกอบการ โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามความเหมาะสม

5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยสอบถาม เกี่ยวกับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ต้องการ 5 ด้าน คือ

6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ด้านความรู้ทักษะวิชาชีพ ด้านความรับผิดชอบ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านความผูกพัน ด้านความมีวินัยในตนเอง

7 สรุปผลการวิจัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของช่างเทคนิค จำแนกตามสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คลิก

8 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
สรุปผลการวิจัย ผลการศึกษา ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยรวม 5 ด้าน เรียงตามค่าคะแนนจากมากไปน้อย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ x S.D. ระดับ 1. ด้านความมีวินัยในตนเอง 4.32 0.51 ต้องการมาก 2. ด้านความรับผิดชอบ 4.28 0.52 3. ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 4.11 0.45 4. ด้านความผูกพัน 3.96 5. ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ 3.80 0.50

9 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทราบข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ ทำให้สามารถ
นำผลการศึกษา มาพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน

10 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. สถานศึกษา ควรจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา เป็นคนที่มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นความต้องการของสถานประกอบการในอันดับมากที่สุด 2. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นความต้องการของสถานประกอบการ อันดับ 2


ดาวน์โหลด ppt คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของช่างเทคนิคตามความต้องการ ของสถานประกอบการ กรณีศึกษา เขตนิคมอมตะนคร นำเสนอโดย วัชรา ธารวิทยากุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google