งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การศึกษาความสนใจด้านการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้วิจัย นางศิริพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การศึกษาความสนใจด้านการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้วิจัย นางศิริพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง การศึกษาความสนใจด้านการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้วิจัย นางศิริพร ไตรเนตร

3 ปัญหาการวิจัย งานพยาบาลโรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ผลจากการดำเนินงานพบว่ามีนักเรียน/นักศึกษา ป่วยมากในแต่ละภาคเรียน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าเยาวชนคือตัวนักเรียน/นักศึกษามีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้วิจัยต้องการทราบว่าสาเหตุที่นักเรียน/นักศึกษา ป่วยอันเนื่องมาจากสาเหตุที่นักเรียน/นักศึกษา ไม่สนใจในการดูแลสุขภาพของตนใช่หรือไม่ เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไข และปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลสุขภาพตนเอง หลีกเลี่ยงในการปฏิบัติตนที่เสี่ยงอันจะส่งผลที่ไม่ดีต่อการดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งหากสามารถปรับเปลี่ยนการกระทำดังกล่าวได้ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ และส่งผลต่อการพัฒนาปะเทศในระยะยาวอีกด้วย ฉะนั้น สถาบันการศึกษาจึงควรตระหนักถึงความรับผิดชอบในระดับชุมชน จะต้องให้การดูแลเอาใจใส่สุขภาพนักเรียน/นักศึกษา พร้อมนำเสนอข้อมูลภาวะสุขภาพและการดูแลสุขภาพของนักเรียน/นักศึกษา จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานที่ทำให้ทราบแนวโน้มของสถานการณ์ สภาวะการเจ็บป่วย อันจะเป็นประโยชน์สำหรับการกำหนดแผนในการแก้ไขปัญหา การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน/นักศึกษาในสถาบันได้ทั้งปัจจุบัน และในอนาคต

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความสนใจด้านการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับ ปวช. และ นักศึกษา ระดับ ปวส. โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพในด้านการดูแลสุขภาพตนเอง 2. เพื่อเปรียบเทียบความสนใจด้านการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ตามตัวแปร เพศ และระดับชั้น

5 (Independent Variable)
กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) - เพศ - ระดับชั้น การศึกษาความสนใจ 1. ด้านความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง 2. ด้านการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเอง 3. ด้านการดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บป่วย

6 สรุปผลการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลการศึกษาความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 310 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ เป็นเพศชายร้อยละ เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า เป็นนักเรียน ระดับ ปวช. ร้อยละ และ นักศึกษาระดับ ปวส. ร้อยละ 40.00

7 การศึกษาความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียน
ตอนที่ 2 ความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ของนักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษา ระดับ ปวส. การศึกษาความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียน ระดับการใช้ 1. ด้านความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง 1.67 มาก 2. ด้านการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเอง 1.58 ปานกลาง 3. ด้านการดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บป่วย 1.72

8 ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการให้ความรู้ แนะนำ ปลูกฝังวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ พร้อมกับอธิบายในด้านความรู้ โดยเน้นในเรื่อง 1.1 ไข้หวัดเกิดจากเชื้อโรคที่เรียกว่า “แบคทีเรีย” 1.2 การรับประทานอาหารรสหวาน เป็นสาเหตุของโรคเบาหวาน 1.3 โรคอุจาระร่วงมีสาเหตุมาจากการไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร จากข้อคำถามที่นักเรียน/นักศึกษา ตอบผิดมากที่สุด จึงสมควรให้ความรู้อันที่ถูกต้องพร้อมกับสร้างความตระหนัก ให้ความสำคัญ และให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกวิธี แก่นักเรียน/นักศึกษา ทุกระดับชั้น อย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง 2. ควรมีการให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตนที่ผิด จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในภายหน้า แก่นักเรียน/นักศึกษา ของตนเองอย่างไร พร้อมกับแนะนำการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ ที่ถูกวิธี และปลูกฝังการดูแลรักษาสุขภาพในด้านการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องแก่นักเรียน/นักศึกษา 3. ควรให้คำแนะนำที่ถูกวิธีในการดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บป่วย เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาสามารถดูแลตนเอง เมื่อตนเองเจ็บป่วย และสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัว และผู้อื่น ซึ่งอาจหมายถึงเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อนร่วมทำงานในภายภาคหน้า

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การศึกษาความสนใจด้านการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้วิจัย นางศิริพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google