งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การศึกษาความสนใจด้านการดูแล สุขภาพตนเองของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้วิจัย นางศิริพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การศึกษาความสนใจด้านการดูแล สุขภาพตนเองของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้วิจัย นางศิริพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง การศึกษาความสนใจด้านการดูแล สุขภาพตนเองของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้วิจัย นางศิริพร ไตรเนตร

3 ปัญหาการวิจัย งานพยาบาลโรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ผลจาก การดำเนินงานพบว่ามีนักเรียน / นักศึกษา ป่วยมากในแต่ละภาคเรียน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าเยาวชนคือตัวนักเรียน / นักศึกษามีสุขภาพไม่ค่อย แข็งแรง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้วิจัยต้องการทราบว่าสาเหตุที่ นักเรียน / นักศึกษา ป่วยอันเนื่องมาจากสาเหตุที่นักเรียน / นักศึกษา ไม่ สนใจในการดูแลสุขภาพของตนใช่หรือไม่ เพื่อจะได้หาแนว ทางแก้ไข และปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลสุขภาพตนเอง หลีกเลี่ยงในการ ปฏิบัติตนที่เสี่ยงอันจะส่งผลที่ไม่ดีต่อการดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งหาก สามารถปรับเปลี่ยนการกระทำดังกล่าวได้ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการ แก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ และส่งผลต่อการพัฒนาปะเทศใน ระยะยาวอีกด้วย ฉะนั้น สถาบันการศึกษาจึงควรตระหนักถึงความ รับผิดชอบในระดับชุมชน จะต้องให้การดูแลเอาใจใส่สุขภาพ นักเรียน / นักศึกษา พร้อมนำเสนอข้อมูลภาวะสุขภาพและการดูแล สุขภาพของนักเรียน / นักศึกษา จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็น ข้อมูลขั้นพื้นฐานที่ทำให้ทราบแนวโน้มของสถานการณ์ สภาวะการ เจ็บป่วย อันจะเป็นประโยชน์สำหรับการกำหนดแผนในการแก้ไข ปัญหา การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน / นักศึกษาใน สถาบันได้ทั้งปัจจุบัน และในอนาคต

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความสนใจด้านการดูแล สุขภาพตนเองของนักเรียนระดับ ปวช. และ นักศึกษา ระดับ ปวส. โรงเรียนเทคนิค บริหารธุรกิจกรุงเทพในด้านการดูแลสุขภาพ ตนเอง 2. เพื่อเปรียบเทียบความสนใจด้านการ ดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. โรงเรียนเทคนิค บริหารธุรกิจกรุงเทพ ตามตัวแปร เพศ และ ระดับชั้น

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรอิสระ (Independen t Variable) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) - เพศ - ระดับชั้น การศึกษาความสนใจ 1. ด้านความรู้เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพตนเอง 2. ด้านการปฏิบัติในการ ดูแลสุขภาพตนเอง 3. ด้านการดูแลรักษา ตนเองเมื่อเจ็บป่วย

6 วิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 ข้อมูลการศึกษาความสนใจในการดูแล สุขภาพตนเองของนักเรียน สรุปผลการวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 310 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.90 เป็นเพศ ชายร้อยละ 37.10 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า เป็นนักเรียน ระดับ ปวช. ร้อยละ 60.00 และ นักศึกษา ระดับ ปวส. ร้อยละ 40.00

7 ตอนที่ 2 ความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ของ นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษา ระดับ ปวส. การศึกษาความสนใจในการ ดูแลสุขภาพตนเองของ นักเรียน ระดับ การใช้ 1. ด้านความรู้เกี่ยวกับการดูแล สุขภาพตนเอง 1.67 มาก 2. ด้านการปฏิบัติในการดูแล สุขภาพตนเอง 1.58 ปานกลาง 3. ด้านการดูแลรักษาตนเองเมื่อ เจ็บป่วย 1.72 มาก

8 ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการให้ความรู้ แนะนำ ปลูกฝังวิธีการดูแลรักษา สุขภาพ พร้อมกับอธิบายในด้านความรู้ โดยเน้นในเรื่อง 1.1 ไข้หวัดเกิดจากเชื้อโรคที่เรียกว่า “ แบคทีเรีย ” 1.2 การรับประทานอาหารรสหวาน เป็นสาเหตุของ โรคเบาหวาน 1.3 โรคอุจาระร่วงมีสาเหตุมาจากการไม่ล้างมือก่อน รับประทานอาหาร จากข้อคำถามที่นักเรียน / นักศึกษา ตอบผิดมากที่สุด จึง สมควรให้ความรู้อันที่ถูกต้องพร้อมกับสร้างความตระหนัก ให้ ความสำคัญ และให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูก วิธี แก่นักเรียน / นักศึกษา ทุกระดับชั้น อย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง 2. ควรมีการให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตนที่ผิด จะส่งผล เสียต่อสุขภาพในภายหน้า แก่นักเรียน / นักศึกษา ของตนเองอย่างไร พร้อมกับแนะนำการ ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ ที่ถูกวิธี และปลูกฝังการดูแลรักษาสุขภาพในด้านการปฏิบัติตน อย่างถูกต้องแก่นักเรียน / นักศึกษา 3. ควรให้คำแนะนำที่ถูกวิธีในการดูแลรักษาตนเองเมื่อ เจ็บป่วย เพื่อให้นักเรียน / นักศึกษาสามารถดูแลตนเอง เมื่อ ตนเองเจ็บป่วย และสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัว และผู้อื่น ซึ่งอาจหมายถึงเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อนร่วมทำงานในภายภาค หน้า

9


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การศึกษาความสนใจด้านการดูแล สุขภาพตนเองของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้วิจัย นางศิริพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google