งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ปภาวดี มนตรีวัต ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป ศรีราม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ปภาวดี มนตรีวัต ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป ศรีราม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ปภาวดี มนตรีวัต ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป ศรีราม
ปัญหาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ บริหารรัฐกิจ สำหรับการศึกษาในระบบทางไกล รองศาสตราจารย์ปภาวดี มนตรีวัต ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป ศรีราม

2 ความเป็นมา การปรับปรุงชุดวิชา ภาค 2/2550 - สื่อสิ่งพิมพ์ : ประมวลสาระ
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : *ซีดีรอม – คู่มือการศึกษา *ซีดีเสียง – สรุปเนื้อหา

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาการใช้สื่อซีดีเสียง
เพื่อศึกษาปัญหาการใช้สื่อซีดีรอม เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ e-Learning สำหรับวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ

4 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- ประชากร : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 1,283 คน - กลุ่มคัวอย่าง : จำนวน 305 คน

5 ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - แบบสอบถาม
- การทดสอบ : ค่า IOC = 0.83 ค่า Alpha = 0.934

6 ระเบียบวิธีวิจัย การรวบรวมข้อมูล - ข้อมูลทุติยภูมิ
- ข้อมูลปฐมภูมิ : รวบรวมจากแบบสอบถาม ฉบับ จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาบริหารรัฐกิจภาคการศึกษา 2/2551

7 ผลการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ 30-40 ปี ปริมณฑล
เพศชาย 237 59.8 อายุ ปี 186 47.0 ปริมณฑล 83 21.0 รับราชการ 200 50.5 ปวส.อนุปริญญา 188 47.4

8 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ปัญหาเกี่ยวกับซีดีเสียง ปัญหาความเหมาะสม ไม่พบปัญหา ปัญหาอุปกรณ์ ไม่มีอุปกรณ์รองรับ ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นทุกรุ่น ปัญหาคุณภาพ แผ่นชำรุด เสียงสะดุด ระบบเสียงไม่ชัดเจน ปัญหาการจัดส่ง ไม่ได้รับซีดีเสียง

9 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ปัญหาเกี่ยวกับซีดีรอม ปัญหา ความเหมาะสม ไม่พบปัญหา ปัญหาอุปกรณ์ ไม่มีอุปกรณ์รองรับ ไม่สะดวกในการพกพา ปัญหาภาระ ในการจัดพิมพ์ ต้องจัดพิมพ์แบบประเมินผล และแนวการศึกษาพร้อมกิจกรรมเอง ปัญหาการจัดส่ง ไม่ได้รับซีดีรอม

10 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
การเรียนการสอนแบบ e-Learning สำหรับชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ - เห็นด้วยในระดับมาก - สนใจ e-Learning แบบ on-line - ข้อสังเกตจากการศึกษา

11 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม ซีดีเสียง เพิ่มเนื้อหาสาระ ใช้วิธีถามตอบ การสรุปให้เข้าใจง่าย การจัดทำใหม่ทุกภาคการศึกษา ซีดีรอม การทำแบบฝึกหัดทางหน้าจอ และประมวลผลได้ทันที ใช้กับเครื่องเล่นอื่นได้ด้วย ควรจัดทำเป็น VCD

12 ผลการศึกษา - การปรับปรุงซีดีเสียง - การใช้ซีดีรอมเป็นสื่อประกอบ
ข้อเสนอแนะ - การปรับปรุงซีดีเสียง - การใช้ซีดีรอมเป็นสื่อประกอบ - การทดสอบการเรียนการสอนแบบ e-Learning


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ปภาวดี มนตรีวัต ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป ศรีราม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google