งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ บริหารรัฐกิจ สำหรับการศึกษาใน ระบบทางไกล รองศาสตราจารย์ปภาวดี มนตรีวัต ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ บริหารรัฐกิจ สำหรับการศึกษาใน ระบบทางไกล รองศาสตราจารย์ปภาวดี มนตรีวัต ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ บริหารรัฐกิจ สำหรับการศึกษาใน ระบบทางไกล รองศาสตราจารย์ปภาวดี มนตรีวัต ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป ศรีราม

2 ความเป็นมา การปรับปรุงชุดวิชา ภาค 2/2550 - สื่อสิ่งพิมพ์ : ประมวลสาระ - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : * ซีดีรอม – คู่มือ การศึกษา * ซีดีเสียง – สรุปเนื้อหา

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาการใช้สื่อซีดี เสียง เพื่อศึกษาปัญหาการใช้สื่อซีดีรอม เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ การใช้ e-Learning สำหรับวิชา ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ประกอบชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ

4 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง - ประชากร : นักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐ กิจภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 1,283 คน - กลุ่มคัวอย่าง : จำนวน 305 คน

5 ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - แบบสอบถาม - การทดสอบ : ค่า IOC = 0.83 ค่า Alpha = 0.934

6 ระเบียบวิธีวิจัย การรวบรวมข้อมูล - ข้อมูลทุติยภูมิ - ข้อมูลปฐมภูมิ : รวบรวมจาก แบบสอบถาม 396 ฉบับ จาก กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษา บริหารรัฐกิจภาคการศึกษา 2/2551

7 ผลการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชาย อายุ 30-40 ปี ปริมณฑล รับราชการ ปวส.อนุปริญญา 23759.8 18647.0 8321.0 200 50.5 18847.4

8 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ปัญหาเกี่ยวกับซีดีเสียง ปัญหาความเหมาะสม ปัญหาอุปกรณ์ ปัญหาคุณภาพ ปัญหาการจัดส่ง ไม่พบปัญหา ไม่มีอุปกรณ์รองรับ ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นทุกรุ่น แผ่นชำรุด เสียงสะดุด ระบบเสียงไม่ชัดเจน ไม่ได้รับซีดีเสียง

9 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ปัญหาเกี่ยวกับซีดีรอม ปัญหา ความเหมาะสม ปัญหาอุปกรณ์ ปัญหาภาระ ในการจัดพิมพ์ ปัญหาการจัดส่ง ไม่พบปัญหา ไม่มีอุปกรณ์รองรับ ไม่สะดวกในการพกพา ต้องจัดพิมพ์แบบประเมินผล และแนวการศึกษาพร้อมกิจกรรมเอง ไม่ได้รับซีดีรอม

10 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ การเรียนการสอนแบบ e- Learning สำหรับชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐ กิจ - เห็นด้วยในระดับมาก - สนใจ e-Learning แบบ on- line - ข้อสังเกตจากการศึกษา

11 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะของผู้ตอบ แบบสอบถาม ซีดีเสียง ซีดีรอม เพิ่มเนื้อหาสาระ ใช้วิธีถามตอบ การสรุปให้เข้าใจง่าย การจัดทำใหม่ทุกภาคการศึกษา การทำแบบฝึกหัดทางหน้าจอ และประมวลผลได้ทันที ใช้กับเครื่องเล่นอื่นได้ด้วย ควรจัดทำเป็น VCD

12 ผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ - การปรับปรุงซีดีเสียง - การใช้ซีดีรอมเป็นสื่อประกอบ - การทดสอบการเรียนการสอน แบบ e-Learning


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ บริหารรัฐกิจ สำหรับการศึกษาใน ระบบทางไกล รองศาสตราจารย์ปภาวดี มนตรีวัต ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google