งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2555 สสจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2555 สสจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2555 สสจ
การทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี สสจ.ร้อยเอ็ด เมษายน

2 สิ่งที่ต้องการจากการประชุม
ได้ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของ สสจ.ร้อยเอ็ด ประจำปี 2555 และการปรับ KPI PROFILE ได้น้ำหนักตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2555 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเขียนโครงการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เพื่อบรรลุตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ปี 2555

3 If you fail to plan, you plan to fail

4 หลักการพื้นฐานการบริหารเชิงกลยุทธ์
Strategic planning Strategic Evaluation Strategic Implementation

5 หลักการของ PM 5.รางวัล 2.การติดตามผล การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
1.การวางแผน ปฏิบัติงาน 5.รางวัล 2.การติดตามผล การปฏิบัติงาน 4.การพัฒนาผล การปฏิบัติงาน 3.การประเมินผล การปฏิบัติงาน

6 Strategic Planning

7 หลักการการวางแผนกลยุทธ์ 3.หาวิธีการทำฝันให้บรรลุ
1.ภาพฝัน 3.หาวิธีการทำฝันให้บรรลุ 2.สภาพปัจจุบัน แผนกลยุทธ์

8 กรอบการวางแผนกลยุทธ์
1. การกำหนดทิศทางในอนาคต 2. การวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร Vision ภายใน ภายนอก Strength Opportunity Mission Weakness Threat Goals(Objective) 3. การกำหนดกลยุทธ์

9 องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ Goal / Objective (Out come)
SWOT Vision Mission BSC KPI Goal / Objective (Out come) Strategies 1 Action (Output) 2 Resource (Input)

10 (1) (2) 2. DOING THE THINGS RIGHT 1. DOING THE RIGHT THINGS
ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ

11 ลำดับการวางแผนกลยุทธ์
จากแผนกลยุทธ์ กระบวนงาน วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ กระบวนงาน โครงการ 1 2 พันธกิจ 1 1. 1.1 1.2 1.3 พันธกิจ 2. 2.1 2.2 2.3 พันธกิจ 3. 3.1 3.2 3.3 ผลลัพธ์สุดท้าย ผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรมทรัพยากร (เงิน คน) ปรับปรุงจาก เอกสาร ก.พ.ร.(การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง )

12 ขั้นตอนการวางแผน 1 2 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์
2. การกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ค่านิยม ขององค์กร และประเด็นยุทธศาสตร์ 3.การกำหนด GOALS (Objectives , KPI) 4.การกำหนดกลยุทธ์(วิธีการหลัก) 5.การนำกลยุทธ์ไปสู่วิธีการปฏิบัติ 6.การประเมินกลยุทธ์ 1 2

13 ร้อยเอ็ดเป็นผู้นำด้านสุขภาพดี ด้วยวิธีแห่งความพอเพียง
Vision ร้อยเอ็ดเป็นผู้นำด้านสุขภาพดี ด้วยวิธีแห่งความพอเพียง

14 การวางแผนกลยุทธ์เริ่มต้นด้วยการทำภาพ ในอนาคตและหน้าที่ขององค์กร ให้ชัดเจน...

15

16

17 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดโรคและภัยสุขภาพ
2.สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย 3.พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

18 แผนกลยุทธ์และ PMQA และ HA

19 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 1. การนำ องค์กร 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. การจัดการ กระบวนการ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

20

21 การกำหนดตัวชี้วัด GOAL, KPI & BSC

22 VISION Evaluation Mission Strategic theme GOAL GOAL GOAL KPI 1 KPI 2
Strategy1 Strategy 2 Strategy 3 Project 1,2 GOAL Project 3 Mission Project 4,5 KPI 1 KPI 2 KPI 3 Strategy 4 Strategy 5 Strategy 6 Project 6,7 GOAL Project 8 Project9, Strategic theme KPI 1 KPI 2 KPI 3 Strategy7 Strategy 8 Strategy 9 Project 10 GOAL Project 11 Project 12

23 VISION Evaluation Mission Strategic theme Project 1 Project1,2 GOAL
KPI 1 KPI 2 KPI 3 Strategy1 Strategy 2 Strategy 3 GOAL Project 1 Mission Project 3,4 KPI 1 KPI 2 KPI 3 Strategy 4 Strategy 5 Strategy 6 GOAL Project 1 Project 5,6 Strategic theme Project 1 KPI 1 KPI 2 KPI 3 Project7,8 Strategy7 Strategy 8 Strategy 9 GOAL Project 1 Project9,10

24 อยากเห็น อยากเป็นอะไร
VISION ต้องทำอะไร /ควรทำอะไร MISSION สิ่งที่ต้องทำ มีเรื่องอะไรที่สำคัญๆ (ประเด็น)ยุทธศาสตร์ เรื่องที่สำคัญๆ นั้นต้องการอะไร เป้าประสงค์ สิ่งที่ต้องการวัด ด้วยอะไร / เท่าไร KPI / TARGET ทำอย่างไรจึงจะ บรรลุ กลวิธี

25 ตัวอย่าง Goal Purpose Output Activity OJECTIVE SYSTEM Term ทั่วไป
เป้าประสงค์ -โรคระบาดที่สำคัญในท้องถิ่นลดลง Purpose ผลลัพธ์ มีไข้เลือดออก 12 คน(ลดลง 22 คน) Output ผลผลิต -ลูกน้ำยุงลายน้อยลง (HI = 0 CI <5 ) ยุงลายน้อยลง 50 % ประชาชน 95 % ป้องกันตัวเองเป็น Activity กิจกรรม - อบรม อสม /ประชาชน ใส่ทราย อะเบท/พ่นหมอกควัน -รณรงค์ป้องกันขัเลือดออ

26 ผลสัมฤทธิ์ = ผลผลิต + ผลลัพธ์
Result = Output + Outcome

27 KPI ของหน่วยงาน + + KPI จาก Org. need KPI จาก Stakeholder ปรับปรุง
สร้างกลยุทธ์

28 1.KPI ของ Policy สำคัญ/ไม่บรรลุ ไม่สำคัญ/ไม่บรรลุ สำคัญ/บรรลุ
การ Set Priority ของ KPI สำคัญ/ไม่บรรลุ 2.Stakeholder need 3.Organization Needs ไม่สำคัญ/ไม่บรรลุ สำคัญ/บรรลุ ไม่สำคัญ/บรรลุ

29

30 Balanced scorecard ด้านสุขภาพ (ประเทศไทย)
มุมมอง ตัวชี้วัด ประชาชน สุขภาพดี ชุมชน/สังคม การมีส่วนร่วม กระบวนการทำงาน การบริหารจัดการ องค์กร การเรียนรู้ นวัตกรรม จากคู่มือการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ด้านสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สธ.

31 3. Balanced Scorecard ก.พ.ร. กระทรวงสาธารณสุข Financial Effectiveness
Norton & Kaplan ก.พ.ร. กระทรวงสาธารณสุข Financial Effectiveness Customer Quality Social Internal Process Efficiency Learning and Growth Organization

32 แนวทางการกำหนด ค่าเป้าหมาย(Target)
1.จาก Policy หน่วยงานสูงขึ้นไป 2.Standard ( ถ้ามีมาตรฐาน) 3.Benchmarking กับหน่วยงานที่ดีกว่า หรือดีที่สุดอุตสาหกรรม 4.Norm ของอุตสาหกรรม 5 Trend ที่ดีขึ้น ( จากผลงานในอดีต)

33 ปัญหาที่พบบ่อยในการกำหนด ค่าเป้าหมาย
1.ไม่มีข้อมูลพื้นฐาน (กำหนดจากการคาดเดา) 2. ไม่มีอิสระในการกำหนดตามที่ควรจะเป็น (กำหนดสูงเกินไปตาม นโยบาย ไม่สามารถบรรลุได้) 3. กำหนดไม่ท้าทาย 4.กำหนดไม่ชัดเจน

34


ดาวน์โหลด ppt การทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2555 สสจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google