งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทบทวนตัวชี้วัดและค่า เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2555 สสจ. ร้อยเอ็ด 18-19 เมษายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทบทวนตัวชี้วัดและค่า เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2555 สสจ. ร้อยเอ็ด 18-19 เมษายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทบทวนตัวชี้วัดและค่า เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2555 สสจ. ร้อยเอ็ด 18-19 เมษายน 2554

2 สิ่งที่ต้องการจากการประชุม ได้ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายทาง ยุทธศาสตร์ของ สสจ. ร้อยเอ็ด ประจำปี 2555 และการปรับ KPI PROFILE ได้น้ำหนักตัวชี้วัดเพื่อการ ประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2555 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเขียน โครงการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เพื่อ บรรลุตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ปี 2555

3 If you fail to plan, you plan to fail

4 หลักการพื้นฐานการบริหารเชิงกลยุทธ์ Strategic Implementation Strategic Evaluation Strategic planning

5 หลักการของ PM 5. รางวัล 1. การวางแผน ปฏิบัติงาน 2. การติดตามผล การปฏิบัติงาน 4. การพัฒนาผล การปฏิบัติงาน 3. การประเมินผล การปฏิบัติงาน

6 Strategic Planning

7 2. สภาพ ปัจจุบัน 1. ภาพ ฝัน 3. หาวิธีการทำฝัน ให้บรรลุ แผนกล ยุทธ์ หลักการการ วางแผนกลยุทธ์

8 ภาย ใน Visio n Mission Goals(Objectiv e) Strengt h Weak ness Opportu nity Threat 2. การวิเคราะห์ สถานภาพขององค์กร 1. การกำหนดทิศทาง ในอนาคต 3. การกำหนด กลยุทธ์ ภายน อก กรอบการวางแผนกลยุทธ์

9 องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ SWOTSWOT Resource (Input) Action (Output) Strategies Goal / Objective (Out come) Mission Vision BSC KPI 1 2

10 (1) 1. DOING THE RIGHT THINGS (2) 2. DOING THE THINGS RIGHT ระดับ นโยบาย ระดับ ปฏิบัติ

11 3.1 3.2 3.3 3. พันธกิจ 2.1 2.2 2.3 2. พันธกิจ 1.1 1.2 1.3 1. พันธกิจ 1 กระบวนง าน กลยุทธ์ เป้าประส งค์ ตัวชี้วัด ค่า เป้าหมา ย ประเด็น ยุทธศาสต ร์ วิสัยทัศน์ จาก แผนกล ยุทธ์ โครงก าร กระบวน งาน ผลลัพธ์ สุดท้าย ผลลั พธ์ ผลผ ลิต กิจกรรม ทรัพยากร ( เงิน คน ) ลำดับการวางแผนกลยุทธ์ 121212122212121212121212122212121212 ปรับปรุงจาก เอกสาร ก. พ. ร.( การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง )

12 ขั้นตอนการวางแผน 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 2. การกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ค่านิยม ขององค์กร และประเด็นยุทธศาสตร์ 3. การกำหนด GOALS (Objectives, KPI) 4. การกำหนดกลยุทธ์ ( วิธีการหลัก ) 5. การนำกลยุทธ์ไปสู่วิธีการปฏิบัติ 6. การประเมินกลยุทธ์ 1 2

13 Vision ร้อยเอ็ดเป็นผู้นำด้าน สุขภาพดี ด้วยวิธีแห่งความ พอเพียง

14 การวางแผนกลยุทธ์เริ่มต้น ด้วยการทำภาพ ในอนาคตและหน้าที่ของ องค์กร ให้ชัดเจน...

15

16

17 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ ลดโรคและภัยสุขภาพ 2. สร้างการมีส่วนร่วมในการ ดูแลสุขภาพทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และภาคี เครือข่าย 3. พัฒนาระบบบริการให้มี คุณภาพมาตรฐาน 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

18 แผนกลยุทธ์และ PMQA และ HA

19 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

20

21 การกำหนด ตัวชี้วัด GOAL, KPI & BSC

22 VISIO N KPI 1 KPI 2 KPI 3 KPI 1 KPI 2 KPI 3 KPI 1 KPI 2 KPI 3 Strategy1 Strategy 2 Strategy 3 Strategy 4 Strategy 5 Strategy 6 Strategy7 Strategy 8 Strategy 9 Project 1,2 Project 3 Project 4,5 Project 6,7 Project 8 Projec t9, Project 10 Project 11 Project 12 Evaluati on GOAL Miss ion Strate gic theme

23 VISIO N KPI 1 KPI 2 KPI 3 KPI 1 KPI 2 KPI 3 KPI 1 KPI 2 KPI 3 Strategy1 Strategy 2 Strategy 3 Strategy 4 Strategy 5 Strategy 6 Strategy7 Strategy 8 Strategy 9 Project 1 GOAL Miss ion Strate gic theme Evaluati on Project1,2 Project 1 Project 3,4 Project 1 Project 5,6 Project 1 Project7,8 Project 1 Project9,10

24 VISIO N MISSI ON ( ประเด็น ) ยุทธศาสตร์ เป้าประ สงค์ KPI / TARGET กล วิธี อยากเห็น อยากเป็น อะไร ต้องทำอะไร / ควรทำอะไร สิ่งที่ต้องทำ มีเรื่องอะไรที่สำคัญๆ เรื่องที่สำคัญๆ นั้นต้องการอะไร สิ่งที่ต้องการวัด ด้วย อะไร / เท่าไร ทำอย่างไรจึงจะ บรรลุ

25 กิจกรร ม ผลผลิต ผลลัพธ์ เป้าประ สงค์ Term ทั่วไป - อบรม อสม / ประชาชน - ใส่ทราย อะเบท / พ่นหมอก ควัน - รณรงค์ป้องกันขัเลือดออ Activity - ลูกน้ำยุงลายน้อยลง (HI = 0 CI <5 ) - ยุงลายน้อยลง 50 % - ประชาชน 95 % ป้องกัน ตัวเองเป็น Output - มีไข้เลือดออก 12 คน ( ลดลง 22 คน ) Purpose - โรคระบาดที่สำคัญใน ท้องถิ่นลดลง Goal ตัวอย่าง OJECTIVE SYSTEM

26 ผลสัมฤทธิ์ = ผลผลิต + ผลลัพธ์ Result = Output + Outcome

27 การแปลง KPI ระดับสูงกว่า มาเป็น KPI ระดับ หน่วยงาน KPI จากระดับสูงกว่า KPI จาก Org. needKPI จาก Stakeholder + + KPI ของ หน่วยงาน ปรับปรุง สร้างกล ยุทธ์

28 1.KPI ของ Policy 2.Stakeholder need สำคัญ / ไม่บรรลุ ไม่สำคัญ / ไม่ บรรลุ สำคัญ / บรรลุ ไม่สำคัญ / บรรลุ การ Set Priority ของ KPI 3.Organization Needs

29

30 Balanced scorecard ด้านสุขภาพ ( ประเทศไทย ) มุมมอง ตัวชี้วัด ประชาชน สุขภาพดี ชุมชน / สังคม การมีส่วน ร่วม กระบวนการทำงาน การ บริหารจัดการ องค์กร การ เรียนรู้ นวัตกรรม จากคู่มือการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ด้านสุขภาพ สำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์ สธ.

31 3. Balanced Scorecard Norton & Kaplan ก.พ.ร.ก.พ.ร. กระทรวง สาธารณสุข FinancialEffectivenessCustomer QualitySocial Internal ProcessEfficiencyInternal Process Learning and Growth OrganizationLearning and Growth

32 แนวทางการกำหนด ค่าเป้าหมาย (Target) 1. จาก Policy หน่วยงานสูงขึ้นไป 2.Standard ( ถ้ามีมาตรฐาน ) 3.Benchmarking กับหน่วยงานที่ ดีกว่า หรือดีที่สุดอุตสาหกรรม 4.Norm ของอุตสาหกรรม 5 Trend ที่ดีขึ้น ( จากผลงานใน อดีต )

33 ปัญหาที่พบบ่อยในการ กำหนด ค่าเป้าหมาย 1. ไม่มีข้อมูลพื้นฐาน ( กำหนด จากการคาดเดา ) 2. ไม่มีอิสระในการกำหนด ตามที่ควรจะเป็น ( กำหนดสูงเกินไปตาม นโยบาย ไม่สามารถบรรลุได้ ) 3. กำหนดไม่ท้าทาย 4. กำหนดไม่ชัดเจน

34


ดาวน์โหลด ppt การทบทวนตัวชี้วัดและค่า เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2555 สสจ. ร้อยเอ็ด 18-19 เมษายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google