งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization หมวด2 9 คำถาม. PMQA Organization หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และ กลยุทธ์ ก. กระบวนการ จัดทำ ยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization หมวด2 9 คำถาม. PMQA Organization หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และ กลยุทธ์ ก. กระบวนการ จัดทำ ยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization หมวด2 9 คำถาม

2 PMQA Organization หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และ กลยุทธ์ ก. กระบวนการ จัดทำ ยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์ หลักไปปฏิบัติ ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ก. การถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ไปสู่การปฏิบัติ ข. การ คาดการณ์ ผลการ ดำเนินการ การวางแผน ยุทธ - ศาสตร์ และกลยุทธ์ การนำปัจจัยที่ เกี่ยวข้องมา ประกอบการ วางแผน เป้าประสงค์เชิง ยุทธ - ศาสตร์และ กรอบเวลา ใน การบรรลุ ความสมดุล ระหว่างความ ต้องการของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมด การจัดทำแผน ปฎิบัติการ การ นำแผนไปปฎิบัติ รวมทั้งการ จัดสรรทรัพยากร การตอบสนองต่อ ความ เปลี่ยนแปลง แผนหลักด้าน ทรัพยากรบุคคล การคาดการณ์ ผลการ ดำเนินการ เกณฑ์ เปรียบเทียบ ที่สำคัญต่างๆ

3 PMQA Organization หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ก. กระบวนการ จัดทำยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักไปปฏิบัติ ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ก. การถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ไปสู่การ ปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ ผล การดำเนินการ (13)1 การวางแผน ยุทธศาสตร์ 1.1 แผน 4 ปี 1.2 แผน 1 ปี ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง กรอบเวลาและเหตุผล กิจกรรมที่สอดคล้องกับ กรอบเวลา (14)2 การนำปัจจัยมา ประกอบการวางแผน ยุทธศาสตร์ 2.1 ปัจจัยภายใน 2.2 ปัจจัยภายนอก ปัจจัยต่างๆ การรวบรวม การวิเคราะห์ (15)3 what ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กล ยุทธ์ 3.2เป้าหมายและระยะเวลา 3.3ลำดับความสำคัญของ เป้าประสงค์ (16)4 การกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 4.1 แผน 4 ปี 4.2 แผน 1 ปี ดูความท้าทาย ดูความสมดุลของโอกาสระยะ สั้นระยะยาว ดูความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (17)5 การนำแผนสู่การปฏิบัติ 5.1 วิธีการถ่ายทอด 5.2 การจัดสรรทรัพยากร 5.3 การทำให้ผลมีความยั่งยืน (18)6 แผนปฏิบัติการ 6.1 what แผนปฏิบัติการที่สำคัญ 6.2 แผนการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง (บริหารความ เสี่ยง : RM) จากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (19)7 what แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล 7.1 4ปี 7.2 1ปี (20)8 ระบบการวัดผลสำเร็จ 8.1 what ตัวชี้วัดติดตามแผนปฏิบัติการ 8.2การทำระบบการวัดผลสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการ เพื่อมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน (21)9 what เป้าหมาย 9.1เป้าหมายของตัวชี้วัด 9.2เป้าหมายเปรียบเทียบ RM Individual Score

4 PMQA Organization HOW 1 การวางแผนยุทธศาสตร์ ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง กรอบเวลาและเหตุผล แสดงกิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบเวลา HOW 1 การวางแผนยุทธศาสตร์ ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง กรอบเวลาและเหตุผล แสดงกิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบเวลา การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.1 ก (1) หมวด 1(1)

5 PMQA Organization

6

7

8

9 HOW 2 การนำปัจจัยมาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ ปัจจัยต่างๆ การรวบรวม การวิเคราะห์ HOW 2 การนำปัจจัยมาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ ปัจจัยต่างๆ การรวบรวม การวิเคราะห์ การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.1 ก (2)  ความต้องการ ความคาดหวัง ทั้ง ระยะสั้นและระยะยาวของผู้รับบริการ หมวด 3(2)  วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ หมวด 4(4)

10 PMQA Organization

11

12

13

14 WHAT ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 3.2 เป้าหมายและระยะเวลา 3.3 ลำดับความสำคัญของเป้าประสงค์ WHAT ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 3.2 เป้าหมายและระยะเวลา 3.3 ลำดับความสำคัญของเป้าประสงค์ การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.1 ข (3)

15 PMQA Organization

16 HOW 4 การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ ดูความท้าทาย ดูความสมดุลของโอกาสระยะสั้นระยะยาว ดูความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย HOW 4 การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ ดูความท้าทาย ดูความสมดุลของโอกาสระยะสั้นระยะยาว ดูความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.1 ข (4) ลักษณะสำคัญ (13) (8)

17 PMQA Organization

18

19

20

21 HOW 5การนำแผนสู่การปฏิบัติ วิธีการถ่ายทอด การจัดสรรทรัพยากร การทำให้ผลมีความยั่งยืน HOW 5การนำแผนสู่การปฏิบัติ วิธีการถ่ายทอด การจัดสรรทรัพยากร การทำให้ผลมีความยั่งยืน การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (5) หมวด 1(1) หมวด 2(1)

22 PMQA Organization

23

24

25

26 HOW 6.2 แผนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง จากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย HOW 6.2 แผนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง จากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย WHAT 6.1 แผนปฏิบัติการที่สำคัญ WHAT 6.1 แผนปฏิบัติการที่สำคัญ การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (6) หมวด 2(3) ลักษณะสำคัญ (10)

27 PMQA Organization

28 การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (6)

29 PMQA Organization

30

31

32

33 WHAT 7แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล ตอบสนองเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตอบสนองกลยุทธ์หลัก ตอบสนองแผนปฏิบัติการ WHAT 7แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล ตอบสนองเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตอบสนองกลยุทธ์หลัก ตอบสนองแผนปฏิบัติการ การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (7) หมวด 5(9)

34 PMQA Organization

35 HOW 8.2 การทำระบบการวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ เพื่อมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน HOW 8.2 การทำระบบการวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ เพื่อมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน WHAT 8.1 ตัวชี้วัดติดตามแผนปฏิบัติการ WHAT 8.1 ตัวชี้วัดติดตามแผนปฏิบัติการ การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (8) หมวด 4(1)

36 PMQA Organization

37 HOW 8.2 การทำระบบการวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ (การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกรมสู่ระดับสำนัก/กอง) - ความสำเร็จที่ส่วนราชการจัดให้มีระบบการประเมินผลของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง เพื่อประโยชน์ใน การนำยุทธศาสตร์กรมไปสู่การปฏิบัติ - ส่วนราชการมักระบวนการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในระดับสำนัก/กอง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ถ่ายทอดมาจากระดับกรม มีการจัดการทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กอง กับหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รวมถึงมีการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง สนับสนุนเป้าหมายระดับกรม *** ดำเนินการต่อเนื่องจากตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับกรมสู่ระดับสำนัก/กอง เอกสารหลักฐานที่สำคัญ : อย่างน้อยต้องมีหลักฐานที่สำคัญ ดังนี้ 1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับ สำนัก/กอง 2. แผนการจัดระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกรมสู่ระดับสำนัก/กอง (Gantt Chart) 3. แผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมต้นสังกัด 4. คำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างกรมต้นสังกัดและสำนัก/กอง 5. ชี้แจงรายละเอียดในคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างกรมต้นสังกัดและสำนัก/กอง เพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ 6. รายงานสรุปผลความสำเร็จของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง (เมื่อสิ้นปีงบประมาณ) การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (8)

38 PMQA Organization

39

40

41

42 WHAT 9.1 เป้าหมายของตัวชี้วัด 9.2 เป้าหมายเปรียบเทียบ กับเป้าประสงค์ กับผลการดำเนินการที่ผ่านมา กับผลการดำเนินการที่คาดไว้ของคู่แข่ง กับระดับเทียบเคียงที่สำคัญ WHAT 9.1 เป้าหมายของตัวชี้วัด 9.2 เป้าหมายเปรียบเทียบ กับเป้าประสงค์ กับผลการดำเนินการที่ผ่านมา กับผลการดำเนินการที่คาดไว้ของคู่แข่ง กับระดับเทียบเคียงที่สำคัญ การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ข (9) หมวด 4(2)

43 PMQA Organization


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization หมวด2 9 คำถาม. PMQA Organization หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และ กลยุทธ์ ก. กระบวนการ จัดทำ ยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google