งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวด2 9 คำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวด2 9 คำถาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวด2 9 คำถาม

2 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักไปปฏิบัติ ก. กระบวนการ จัดทำยุทธศาสตร์ ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ก. การถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ไปสู่การปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ ผลการดำเนินการ การวางแผนยุทธ-ศาสตร์และกลยุทธ์ การนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบการวางแผน เป้าประสงค์เชิงยุทธ-ศาสตร์และกรอบเวลา ในการบรรลุ ความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด การจัดทำแผนปฎิบัติการ การนำแผนไปปฎิบัติ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร การตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล การคาดการณ์ผลการดำเนินการ เกณฑ์เปรียบเทียบ ที่สำคัญต่างๆ

3 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักไปปฏิบัติ ก. กระบวนการ จัดทำยุทธศาสตร์ ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ก. การถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ไปสู่การปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ ผลการดำเนินการ (13)1 การวางแผนยุทธศาสตร์ 1.1 แผน 4 ปี 1.2 แผน 1 ปี ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง กรอบเวลาและเหตุผล กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบเวลา (14)2 การนำปัจจัยมาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ 2.1 ปัจจัยภายใน 2.2 ปัจจัยภายนอก ปัจจัยต่างๆ การรวบรวม การวิเคราะห์ (15)3 what ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 3.2เป้าหมายและระยะเวลา 3.3ลำดับความสำคัญของเป้าประสงค์ (16)4 การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 4.1 แผน 4 ปี 4.2 แผน 1 ปี ดูความท้าทาย ดูความสมดุลของโอกาสระยะสั้นระยะยาว ดูความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (17)5 การนำแผนสู่การปฏิบัติ 5.1 วิธีการถ่ายทอด 5.2 การจัดสรรทรัพยากร 5.3 การทำให้ผลมีความยั่งยืน (18)6 แผนปฏิบัติการ 6.1 what แผนปฏิบัติการที่สำคัญ 6.2 แผนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (บริหารความเสี่ยง : RM) จากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (19)7 what แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล 7.1 4ปี 7.2 1ปี (20)8 ระบบการวัดผลสำเร็จ 8.1 what ตัวชี้วัดติดตามแผนปฏิบัติการ 8.2การทำระบบการวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ เพื่อมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน (21)9 what เป้าหมาย 9.1เป้าหมายของตัวชี้วัด 9.2เป้าหมายเปรียบเทียบ RM Individual Score

4 การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.1 ก (1)
หมวด 1(1) HOW 1 การวางแผนยุทธศาสตร์ ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง กรอบเวลาและเหตุผล แสดงกิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบเวลา

5

6

7

8

9 การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.1 ก (2)
· ความต้องการ ความคาดหวัง ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของผู้รับบริการ หมวด 3(2) · วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ หมวด 4(4) HOW 2 การนำปัจจัยมาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ ปัจจัยต่างๆ การรวบรวม การวิเคราะห์

10

11

12

13

14 การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.1 ข (3)
WHAT ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 3.2 เป้าหมายและระยะเวลา 3.3 ลำดับความสำคัญของเป้าประสงค์

15

16 การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.1 ข (4)
ลักษณะสำคัญ (13) (8) HOW 4 การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ ดูความท้าทาย ดูความสมดุลของโอกาสระยะสั้นระยะยาว ดูความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

17

18

19

20

21 การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (5)
หมวด 1(1) หมวด 2(1) HOW 5การนำแผนสู่การปฏิบัติ วิธีการถ่ายทอด การจัดสรรทรัพยากร การทำให้ผลมีความยั่งยืน

22

23

24

25

26 การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (6)
หมวด 2(3) ลักษณะสำคัญ (10) WHAT 6.1 แผนปฏิบัติการที่สำคัญ HOW 6.2 แผนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง จากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

27

28 การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (6)

29

30

31

32

33 การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (7)
หมวด 5(9) WHAT 7แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล ตอบสนองเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตอบสนองกลยุทธ์หลัก ตอบสนองแผนปฏิบัติการ

34

35 การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (8)
หมวด 4(1) WHAT 8.1 ตัวชี้วัดติดตามแผนปฏิบัติการ HOW 8.2 การทำระบบการวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ เพื่อมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน

36

37 การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (8)
HOW 8.2 การทำระบบการวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ (การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกรมสู่ระดับสำนัก/กอง) - ความสำเร็จที่ส่วนราชการจัดให้มีระบบการประเมินผลของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง เพื่อประโยชน์ในการนำยุทธศาสตร์กรมไปสู่การปฏิบัติ - ส่วนราชการมักระบวนการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในระดับสำนัก/กอง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ถ่ายทอดมาจากระดับกรม มีการจัดการทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กอง กับหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง สนับสนุนเป้าหมายระดับกรม *** ดำเนินการต่อเนื่องจากตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับกรมสู่ระดับสำนัก/กอง เอกสารหลักฐานที่สำคัญ : อย่างน้อยต้องมีหลักฐานที่สำคัญ ดังนี้ 1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับ สำนัก/กอง 2. แผนการจัดระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกรมสู่ระดับสำนัก/กอง (Gantt Chart) 3. แผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมต้นสังกัด 4. คำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างกรมต้นสังกัดและสำนัก/กอง 5. ชี้แจงรายละเอียดในคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างกรมต้นสังกัดและสำนัก/กอง เพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ 6. รายงานสรุปผลความสำเร็จของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ)

38

39

40

41

42 การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ข (9)
หมวด 4(2) WHAT 9.1 เป้าหมายของตัวชี้วัด 9.2 เป้าหมายเปรียบเทียบ กับเป้าประสงค์ กับผลการดำเนินการที่ผ่านมา กับผลการดำเนินการที่คาดไว้ของคู่แข่ง กับระดับเทียบเคียงที่สำคัญ

43


ดาวน์โหลด ppt หมวด2 9 คำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google