งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบราชการ กับ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบราชการ กับ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบราชการ กับ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

2 วิสัยทั ศน์ พัฒนาระบบ ราชการไทยให้มี ความเป็นเลิศ สามารถรองรับกับ การพัฒนา ประเทศในยุค โลกาภิวัตน์โดย ยึดหลัก ธรรมาภิบาล และประโยชน์สุข ของประชาชน เป้าประสงค์ หลัก ( ผลลัพธ์ที่พึง ประสงค์ ) ยุทธศา สตร์ 1. พัฒนาคุณภาพการให้ บริการประชาชนที่ดีขึ้น 3. ยกระดับขีดความสามารถ และมาตรฐานการทำงานให้ อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่า เกณฑ์สากล 4. ตอบสนองต่อการบริหาร ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย ยุทธศาส ตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 2 2. ปรับบทบาทภารกิจ และขนาดให้มีความ เหมาะสม

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ราชการ พ. ศ.2546-2550 S5 ปรับกระบวนทัศน์/ วัฒนธรรม/ ค่านิยม S2 ปรับองค์กร/โครงสร้างการบริหาร S1 ปรับกระบวนการ/วิธีการทำงาน S3 รื้อปรับระบบการเงิน และงบประมาณ S6 เสริมสร้างระบบ ราชการให้ทันสมัย S7 การเปิดระบบราชการ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม S4 ระบบบริหารบุคคล & ค่าตอบแทนใหม่

4 Visio n Missi on Objectives Strategie s Action Plan & Resource Allocation Struc ture HR.IT. Syste m Control (Monitoring & Evaluation) Information & KM Strategic Management ( การบริหารเชิงกลยุทธ์ )

5 การสร้างระบบบริหารงานบุคคล / ค่าตอบแทนใหม่ 4. เพิ่มผลิตภาพของข้าราชการโดยมี การประเมินบุคคล 5. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและ Competency based approach 1. สรรหาบุคลากรที่มีความ สามารถสูง ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2. นำระบบเลือกสรรระบบเปิดที่เน้นหลัก สมรรถนะการบริหาร จัดการมาใช้กับผู้บริหารระดับสูง 3. ทบทวนระบบการจำแนกตำแหน่ง (P.C.) และค่าตอบแทน 6. พัฒนากลไกรักษาและปกป้องระบบ คุณธรรมในวงราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 กพร. กรม อนามัย

6 ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ข้าราชการพล เรือน เป้า ประ สงค์ หลัก 1) ข้าราชการมี สมรรถนะในการ ปฏิบัติงานตาม หลักการบริหาร จัดการภาครัฐแนว ใหม่ ยุทธ ศาส ตร์ มาต ร การ 2) นัก บริหารมี ศักยภาพ ในการ เป็นผู้นำ ยุคใหม่ 3) ภาคราชการ มีขีดความ สามารถและ มาตรฐานการ ปฏิบัติงานใน ระดับสูง 1) ปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและ ค่านิยม 2) การสร้าง นักบริหารให้ เป็นผู้นำยุค ใหม่ 3) การ เสริมสร้าง สมรรถนะ และทักษะ สร้าง ข้าราชการ ตัวอย่าง / วัฒนธรรม ใหม่ / เครือข่ายฯ / กระบวนการ เรียนรู้จาก ประสบการณ์ จริง พัฒนาให้เป็น ผู้บริหารการ เปลี่ยนแปลง / ตามระบบ SES/ วาง ระบบ สับเปลี่ยน / ประเมินผล สมรรถนะ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์ การพัฒนา กำลังคน / มีผู้รับ ผิดชอบ โดยตรง / ส่งเสริม การพัฒนา / งบประมาณ / หาวิทยาการใหม่ ๆ

7 เป้าประสงค์หลักของการ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรม และค่านิยมในระบบราชการ 1. ให้ข้าราชการไทย มีกระบวนทัศน์ใหม่ ในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการบริหาร กิจการบานเมืองที่ดี 2. ผู้นำทางการเมือง มีกระบวนทัศน์ใหม่ ในการบริหารราชการ โดยยึดหลักการ พัฒนานโยบายการบริหารราชการเพื่อ ประชาชน 3. ภาคประชาชนมีกระบวนทัศน์ใหม่ใน การเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ และ พัฒนาบริการภาครัฐ ยุทธศาสตร์ ที่ 5 กพร. กรม อนามัย

8 กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมของระบบ ราชการที่พึงประสงค์ ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี ขยันตั้งใจทำงาน มีศีลธรรม คุณธรรม รู้ทันโลก ปรับตัวเข้ากับ การเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม มีใจและการกระทำที่เป็น ประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ งาน I A M R E A D Y ntegr ity ctive ness oralit y evev ancy ffcien cy ccounta bility emoc racy ield กพร. กรม อนามัย

9 ระบบการพัฒนาระบบราชการ ของ ส. ก. พ. ร. รัฐบาล แผนปฏิ บัติ ราชการ 4 ปี การ พัฒนา องค์กร คำรับรอง RBM. KM. RM. ICT. ลดขั้นตอน โปร่งใส ระบบ PMQA. Blueprint Competency วัฒนธรรมองค์กร KPI กพร.

10 5) ปรับปรุงคุณภาพ บริการ (5) คุณภาพ บริการ (15%) 1) บรรลุเป้าหมาย ยุทธฯกระทรวง (15) 4) บรรลุเป้าหมายตาม ภารกิจหลัก (5) 2) บรรลุเป้าหมายยุทธฯ กลุ่มภารกิจ (15) 3) บรรลุเป้าหมายยุทธ ฯ กรม (15) ประสิทธิผล (50%) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 6) เปิดระบบให้ ปชช. มีส่วนร่วม (4) 7.1) เปิดเผยข้อมูลฯ ตาม พรบ. (3) 7.2) ดำเนิน มาตรการป้องกัน (3) ปราบปราม ทุจริต 8) เบิกจ่ายงบประมาณ ลงทุน (3) ประสิทธิภาพ (10%) 9) การประหยัด พลังงาน (2) 10.1) ลดรอบระยะเวลา การปฏิบัติ (1.5) 10.2) ปรับกระบวนงาน ในแผน BP (1.5) 11) จัดทำระบบต้นทุน ต่อหน่วย (2) พัฒนา องค์กร (25%) 12) จัดการ KM (3) 13.1) HR plan (2) 13.2) พัฒนา บุคคล ในแผน BP (2) 13.3) ถ่ายทอด KPI สู่ องค์กร / บุคคล (2) 16)PM QA (5) 15) แผนพัฒ นา กฎหมาย (5) 17) RM (2) 14) ICT (4)

11 KPI 13.1 ความสำเร็จในการ จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติราชการของส่วน ราชการให้บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ 5 ขั้นตอน  KPI 13.2 ความสำเร็จใน การดำเนินการ ตามข้อเสนอ การ เปลี่ยนแปลง ด้านบุคลากร Competency Development

12 การประยุกต์ใช้ ความสามารถเชิงสมรรถนะ ทั่วทั้งองค์กร (Organization Wide) Division Top Management Senior Management MiddleManagement Operation Staff SupportTecnical LabMedical 2

13 ชื่อ Competency …………………………………. Level ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม ผล การ ประเ มิน 1 - XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 2 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX -XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 3 -XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4 -XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX ตำแหน่ง....................................

14 Blueprint for Change วิสัยทั ศน์ พันธ กิจ กลยุทธ์ หลัก ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระบวนงา นหลัก กิจกรรม หลัก หน่วยงาน / กำลังคน ที่รับผิดชอบ Flow chart ข้อเสน อ Bluep rint กระบวนงาน ใหม่ ปรับปรุง เทคโนโลยี จัดแบ่งหน้าที่ / โครงสร้าง พัฒนา Competency เพื่อ บรรลุ

15 ระบบ PMQA. 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ & ความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนิน การ เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ 1

16 วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผน ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กรม อนามัย ข้อเสน อ Bluepr int กระบวนงาน ใหม่ ปรับปรุง เทคโนโลยี จัดแบ่งหน้าที่ / โครงสร้าง พัฒนา Competency Competency Development Knowledge Management Corporate Culture

17


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบราชการ กับ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google