งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง สารเบนซีน และสาร 1, 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง สารเบนซีน และสาร 1, 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง สารเบนซีน และสาร 1, 3 - บิวทาไดอีน จาก โรงงานอุตสาหกรรมเคมี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ธันวาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  “ สารอินทรีย์ระเหย ” หมายความว่า สารประกอบที่มี คาร์บอนอินทรีย์ (Organic Carbon) เป็นองค์ประกอบ หลัก และมีความดันไอมากกว่า 0.1 มิลลิเมตรปรอท ที่ อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท แต่ไม่รวมถึง มีเทน คาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ โลหะคาร์ ไบด์หรือคาร์บอเนต แอมโมเนียมคาร์บอเนต  “ โรงงานอุตสาหกรรมเคมี ” หมายถึง โรงงานลำดับที่ 42 หรือลำดับที่ 44 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ที่มี หรือใช้สารอินทรีย์ระเหยในกระบวน การผลิต ตั้งแต่ 36 ตันต่อปีขึ้นไป และมีการผลิตหรือใช้สารเบนซีน หรือสาร 1, 3 – บิวทาไดอีน  “ ปล่องหรือท่อระบายอากาศเสีย ” หมายความว่า ปล่อง หรือท่อที่รวบรวมอากาศเสียจากกระบวนการผลิตที่มี การผลิตหรือใช้สารเบนซีน หรือสาร 1, 3 - บิวทาไดอีน เพื่อระบายออกสู่บรรยากาศ แต่ไม่รวมถึงปล่องหรือท่อ ที่รวบรวมอากาศเสียจากถังกักเก็บสารเคมี เตา (Furnace) หม้อไอน้ำ (Boiler) เตาเผา (Incinerator) เตาเผาชนิด Thermal Oxidizer หอ เผาทิ้ง (Flare)

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. กำหนดมาตรฐานควบคุมความเข้มข้นของการปล่อยทิ้ง สารเบนซีน และสาร 1, 3 - บิวทาไดอีน จากโรงงาน อุตสาหกรรมเคมี ไว้ดังต่อไปนี้  (1) สารเบนซีน ต้องมีค่าไม่เกิน 7 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  (2) สาร 1, 3 - บิวทาไดอีน ต้องมีค่าไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร  2. การตรวจวัดค่าสารเบนซีน และค่าสาร 1, 3 - บิวทาไดอีน จากปล่องหรือท่อระบายอากาศเสียให้ใช้วิธีตรวจวัดที่ ๑๘ Measurement of Gaseous Organic Compound Emissions by Gas Chromatography ที่องค์การพิทักษ์ สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ หรือวิธี ตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราช กิจจานุเบกษา  3. การคำนวณผลการตรวจวัด ให้คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศา เซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตร ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะที่ตรวจวัด  4. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง สารเบนซีน และสาร 1, 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google