งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เตาเผา มูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ เสียออกสู่บรรยากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เตาเผา มูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ เสียออกสู่บรรยากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เตาเผา มูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ เสียออกสู่บรรยากาศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 กรกฎาคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้ เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย ออกสู่บรรยากาศ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2540

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. กำหนดให้เตาเผามูลฝอยเก่า และเตาเผา มูลฝอยใหม่ เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย ออกสู่บรรยากาศ 2. ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับเตาเผามูลฝอยที่ ใช้เพื่อกำจัดมูลฝอยที่เป็นวัตถุอันตรายตาม กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย มูลฝอยติด เชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก ชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือมูลฝอยที่เป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ แล้วที่เป็นอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย โรงงาน

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเตาเผา มูลฝอยปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่ บรรยากาศเว้นแต่ อากาศเสียจะมีลักษณะที่ เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยที่กำหนดไว้ ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผา มูลฝอย แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้วิธีทำให้เจือจาง (Dilution)

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 4. เมื่อพนกําหนด 3 ป นับแตวันที่ ประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหเตาเผามูล ฝอย เกาปลอยทิ้ง อากาศเสียตาม มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย จากเตาเผามูลฝอยใหม แตใหเวลา 5 ปสําหรับ เตาเผามูลฝอยเกาขนาด มากกวา 50 ตันตอวัน ในการควบคุม สารประกอบไดออกซิน ตามมาตรฐาน ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจาก เตาเผามูลฝอยใหมตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอย ทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย

6 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เตาเผา มูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ เสียออกสู่บรรยากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google