งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจาก โรงงานอุตสาหกรรมเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจาก โรงงานอุตสาหกรรมเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจาก โรงงานอุตสาหกรรมเคมี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 สิงหาคม 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  " ข้อ 1 “ โรงงานอุตสาหกรรมเคมี ” หมาย ความวา โรงงานลําดับที่ 42 หรือลําดับที่ 44 ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ซึ่งมีการ ผลิต ใช หรือเก็บรักษาสาร 1, 2 - ได คลอโรอีเทน หรือสารไวนิลคลอไรด  ขอ 2 กําหนดมาตรฐานควบคุมความเขมข นของการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรมเคมีในกระบวนการผลิตสารไว นิลคลอไรด รวมถึงการเก็บรักษาสาร 1, 2 - ไดคลอโรอีเทน และสารไวนิลคลอไรด ไว ดังตอไปนี้ (1) สาร 1, 2 - ไดคลอโรอีเทนตองมีค าไมเกิน 5 มิลลิกรัม ตอลูกบาศกเมตร

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ (2) สารไวนิลคลอไรดตองมีคาไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  ขอ 3 กําหนดมาตรฐานควบคุมปริมาณรวม ของการ ปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรมเคมีในระยะเวลา 1 ป  ประกาศนี้ใหใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. โรงงานอุตสาหกรรมเคมีตองควบคุม การปลอยทิ้งอากาศเสียให เปนไปตาม ประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การปลอยทิ้งอากาศเสีย จากโรงงาน อุตสาหกรรมดวย 2. การเก็บตัวอยางอากาศเสีย ใหเก็บที่ปลอง หรือทอระบายอากาศเสียใด ๆ ของโรงงาน อุตสาหกรรมเคมีดวยถุงเก็บตัวอยางอากาศ และตรวจวัดดวยวิธีกาซโครมาโตกราฟฟ (Gas Chromatography) หรือวิธีอื่นที่ คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราช กิจจานุเบกษา

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. การคํานวณผลอากาศเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรมเคมี ใหคํานวณตาม หลัก เกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้ (1) กรณีที่ไมมีการเผาไหมเชื้อเพลิง ให คํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศา เซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจน ณ สภาวะจริง ในขณะตรวจวัด (2) กรณีที่มีการเผาไหม เชื้อเพลิง ใหคํานวณผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจน สวนเกิน (Excess Oxygen) รอยละ 7

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 4. การเก็บตัวอยางอากาศเสีย การตรวจวัด และการคํานวณผลตามตามที่คณะกรรมการ ควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจาก โรงงานอุตสาหกรรมเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google