งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 49/2554 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทการเลี้ยงสุกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 49/2554 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทการเลี้ยงสุกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 49/2554 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทการเลี้ยงสุกร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 พฤศจิกายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  " การเลี้ยงสุกรประเภท ก " หมายความว่า การ ลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สุกรขุน หรือลูกสุกร ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือตั้งแต่สองชนิดเป็นต้นไป ที่มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์เกินกว่า 600 หน่วย  " การเลี้ยงสุกรประเภท ข " หมายความว่า การ ลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สุกรขุน หรือลูกสุกร ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือตั้งแต่สองชนิดเป็นต้นไป ที่มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ตั้งแต่ 60 หน่วยแต่ไม่ เกิน 600 หน่วย  " การเลี้ยงสุกรประเภท ค " หมายความว่า การ ลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สุกรขุน หรือลูกสุกร ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือตั้งแต่สองชนิดเป็นต้นไป ที่มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ตั้งแต่ 6 หน่วยแต่ไม่ เกิน 60 หน่วย

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  น้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ 1 หน่วย หมายความว่า น้ำหนักสุทธิของสุกรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สุกรขุน หรือ ลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือตั้งแต่สองชนิดเป็น ต้นไปที่มีน้ำหนักรวมกันเท่ากับ 500 กิโลกรัม โดย ให้คิดคำนวณน้ำหนักเฉลี่ยของสุกรพ่อพันธุ์แม่ พันธุ์ตัวละ 170 กิโลกรัม สุกรขุนตัวละ 60 กิโลกรัม และลูกสุกรตัวละ 10 กิโลกรัม

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากการเลี้ยง สุกร ประเภท ก - ค่า pH มีค่าระหว่าง 4.5 ถึง 9 - สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 150 มิลลิกรัมต่อ ลิตร - ค่า COD ต้องมีค่าไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อลิตร - ค่า BOD ต้องมีค่าไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อลิตร - ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น ต้องไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากการเลี้ยง สุกร ประเภท ข และประเภท ค - ค่า pH มีค่าระหว่าง 4.5 ถึง 9 - สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อ ลิตร - ค่า COD ต้องมีค่าไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร - ค่า BOD ต้องมีค่าไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร - ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น ต้องไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งให้เก็บแบบจ้วง จากจุดที่ สถานที่เลี้ยวสุกรระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม ในกรณีที่เลี้ยงสุกรมีการระบายน้ำทิ้งหลายจุด ให้ เก็บทุกจุดที่มีการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม วิธีการตรวจสอบค่ามาตรฐานให้เป็นไปตามที่ กำหนดไว้

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ควบคุมการระบายน้ำทิ้งไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่ กำหนด

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 49/2554 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทการเลี้ยงสุกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google