งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤศจิกายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป  1. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิของผู้ค้า น้ำมันประกอบด้วย น้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ ในคลังน้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิใน สถานีบริการน้ำมัน และน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ ระหว่างการขนส่ง  2. น้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิในคลังน้ำมัน คำนวณจาก ( ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ แต่ละชนิดที่ตรวจวัดได้ในถังของแต่ละคลัง น้ำมัน ณ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสหรือที่ 84 อาศาฟาเรนไฮต์ + ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ ระหว่างการขนส่ง ) - ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ รับฝากผู้อื่น ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่รอการ ขนส่งและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีไว้ใช้ใน กิจการของตนเอง

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  3. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิในสถานี บริการน้ำมัน คำนวณจาก ( ปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงคงเหลือแต่ละชนิดที่ตรวจวัดได้ ณ อุณหภูมิขณะตรวจวัด + ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ อยู่ระหว่างการขนส่ง ) – ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ รับฝากผู้อื่น  4. น้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ระหว่างการขนส่ง ตามข้อ 2 และข้อ 3 ได้แก่  (1) น้ำมันเชื้อเพลิงในเรือบรรทุกน้ำมันที่รอสูบ ถ่ายหรืออยู่ระหว่างสูบถ่ายขึ้นเก็บในคลังน้ำมันใด ก่อนเวลา 24.00 น. ของวันที่เข้าตรวจและสูบถ่าย น้ำมันเสร็จแล้วหลังเวลาดังกล่าวโดยมีเอกสาร ใบกำกับการขนส่ง

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  (2) น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายคลังน้ำมันทางท่อขนส่ง น้ำมัน รถขนส่ง รถไฟ หรือเรือบรรทุกน้ำมันก่อน เวลา 24.00 น. ของวันที่เข้าตรวจวัด และถึงหรือส่ง มอบให้คลังน้ำมันปลายทางโดยมีใบกำกับการ ขนส่ง ให้นับเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือในคลัง น้ำมันปลายทาง  (3) น้ำมันที่จ่ายจากคลังน้ำมันก่อนเวลา 24.00 น. ของวันที่เข้าตรวจวัดโดยรถขนส่งเพื่อขนส่งให้กับ สถานีบริการน้ำมันภายหลังเวลาดังกล่าว โดยมี ใบกำกับการขนส่งและใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี ใบกำกับภาษี ให้นับเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ ของสถานีบริการนั้น

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  (4) ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตาม (1) (2) (3) ให้ใช้ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่ได้ระบุไว้ ยกเว้น กรณีขนส่งโดยเรือบรรทุกน้ำมัน ให้ใช้ปริมาณที่ สูบถ่ายขึ้นถังแล้ว

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  กรณีผู้ค้าน้ำมันหรือเจ้าของสถานีบริการน้ำมันมี ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างการขนส่งให้จัดส่ง ใบกำกับการขนส่ง ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับการขนส่ง ไปยังกรมธุรกิจพลังงาน ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการตรวจ

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google