งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ ของปั้นจั่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ ของปั้นจั่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ ของปั้นจั่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 กรกฎาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2554

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ให้นายจ้างจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและ อุปกรณ์ของปั้นจั่นตามประเภทและลักษณะของ งาน ดังนี้ (1) ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้าง ( ก ) ขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิต กำหนดไม่เกิน 3 ตัน ต้องจัดให้มีการทดสอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นทุก ๆ 6 เดือน ( ข ) ขนาดพิกัดยกมากกว่า 3 ตันขึ้นไป ต้องจัดให้ มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ทุก ๆ 3 เดือน ( ค ) ที่ไม่มีรายละเอียดขนาดพิกัดยกอย่าง ปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนดในการทดสอบให้ นายจ้างทดสอบโดยใช้ขนาดพิกัดยกตามที่ วิศวกรกำหนด "

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  (2) ปั้นจั่นที่ใช้งานอื่น ๆ ( ก ) ขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิต กำหนดตั้งแต่ 1 ตัน แต่ไม่เกิน 3 ตันต้องจัดให้มี การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นปี ละหนึ่งครั้ง ( ข ) ขนาดพิกัดยกมากกว่า 3 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ ของปั้นจั่นทุก ๆ 6 เดือน ( ค ) ขนาดพิกัดยกมากกว่า 50 ตันขึ้นไป ต้องจัด ให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของ ปั้นจั่นทุก ๆ 3 เดือน ( ง ) ที่ไม่มีรายละเอียดขนาดพิกัดยกอย่าง ปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ในการทดสอบให้ นายจ้างทดสอบโดยใช้ขนาดพิกัดยกตามที่ วิศวกรกำหนด

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  2. ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้างและปั้นจั่นที่ใช้งานอื่น ๆ ที่หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือ ปั้นจั่นที่มีการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย ของปั้นจั่น ก่อนนำ มาใช้งานใหม่จะต้องจัดให้มี การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  3. หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและ อุปกรณ์ของปั้นจั่น ให้ดำเนินการดังนี้ (1) การทดสอบการรับน้ำหนัก ( ก ) ปั้นจั่นใหม่ ก่อนจะนำมาใช้งานให้ทดสอบการ รับน้ำหนักดังนี้ 1) ขนาดไม่เกิน 20 ตัน ให้ทดสอบการรับ น้ำหนักที่ 1 เท่า แต่ไม่เกิน 1.25 เท่าของพิกัดยก อย่างปลอดภัย 2) ขนาดมากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ให้ ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตัน จากพิกัดยก อย่างปลอดภัย

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ( ข ) ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนัก ที่ใช้งานจริงสูงสุดโดยไม่ เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด กรณีไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตกำหนด ให้ทดสอบการรับน้ำหนักตามที่วิศวกรกำหนด น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก อาจใช้การทดสอบ ด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load Simulation) (2) การวัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางให้ใช้ เครื่องมือที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร (3) การตรวจสอบแนวเชื่อมให้ดำเนินการโดยวิธี ตรวจพินิจด้วยสายตา หรือโดยวิธีอื่นที่เหมาะสม

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  4. นายจ้างต้องจัดให้มีเอกสารที่มีข้อมูลรายการ ทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น โดยมีวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้รับรอง ภาพถ่ายของ วิศวกรขณะทดสอบ และสำเนาใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และเก็บไว้เป็นหลักฐาน ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้  5. นายจ้างต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ วิธีการแก้ไข ข้อบกพร่องของโครงสร้างหรือส่วนประกอบของ ปั้นจั่นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดหรือความไม่ สมบูรณ์เชิงวิศวกรรมตามบันทึกของวิศวกรผู้ ทดสอบ

9 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ ของปั้นจั่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google