งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ ปล่อยทิ้ง ไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมัน เชื้อเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ ปล่อยทิ้ง ไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมัน เชื้อเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ ปล่อยทิ้ง ไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมัน เชื้อเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิก  (1) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด มาตรฐาน ควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมัน เบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ. ศ. 2544  (2) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2545) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ ปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมัน เชื้อเพลิง ลงวันที่ 12 มีนาคม พ. ศ. 2545

3 3 สรุปสาระสำคัญ  ในประกาศนี้  “ คลังน้ำมันเชื้อเพลิง ” หมายความว่า คลัง น้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน เชื้อเพลิงและสถานที่ที่มีการรับหรือจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงโดยระบบขนส่งน้ำมัน เชื้อเพลิงทางท่อ ตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้เก็บรักษา รับ หรือจ่ายน้ำมันเบนซิน  “ ไอน้ำมันเบนซิน ” หมายความว่า อนุภาค ของสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด (Total VolatileOrganic Compounds; Total VOCs) ที่ระเหยจากน้ำมันเบนซินใน ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอันเนื่องมาจาก อุณหภูมิ หรือแรงดันของบรรยากาศหรือทั้ง อุณหภูมิ และแรงดันของบรรยากาศ

4 4  1. กำหนดมาตรฐานไอน้ำมันเบนซินจาก คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปล่อยทิ้งออกสู่ บรรยากาศในขณะที่มีการรับหรือจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงโดยรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงใน เวลา 1 ชั่วโมง จะต้องมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 17 มิลลิกรัมต่อลิตร (Milligram Total VOCs/Liter in emitted vapour)  2. กำหนดวิธีเก็บตัวอย่างแบบใดแบบหนึ่ง ตามที่กำหนด ทั้งนี้ การเก็บตัวอย่างไอ น้ำมันเบนซินแต่ละวิธีจะต้องสามารถใช้เป็น ตัวแทนของไอน้ำมันเบนซินที่เกิดขึ้นจริง และระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง จะต้องครอบคลุมเวลาทำงานในแต่ละวัน ไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

5 5  3. การเก็บตัวอย่างไอน้ำมันเบนซินจาก คลังน้ำมันเชื้อเพลิงให้ใช้วิธี ดังนี้  (1) วิธีเก็บตัวอย่างแบบต่อเนื่องจากปล่อง ของระบบควบคุมไอน้ำมันเบนซินในขณะที่ ระบบกำลังทำงาน และนำค่าที่ได้มา คำนวณเพื่อหาค่าเฉลี่ยไอน้ำมันเบนซินที่ เกิดขึ้นในเวลา 1 ชั่วโมง หรือ  (2) วิธีเก็บตัวอย่างแบบไม่ต่อเนื่องจาก ปล่องของระบบควบคุมไอน้ำมันเบนซินใน ขณะที่ระบบกำลังทำงาน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4 ครั้งต่อ 1 ชั่วโมง และนำค่าที่ได้ในแต่ละ ช่วงมาคำนวณเพื่อหาค่าเฉลี่ยไอน้ำมัน เบนซินที่เกิดขึ้นในเวลา 1 ชั่วโมง การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

6 6  4. กำหนดการตรวจวัดเพื่อหาค่าเฉลี่ยไอ น้ำมันเบนซิน ให้ใช้วิธี และเครื่องมือ ตรวจวัด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  (1) การตรวจวัดก๊าซที่ปล่อยทิ้งในรูปของ สารประกอบอินทรีย์ ให้ใช้วิธีการตรวจวัดที่ 18 (Method 18 : Measurement of Gaseous Organic Compound Emission by Gas Chromatography) ตามที่องค์การ พิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศ สหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency) กำหนด โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดแบบก๊าซ โครมาโตกราฟฟี หรือ การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

7 7  (2) การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซในรูป สารประกอบอินทรีย์ทั้งหมด ให้ใช้วิธีการ ตรวจวัดที่ 25 เอ (Method 25A : Determination of Total Gaseous Organic Concentration Using a Flame Ionization Analyzer) ตามที่องค์การ พิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศ สหรัฐอเมริกากำหนดโดยใช้เครื่องมือ ตรวจวัดแบบเฟลมไอออไนเซชัน หรือ  (3) การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซในรูป สารประกอบอินทรีย์ทั้งหมด ให้ใช้วิธีการ ตรวจวัดที่ 25 บี (Method 25B : Determination of Total Gaseous Organic Concentration Using a Non- dispersive Infrared Analyzer) ตามที่ องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศ สหรัฐอเมริกากำหนด โดยใช้เครื่องมือ ตรวจวัดแบบนันดีสเปอร์ซีฟอินฟราเรด หรือ การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

8 8  (4) วิธี และเครื่องมือตรวจวัดอื่นตามที่กรม ควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา  5. กำหนดให้ เครื่องมือตรวจวัดไอน้ำมัน เบนซินต ต้องมีระบบป้องกันการระเบิด (Explosion Proved) และต้องสอบเทียบ (Calibrate) เครื่องมือตรวจวัดทุกครั้งก่อน นำเครื่องมือตรวจวัดนั้นไปใช้งานตาม หนังสือคู่มือหรือคำแนะนำ  6. การตรวจวัดค่าเฉลี่ยไอน้ำมันเบนซิน จากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ไม่มีระบบ ควบคุมไอน้ำมันเบนซินให้ตรวจวัดจากจุด ระบายอากาศที่ผู้ตรวจวัดเห็นว่าน่าจะมี ปริมาณของไอน้ำมันเบนซินถูกปล่อยทิ้ง มากที่สุด  7. ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

9 9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ ปล่อยทิ้ง ไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมัน เชื้อเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google