งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อ สารเคมีอันตรายและรายละเอียด ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อ สารเคมีอันตรายและรายละเอียด ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อ สารเคมีอันตรายและรายละเอียด ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี อันตราย พ. ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 ธันวาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 วรรคแรก แห่ง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอ นามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ สารเคมีอันตราย พ. ศ. 2556 อธิบดีกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 2. แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและ รายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี อันตราย ( สอ. 1) ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศ นี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ แบบท้าย แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย และรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของ สารเคมีอันตราย 3

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ การจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและ รายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี อันตราย ให้เป็นตามแบบ ( สอ. 1) ตาม ประกาศนี้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อ สารเคมีอันตรายและรายละเอียด ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google