งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ป
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ป.1/2554 เรื่อง นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 กรกฎาคม 2554

2 สรุปสาระสำคัญ 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะต้องมีการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ ได้แก่ ตำบลมาบตาพุดตำบลห้วยโป่ง ตำบลเนินพระ และตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทั้งตำบล ตำบลมาบข่าอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้งตำบล และตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทั้งตำบลรวมทั้งพื้นที่ทะเลภายในแนวเขต และเขตอุตสาหกรรมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

3 สรุปสาระสำคัญ 2. ตัวชี้วัดเพื่อประกอบการบริหารจัดการมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ 2.1 ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 2.2 สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จำนวน 3 ชนิด คือ เบนซีน 1,3-บิวทาไดอีน และ 1,2-ไดคลอโรอีเทน 3. เงื่อนไขในการพิจารณาให้การส่งเสริมการลงทุน 3.1 กรณีเป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิด NOx, SO2 และ VOCs จะพิจารณาให้การส่งเสริมการลงทุนตามขั้นตอนปกติ 3.2 กรณีเป็นโครงการที่อาจก่อให้เกิด NOx และ SO2 จะพิจารณาให้การส่งเสริมการลงทุนหากเป็นไปตามเงื่อนไข คือ มีการดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรการปรับลดและสำรองสัดส่วนค่าการระบายมลพิษทางอากาศในด้าน NOx และ SO2 (มาตรการ 80/20)

4 สรุปสาระสำคัญ 3.3 กรณีเป็นโครงการที่ก่อให้เกิด VOCs เป้าหมาย 3 ชนิด จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ บริหารจัดการแล้วการปล่อยมลพิษไม่เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยให้เป็นการกำกับดูแลในภาพรวม ซึ่งหากมีการลงทุนเพิ่ม จะต้องไม่ทำให้อัตราการระบาย (Load) สารอินทรีย์ระเหยเพิ่มขึ้น 3.3.2 โครงการมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Best Available Technology/Best Practices) ที่มีผลต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ VOCs เป้าหมาย 3 ชนิด 3.4 กรณีเป็นโครงการที่ก่อให้เกิด NOx, SO2 และ VOCs เป้าหมาย 3 ชนิดจะต้องได้รับความเห็นชอบในรายงานเกี่ยวกับ ESA, EIA สำหรับโครงการอาจรุนแรง 4. มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ เป็นต้นไป

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google