งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน ป.1/2554 เรื่อง นโยบายส่งเสริม อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน ป.1/2554 เรื่อง นโยบายส่งเสริม อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน ป.1/2554 เรื่อง นโยบายส่งเสริม อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 กรกฎาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะต้องมีการ ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ ได้แก่ ตำบลมาบตาพุดตำบลห้วยโป่ง ตำบลเนิน พระ และตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทั้งตำบล ตำบลมาบข่าอำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้งตำบล และ ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัด ระยอง ทั้งตำบลรวมทั้งพื้นที่ทะเลภายใน แนวเขต และเขตอุตสาหกรรมของบริษัท ไอ อาร์พีซี จำกัด ( มหาชน )

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ 2. ตัวชี้วัดเพื่อประกอบการบริหารจัดการมลพิษในพื้นที่ เป้าหมาย ได้แก่ 2.1 ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO x ) และก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO 2 ) 2.2 สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จำนวน 3 ชนิด คือ เบน ซีน 1,3- บิวทาไดอีน และ 1,2- ไดคลอโรอีเทน 3. เงื่อนไขในการพิจารณาให้การส่งเสริมการลงทุน 3.1 กรณีเป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิด NO x, SO 2 และ VOCs จะพิจารณาให้การส่งเสริมการลงทุนตามขั้นตอน ปกติ 3.2 กรณีเป็นโครงการที่อาจก่อให้เกิด NO x และ SO 2 จะ พิจารณาให้การส่งเสริมการลงทุนหากเป็นไปตามเงื่อนไข คือ มีการดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมตามมาตรการปรับลดและสำรองสัดส่วนค่าการ ระบายมลพิษทางอากาศในด้าน NO x และ SO 2 ( มาตรการ 80/20)

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ 3.3 กรณีเป็นโครงการที่ก่อให้เกิด VOCs เป้าหมาย 3 ชนิด จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 3.3.1 บริหารจัดการแล้ว การปล่อยมลพิษไม่เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยให้เป็นการกำกับ ดูแลในภาพรวม ซึ่งหากมีการลงทุนเพิ่ม จะต้องไม่ทำให้ อัตราการระบาย (Load) สารอินทรีย์ระเหยเพิ่มขึ้น 3.3.2 โครงการมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Best Available Technology/Best Practices) ที่มีผลต่อการลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ VOCs เป้าหมาย 3 ชนิด 3.4 กรณีเป็นโครงการที่ก่อให้เกิด NO x, SO 2 และ VOCs เป้าหมาย 3 ชนิดจะต้องได้รับความเห็นชอบในรายงาน เกี่ยวกับ ESA, EIA สำหรับโครงการอาจรุนแรง 4. มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ. ศ. 2554 เป็นต้นไป

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน ป.1/2554 เรื่อง นโยบายส่งเสริม อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google