งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภท เปนแหลงกําเนิดมลพิษ ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภท เปนแหลงกําเนิดมลพิษ ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภท เปนแหลงกําเนิดมลพิษ ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 สิงหาคม 2553

2 สรุปสาระสำคัญ “โรงงานอุตสาหกรรมเคมี” หมายความวา โรงงานลําดับที่ 42 หรือลําดับที่ 44 ตามกฎหมาย วาดวยโรงงาน ซึ่งมีการผลิต ใช หรือเก็บรักษาสาร 1, ไดคลอโรอีเทน หรือสารไวนิลคลอไรด “โรงงานอุตสาหกรรมเคมีเกา” หมายความวา โรงงานอุตสาหกรรมเคมีซึ่งไดรับใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานกอนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ “โรงงานอุตสาหกรรมเคมีใหม” หมายความวา โรงงานอุตสาหกรรมเคมีซึ่งไดรับใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมเคมีเฉพาะในสวนที่ไดรับใบอนุญาตขยายโรงงาน ตั้งแตวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ

3 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน ตนไป

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ใหโรงงานอุตสาหกรรมเคมี เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ 2. หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู บรรยากาศ เวนแตอากาศเสียจะมีลักษณะ เปนไปตามมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจาก โรงงานอุตสาหกรรมเคมี ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี แตทั้งนี้ตองไมใชวิธีทํา ใหเจือจาง (Dilution)

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3. ประกาศนี้ใหใชบังคับกับโรงงานอุตสาหกรรมเคมีภายในระยะเวลา ดังตอไปนี้ (1) โรงงานอุตสาหกรรมเคมีใหมใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ (2) โรงงานอุตสาหกรรมเคมีเกาใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด 1 ปนับจากวันที่ประกาศนี้ มีผลใชบังคับ

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภท เปนแหลงกําเนิดมลพิษ ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google