งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดให โรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภท เปนแหลงกําเนิดมลพิษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดให โรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภท เปนแหลงกําเนิดมลพิษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดให โรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภท เปนแหลงกําเนิดมลพิษ ที่จะตองถูก ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู บรรยากาศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 สิงหาคม 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  “ โรงงานอุตสาหกรรมเคมี ” หมายความวา โรงงานลําดับที่ 42 หรือลําดับที่ 44 ตาม กฎหมาย วาดวยโรงงาน ซึ่งมีการผลิต ใช หรือเก็บรักษาสาร 1, 2 - ไดคลอโรอีเทน หรือสารไวนิลคลอไรด “ โรงงานอุตสาหกรรมเคมีเกา ” หมาย ความวา โรงงานอุตสาหกรรมเคมีซึ่งไดรับ ใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานหรือ ใบอนุญาตขยายโรงงานกอนวันที่ประกาศ ฉบับนี้มีผลใชบังคับ “ โรงงานอุตสาหกรรม เคมีใหม ” หมายความวา โรงงาน อุตสาหกรรมเคมีซึ่งไดรับใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานหรือโรงงาน อุตสาหกรรมเคมีเฉพาะในสวนที่ไดรับ ใบอนุญาตขยายโรงงาน ตั้งแตวันที่ประกาศ ฉบับนี้มีผลใชบังคับ

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน ตนไป

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ใหโรงงานอุตสาหกรรมเคมี เปนแหลงกํา เนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้ง อากาศเสียออกสูบรรยากาศ 2. หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองโรงงาน อุตสาหกรรมเคมี ปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู บรรยากาศ เวนแตอากาศเสียจะมีลักษณะ เปนไปตามมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้ง อากาศเสียจาก โรงงานอุตสาหกรรมเคมี ที่ กําหนดไวในประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้ง อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี แตทั้งนี้ตองไมใชวิธีทํา ใหเจือจาง (Dilution)

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. ประกาศนี้ใหใชบังคับกับโรงงาน อุตสาหกรรมเคมีภายในระยะเวลา ดังตอไป นี้ (1) โรงงานอุตสาหกรรมเคมีใหมใหใช บังคับตั้งแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ (2) โรงงานอุตสาหกรรมเคมีเกาใหใชบังคับ เมื่อพนกําหนด 1 ปนับจากวันที่ประกาศนี้ มี ผลใชบังคับ

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดให โรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภท เปนแหลงกําเนิดมลพิษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google