งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Communicative language Teaching of Primary School โรงเรียน................................ นำเสนอโดย.. คุณครู......................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Communicative language Teaching of Primary School โรงเรียน................................ นำเสนอโดย.. คุณครู......................................"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Communicative language Teaching of Primary School โรงเรียน................................ นำเสนอโดย.. คุณครู......................................

2 สภาพลักษณะ สถานที่ และนักเรียน อธิบาย สถานที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( อาจมีภาพประกอบ ) จำนวนนักเรียน ระดับชั้น ระยะเวลา

3 กิจกรรมที่เลือกใช้ ( เลือกมา 1 กิจกรรม ) Information gap Four corners Think pair share Numbered Heads together Gallery walk Give one get one Rally robin Inside-outside circle Concept Sort Surveys Songs in Groups Line up อื่น

4 Topic ( เรื่องที่สอน ) บรรยายกิจกรรมและวิธีการพอสังเขป อาศัย 4 Principles Of CLT – 1. Effective communication with accuracy and fluency evident – 2. Risk-taking behavior in cooperative groups – 3. Language connected to meaning and context – 4. Critical – thinking skills used in the lesson ( เช็ควิธีการใช้กิจกรรมของตนเอง กะเอกสาร See – Don’t See ที่แนบมาด้วย )

5 สรุปผล หลังจากใช้กิจกรรม CLT ผลดี ผลเสีย ปัญหา อุปสรรคที่ตัวครูพบเจอ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt Communicative language Teaching of Primary School โรงเรียน................................ นำเสนอโดย.. คุณครู......................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google