งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการดำเนินงานของ เครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว น. สพ. ประวิทย์ ชุมเกษียร ที่ปรึกษาสำนักระบาดวิทยา โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร 22 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการดำเนินงานของ เครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว น. สพ. ประวิทย์ ชุมเกษียร ที่ปรึกษาสำนักระบาดวิทยา โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร 22 ธันวาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการดำเนินงานของ เครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว น. สพ. ประวิทย์ ชุมเกษียร ที่ปรึกษาสำนักระบาดวิทยา โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร 22 ธันวาคม 2557

2 Rational One Health was developed from Veterinary Contribution to Public Health or Veterinary Public Health Work. Human Diseases Medical Diseases in Between (Zoonoses ) Veterinary Public Health Animal Diseases Veterinary

3 คำจำกัดความของ Zoonoses คำจำกัดความของ Zoonoses Diseases that transmitted from Animal to Man that include Saprophytically Organism คำจำกัดความของ Saprophytically An organism that grows on dead organic matter (plant and animal)

4 การดำเนินงานในอดีต ขาดความเข้าใจในปัญหา ต่างฝ่ายต่างวิชาชีพมีความมั่นใจ ในตนเองสูง ( ต่างคนต่างทำ ) ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น ระบบ ขาดนโยบายจากผู้บริหาร มีนโยบายมีการดำเนินงานแต่ขาด ความต่อเนื่อง

5 การพัฒนาการดำเนินงาน มีนโยบายจากผู้บริหาร มีคณะกรรมการดำเนินงาน มีการประชุม แบ่งบทบาทหน้าที่ใน การดำเนินงาน มีการจัดเก็บ วิเคราะห์และใช้ ข้อมูลร่วมกัน มีการอบรมฟื้นฟูความรู้ ผู้รับผิดชอบทุกระดับ มีการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานเป็นระยะๆ

6 GOAL OF ONE HEALTH ONE HEAL TH Hum an Heal th Ani mal Heal th Environ mental Health


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการดำเนินงานของ เครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว น. สพ. ประวิทย์ ชุมเกษียร ที่ปรึกษาสำนักระบาดวิทยา โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร 22 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google