งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว
น.สพ.ประวิทย์ ชุมเกษียร ที่ปรึกษาสำนักระบาดวิทยา โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร 22 ธันวาคม 2557

2 Rational One Health was developed from Veterinary Contribution to Public Health or Veterinary Public Health Work. Human Diseases Medical Diseases in Between (Zoonoses) Veterinary Public Health Animal

3 dead organic matter (plant and animal)
คำจำกัดความของ Zoonoses Diseases that transmitted from Animal to Man that include Saprophytically Organism คำจำกัดความของ Saprophytically An organism that grows on dead organic matter (plant and animal)

4 การดำเนินงานในอดีต ขาดความเข้าใจในปัญหา
ต่างฝ่ายต่างวิชาชีพมีความมั่นใจในตนเองสูง (ต่างคนต่างทำ) ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ขาดนโยบายจากผู้บริหาร มีนโยบายมีการดำเนินงานแต่ขาดความต่อเนื่อง

5 การพัฒนาการดำเนินงาน
มีนโยบายจากผู้บริหาร มีคณะกรรมการดำเนินงาน มีการประชุม แบ่งบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน มีการจัดเก็บ วิเคราะห์และใช้ข้อมูลร่วมกัน มีการอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้รับผิดชอบทุกระดับ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น ระยะๆ

6 GOAL OF ONE HEALTH Human Animal Health Health ONE HEALTH Environmental


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google