งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 4 ราชบุรี, สุพรรณบุรี นครปฐม, กาญจนบุรี. จุดแข็ง 1. เป็นนโยบายที่ดี มีประโยชน์ต่อพี่ น้องประชาชน 2., มีงบประมาณสนับสนุนที่ดี 3. มีพยาบาลอยู่อนามัยแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 4 ราชบุรี, สุพรรณบุรี นครปฐม, กาญจนบุรี. จุดแข็ง 1. เป็นนโยบายที่ดี มีประโยชน์ต่อพี่ น้องประชาชน 2., มีงบประมาณสนับสนุนที่ดี 3. มีพยาบาลอยู่อนามัยแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 4 ราชบุรี, สุพรรณบุรี นครปฐม, กาญจนบุรี

2 จุดแข็ง 1. เป็นนโยบายที่ดี มีประโยชน์ต่อพี่ น้องประชาชน 2., มีงบประมาณสนับสนุนที่ดี 3. มีพยาบาลอยู่อนามัยแล้ว ( พยาบาลเวชปฏิบัติด้วย ) 4.CUP ไม่มีปัญหา

3 จุดแข็ง 5. ส่วนใหญ่มีการประชุมในองค์กร และแบ่ง บทบาท หน้าที่มาแล้ว อสม.= Home visit,Home Health Care จนท. สธ = พี่เลี้ยง อสม. รพ. = อบรมให้ความรู้ เงิน คน เป็นพี่เลี้ยง สสจ = ติดตามควบคุม กำกับ ประเมินผล 6. รพศ./ รพท มีการจัดตั้ง CMU และ รพ. ไร้ ความแออัด

4 จุดอ่อน 1. ไม่มีรถพยาบาล 2. ระบบให้คำปรึกษาผ่านระบบ IT มีไม่ครบ 3. ไม่มีระเบียบค่าตอบแทน ( ข้อ 2)

5 ข้อเสนอแนะ 1. กำลังคน 2. จัดทำระบบ IT ให้เชื่อมโยงทั้ง สอ. รพช รพท / รพศ 3. อบรม อสม. และจนท ให้มี ศักยภาพมากขึ้นตามสภาพ ปัญหาของพื้นที่

6 ข้อเสนอแนะ 4. ในปีต่อๆไปอาจมีปัญหา อัตรากำลัง ซึ่ง กสธ. ต้องหาทาง แก้ไข 5. ต้องมีงบประมาณสนับสนุน ต่อเนื่อง 6. จัดทำมาตรฐานการ รักษาพยาบาล ระบบส่งต่อ บัญชี ยา

7 ข้อเสนอแนะ 7. เพิ่มเป้าหมายตามความพร้อม ของพื้นที่

8


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 4 ราชบุรี, สุพรรณบุรี นครปฐม, กาญจนบุรี. จุดแข็ง 1. เป็นนโยบายที่ดี มีประโยชน์ต่อพี่ น้องประชาชน 2., มีงบประมาณสนับสนุนที่ดี 3. มีพยาบาลอยู่อนามัยแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google