งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ราชบุรี, สุพรรณบุรี นครปฐม, กาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ราชบุรี, สุพรรณบุรี นครปฐม, กาญจนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ราชบุรี, สุพรรณบุรี นครปฐม, กาญจนบุรี
กลุ่ม 4 ราชบุรี, สุพรรณบุรี นครปฐม, กาญจนบุรี

2 จุดแข็ง 1.เป็นนโยบายที่ดี มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน
2.,มีงบประมาณสนับสนุนที่ดี 3.มีพยาบาลอยู่อนามัยแล้ว (พยาบาลเวชปฏิบัติด้วย) 4.CUP ไม่มีปัญหา

3 จุดแข็ง 5.ส่วนใหญ่มีการประชุมในองค์กร และแบ่งบทบาท หน้าที่มาแล้ว
อสม.= Home visit,Home Health Care จนท.สธ = พี่เลี้ยง อสม. รพ. = อบรมให้ความรู้ เงิน คน เป็นพี่เลี้ยง สสจ = ติดตามควบคุม กำกับ ประเมินผล 6.รพศ./รพท มีการจัดตั้ง CMU และ รพ.ไร้ความแออัด

4 จุดอ่อน 1.ไม่มีรถพยาบาล 2.ระบบให้คำปรึกษาผ่านระบบ IT มีไม่ครบ
3.ไม่มีระเบียบค่าตอบแทน (ข้อ2)

5 ข้อเสนอแนะ 1.กำลังคน 2.จัดทำระบบ IT ให้เชื่อมโยงทั้ง สอ. รพช รพท/รพศ
สอ. รพช รพท/รพศ 3.อบรม อสม.และจนท ให้มีศักยภาพมากขึ้นตามสภาพปัญหาของพื้นที่

6 ข้อเสนอแนะ 4.ในปีต่อๆไปอาจมีปัญหาอัตรากำลัง ซึ่ง กสธ.ต้องหาทางแก้ไข
5.ต้องมีงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่อง 6.จัดทำมาตรฐานการรักษาพยาบาล ระบบส่งต่อ บัญชียา

7 7.เพิ่มเป้าหมายตามความพร้อมของพื้นที่
ข้อเสนอแนะ 7.เพิ่มเป้าหมายตามความพร้อมของพื้นที่

8


ดาวน์โหลด ppt ราชบุรี, สุพรรณบุรี นครปฐม, กาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google