งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา นางมาลินี ใบไกร

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
ปัญหาการวิจัย ในปัจจุบันโรงเรียนเอกชนมีบทบาทและความสำคัญในการจัดการศึกษา จึงจำเป็นที่ต้องปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสูงสุดอยู่ในระดับสากล เป็นที่ยอมรับของชุมชนและตลาดแรงงานทั้งในท้องถิ่นและตลาดทั่วไป จากการดำเนินการด้านการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน มุ่งที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบในการจัดการศึกษาด้านโครงสร้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน โดยเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาจะต้องบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารจัดการศึกษาและเป็นนิติบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542;14-15) การดำเนินงานจัดการศึกษาของเอกชนยังได้รับการอุดหนุนส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางรัฐ ทั้งด้านการเงิน ด้านวิชาการ และด้านสวัสดิการของบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน ส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนมีความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการดำเนินงาน

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
การจัดการศึกษาตามแนวทางดังกล่าวนี้ ชุมชน โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างสำคัญ แต่ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา ใน 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียน การสอน ด้านการจัดบริการนักเรียน ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านระเบียบวินัย

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 1. วุฒิการศึกษา 1.1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 37 74.00 1.2. ปริญญาตรี 13 26.00 รวม 50 100.00 2. อาชีพ 2.1 รับจ้าง 30 60.00 2.2 เกษตรกรรม 3 6.00 2.3 รับราชการ 2.4 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 4.00 2.5 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 12 24.00 3. รายได้ผู้ปกครองต่อเดือน 3.1. น้อยกว่า 10,000 บาท 22 44.00 , ,000 บาท 25 50.00 3.3. มากกว่า 20,000 บาท จากข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้ ต่อเดือนประมาณ 10,000 – 20,000 บาท

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษา ระดับ ด้านผลการจัดการเรียนการสอน 3.81 0.54 มาก ด้านการจัดบริการนักเรียน 3.90 0.63 ด้านประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 3.95 0.56 ด้านระเบียบวินัย 4.13 0.60 รวม 3.91 0.62 ผลการสำรวจพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในด้านระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ มากที่สุด เนื่องจากมีการกำหนดระเบียบไว้อย่างชัดเจน และเข้มงวด หากพบนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จะถูกทำโทษในทันที รองลงมาคือด้านการประชาสัมพันธ์ ทางวิทยาลัยฯ ได้เปิดเว็บไซต์เพื่อแจ้งข่าวสาร กิจกรรมของวิทยาลัยฯ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ อีกทั้งครูอาจารย์ทุกท่านในวิทยาลัยฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของวิทยาลัยฯ และได้ติดตามนักเรียนในความปกครองทุกคนที่มีพฤติกรรมไม่ค่อยสนใจการเรียนให้กลับมาเรียนทาง Facebook

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
สรุปผลการวิจัย การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับจ้าง และมีรายได้ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ได้แก่ ด้านระเบียบวินัย ด้านประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ด้านการจัดบริการนักเรียน และด้านผลการจัดการเรียนการสอน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

9 ใส่ข้อความของคุณที่นี่
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา ใส่ข้อความของคุณที่นี่

10 ใส่ข้อความของคุณที่นี่
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา ใส่ข้อความของคุณที่นี่

11 ใส่ข้อความของคุณที่นี่
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา ใส่ข้อความของคุณที่นี่


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google