งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด การศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ อยุธยา นางมาลินี ใบไกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด การศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ อยุธยา นางมาลินี ใบไกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด การศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ อยุธยา นางมาลินี ใบไกร

2 ในปัจจุบันโรงเรียนเอกชนมีบทบาทและความสำคัญใน การจัดการศึกษา จึงจำเป็นที่ต้องปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนา ผู้เรียน โดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสูงสุด อยู่ในระดับสากล เป็นที่ยอมรับของชุมชนและตลาดแรงงาน ทั้งในท้องถิ่นและตลาดทั่วไป จากการดำเนินการด้านการ ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน มุ่งที่จะ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบในการจัด การศึกษาด้านโครงสร้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัด การศึกษาของสถานศึกษาเอกชน โดยเฉพาะสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา สถานศึกษาจะต้องบริหารจัดการโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารจัดการศึกษาและเป็นนิติบุคคล ( กระทรวงศึกษาธิการ. 2542;14-15) การดำเนินงานจัด การศึกษาของเอกชนยังได้รับการอุดหนุนส่งเสริมและ ช่วยเหลือจากทางรัฐ ทั้งด้านการเงิน ด้านวิชาการ และด้าน สวัสดิการของบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัดการ เรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน ส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนมีความเป็นอิสระและความ คล่องตัวในการดำเนินงาน ปัญหาการ วิจัย

3 การจัดการศึกษาตามแนวทาง ดังกล่าวนี้ ชุมชน โดยเฉพาะผู้ปกครอง นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างสำคัญ แต่ปัจจุบันยัง ไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจ ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มี ต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี บริหารธุรกิจอยุธยา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อไป

4 วัตถุประสงค์ของ การวิจัย เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ ผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัย เทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา ใน 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียน การสอน ด้าน การจัดบริการนักเรียน ด้านการ ประชาสัมพันธ์ และด้านระเบียบวินัย

5 สถานภาพจำนวนร้อยละ 1. วุฒิการศึกษา 1.1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 3774.00 1.2. ปริญญาตรี 1326.00 รวม 50100.00 2. อาชีพ 2.1 รับจ้าง 3060.00 2.2 เกษตรกรรม 36.00 2.3 รับราชการ 36.00 2.4 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 24.00 2.5 ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 1224.00 รวม 50100.00 3. รายได้ผู้ปกครองต่อเดือน 3.1. น้อยกว่า 10,000 บาท 2244.00 3.2. 10,000 - 20,000 บาท 2550.00 3.3. มากกว่า 20,000 บาท 36.00 รวม 50100.00 จากข้อมูลทั่วไป ของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครอง นักเรียนมี การศึกษาต่ำกว่า ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ รับจ้าง มีรายได้ ต่อเดือนประมาณ 10,000 – 20,000 บาท

6 การจัดการศึกษา  ระดับ ด้านผลการจัดการเรียนการ สอน 3.810.54 มาก ด้านการจัดบริการนักเรียน 3.900.63 มาก ด้านประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 3.950.56 มาก ด้านระเบียบวินัย 4.130.60 มาก รวม 3.910.62 มาก ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ จัดการเรียนการสอน ผลการสำรวจพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในด้าน ระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ มากที่สุด เนื่องจากมีการกำหนดระเบียบ ไว้อย่างชัดเจน และเข้มงวด หากพบนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จะถูกทำโทษในทันที รองลงมาคือด้านการประชาสัมพันธ์ ทาง วิทยาลัยฯ ได้เปิดเว็บไซต์เพื่อแจ้งข่าวสาร กิจกรรมของวิทยาลัยฯ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ อีกทั้งครูอาจารย์ทุกท่านในวิทยาลัยฯ ได้มี การประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของวิทยาลัยฯ และได้ติดตามนักเรียน ในความปกครองทุกคนที่มีพฤติกรรมไม่ค่อยสนใจการเรียนให้ กลับมาเรียนทาง Facebook

7 สรุป ผลการวิจั ย การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มี อาชีพรับจ้าง และมีรายได้ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาทต่อ เดือน ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ได้แก่ ด้านระเบียบวินัย ด้านประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยฯ ด้านการจัดบริการนักเรียน และด้านผลการจัดการเรียน การสอน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด การศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ อยุธยา นางมาลินี ใบไกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google