งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการ ประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2551 โดย ธิราภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการ ประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2551 โดย ธิราภรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการ ประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2551 โดย ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

2 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย รังสิต ประจำปีการศึกษา 2551 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยรังสิตของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551

3 ขอบเขตการวิจัย 1. ศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำภาค การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 และเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษา ใหม่ ในวันที่ 8 มิถุนายน พ. ศ. 2551 2. ศึกษาเฉพาะการประชาสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัยรังสิตในปีการศึกษา 2551 เท่านั้น

4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ หรือการเข้าศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือการเข้า ศึกษา หมายถึง การตัดสินใจของนักศึกษา ในการเลือกเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัย รังสิต โดยพิจารณาองค์ประกอบ ทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังนี้ คือ ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ ด้านอาจารย์และบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านการรับรู้ประชาสัมพันธ์ ด้านบริการและสวัสดิการ

5 ประชากรในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2551 และเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ณ อาคารนันทนาการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ. ศ. 2551 จำนวนทั้งสิ้น 3,600 คน

6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี การศึกษา 2551 ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรังสิต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี การศึกษา 2551

7 ผลการวิจัย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม เพศชาย ร้อยละ 37.20 หญิง ร้อย ละ 62.80 สถานศึกษา ประเภทของการสอบ คัดเลือก กรุงเทพมหานคร / ปริมณฑลร้อยละ 37.00 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 17.19 ภาคกลางร้อยละ 14.66 การคัดเลือก / สอบโดยตรงของ มหาวิทยาลัยรังสิต ร้อยละ 63.36 การคัดเลือก / โดยการใช้ผลแอด มิดชั่น ร้อยละ 27.06 การคัดเลือกโดยโควตาทุนเรียนดีร้อยละ 9.08

8 ผลการวิจัย ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับ ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี การศึกษา 2551

9

10

11 ผลการวิจัย ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการ ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยรังสิตของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551

12

13 ด้านวิชาการ

14 ด้านผู้สอน

15

16 ด้านการประชาสัมพันธ์

17 ด้านบริการและสวัสดิการ


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการ ประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2551 โดย ธิราภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google