งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์งานวิจัย จัดทำโดย การวิเคราะห์งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองค์การ ภาครัฐเกี่ยวกับการศึกษาอาชีพนอกระบบโรงเรียน จัดทำโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์งานวิจัย จัดทำโดย การวิเคราะห์งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองค์การ ภาครัฐเกี่ยวกับการศึกษาอาชีพนอกระบบโรงเรียน จัดทำโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์งานวิจัย จัดทำโดย การวิเคราะห์งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองค์การ ภาครัฐเกี่ยวกับการศึกษาอาชีพนอกระบบโรงเรียน จัดทำโดย นายพิสณุ ฟองศรี หลักสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2  ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา - ปัญหาการประเมินประสิทธิผล องค์การภาครัฐ - การจัดการศึกษานอกระบบ โรงเรียน

3 ตัวแปรไม่ครอบคลุม การวัดตัวแปรที่เป็นนามธรรม ตัวชี้วัดมีไม่เพียงพอ การกำหนดค่าน้ำหนักของตัวชี้วัด เกณฑ์การตัดสิน การวิเคราะห์ไม่ครอบคลุม การประเมินที่ผ่านมาไม่ได้ศึกษาถึงสาเหตุ รูปแบบ (Model) มีไม่เพียงพอและถูกต้อง สมบูรณ์ ปัญหาการประเมินประสิทธิผล องค์การภาครัฐ

4 แนวทางในการแก้ปัญหา คือ แนวทางในการแก้ปัญหา คือ การพัฒนารูปแบบการประเมิน ประสิทธิผลองค์การ เนื่องจากสามารถ พัฒนาโดยออกแบบกำหนดให้ครอบคลุม ปัญหาต่าง ๆ ได้

5 การจัดการศึกษานอกระบบ โรงเรียน การจัดการศึกษานอกระบบ โรงเรียน เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับการ ฝึกอบรมอาชีพพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน อาชีพ องค์การภาครัฐในระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มี ภารกิจหลัก ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาชุมชน และกรมการศึกษานอก โรงเรียน เป็นต้น จากการวิจัย การจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ ขององค์การภาครัฐ - มีความสำเร็จในเชิงปริมาณ แต่ไม่สามารถ สรุปในเชิงคุณภาพ - ขาดการประเมิน มีเพียงการติดตามผล

6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินผลของ องค์การภาครัฐ ฯ 2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบที่ พัฒนาขึ้นโดยผู้บริหารขององค์การและ ผู้บริหารองค์การระดับนโยบาย 3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผล องค์การภาครัฐเกี่ยวกับการศึกษาอาชีพนอก ระบบโรงเรียนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 4. เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์โครงสร้าง เชิงเส้นระหว่างตัวแปรต่าง ๆ กับประสิทธิผล องค์การภาครัฐเกี่ยวกับการศึกษาอาชีพนอก ระบบโรงเรียนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

7 ขอบเขตของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย 1. ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ องค์การ ภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการให้บริหาร ด้านการศึกษาอาชีพนอกระบบ โรงเรียน จำนวน 10 องค์การ 2. ภารกิจที่ประเมิน ได้แก่ การฝึกอาชีพ นอกระบบโรงเรียนซึ่งเน้นการฝึก อาชีพระยะสั้น สาขาช่วงอุตสาหกรรม

8 3. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง เส้น 3.1 ตัวแปรต้น จำนวน 8 ตัวแปร - ระดับตัวองค์การ ได้แก่ ภาวะผู้นำ องค์การ นโยบาย การบริหารองค์การ และกระบวนการบริหารองค์การ - ระดับกลุ่ม ได้แก่ ภาวะผู้นำกลุ่ม วัฒนธรรมกลุ่ม กระบวนการบริหารกลุ่ม - ระดับบุคคล ได้แก่ คุณลักษณะ ของบุคลากร และการปฏิบัติงานของ บุคลากร

9 3.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผล องค์การ 1. การบรรลุจุดมุ่งหมายตามภารกิจ 2. ประสิทธิภาพ 3. ผลการบริหารความ เปลี่ยนแปลง 4. ความพึงพอใจ

10 สรุปผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผล องค์การฯ 1. ผลการพิจารณาของผู้บริหารเพื่อ กำหนดค่าน้ำหนักของตัวแปรตามทั้ง 4 ตัว โดยเฉลี่ย ดังนี้ 1.1 การบรรลุจุดมุ่งหมาย 35% 1.2 ประสิทธิภาพ 15% 1.3 ผลการบริหารความเปลี่ยนแปลง 20% 1.4 ความพึงพอใจ 30%

11 2. ผลการประเมินประสิทธิผลองค์การ พบว่า 1. กรมอาชีวศึกษา มีประสิทธิผลองค์การใน ระดับน้อย ( X = 49.0) มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ 9 ตัวชี้วัด และไม่ ผ่านเกณฑ์ 6 ตัวชี้วัด ( X = 56.6 ) 2. สำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร มี ประสิทธิผลองค์การในระดับปานกลาง มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ 7 ตัวชี้วัด และไม่ ผ่านเกณฑ์ 8 ตัวชี้วัด


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์งานวิจัย จัดทำโดย การวิเคราะห์งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองค์การ ภาครัฐเกี่ยวกับการศึกษาอาชีพนอกระบบโรงเรียน จัดทำโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google