งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการรวบรวม ความคิดเห็นของประชาชนที่ซื้อคอมพิวเตอร์จากโครงการคอมพิวเตอร์ ไอซีที เพื่อคนไทย พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการรวบรวม ความคิดเห็นของประชาชนที่ซื้อคอมพิวเตอร์จากโครงการคอมพิวเตอร์ ไอซีที เพื่อคนไทย พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการรวบรวม ความคิดเห็นของประชาชนที่ซื้อคอมพิวเตอร์จากโครงการคอมพิวเตอร์ ไอซีที เพื่อคนไทย พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธันวาคม 2546

2 วัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและความคิดเห็นของ
ประชาชนที่ซื้อคอมพิวเตอร์จากโครงการฯ เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ความต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ในอนาคต ความพึงพอใจต่อโครงการฯ ความต้องการให้รัฐดำเนินการ/สนับสนุน เพื่อเป็นข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานในระยะต่อไป

3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีทอดแบบสอบถาม ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้ซื้อหรือผู้มารับเครื่องคอมพิวเตอร์ กรอกแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการประมวลผล จำนวน 48,578 แบบ (จากผู้ซื้อคอมพิวเตอร์จากโครงการ ฯ ประมาณ 125,000 คน) ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 26 กรกฎาคม - 13 พฤศจิกายน 2546

4 ประชาชนที่ซื้อคอมพิวเตอร์จากโครงการ ฯ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน
ประชาชนที่ซื้อคอมพิวเตอร์จากโครงการ ฯ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน ร้อยละ 45 36.8 30 19.2 17.3 13.7 6.7 6.3 15 สถานภาพการทำงาน 1 2 3 4 5 6 1 ข้าราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ 2 พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 3 ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 4 นักเรียน/นักศึกษา 5 แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ 6 อื่น ๆ

5 ประเภทของคอมพิวเตอร์ที่ซื้อและจำนวน ที่มีใช้ในครัวเรือน
ประเภทคอมพิวเตอร์ที่ซื้อ จำนวนที่มีใช้ในครัวเรือน * 3 เครื่อง มากกว่า 3 เครื่อง % % 1.5 0.5 โน้ตบุ๊ก 0.5 % 2 เครื่อง 13.4 % 84.6 % 99.5 % คอมพิวเตอร์ (PC) เครื่องแรกที่ซื้อจากโครงการฯ หมายเหตุ : รวมเครื่องที่ซื้อจากโครงการฯ *

6 วิธีการซื้อคอมพิวเตอร์จากโครงการ ฯ
ร้อยละ 100 80 ซื้อเงินสด 60 85.2 88.3 89.5 88.9 87.9 91.5 ซื้อเงินผ่อน 40 20 12.1 11.7 10.5 11.1 14.8 8.5 ภาค ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

7 วัตถุประสงค์ในการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน 1.0 เพื่อความบันเทิง/เล่นเกม 3.4 เพื่อใช้งานในกิจการ/ธุรกิจ 19.6 เพื่อสนับสนุนในการทำงาน 76.0 เพื่อสนับสนุนการเรียน ร้อยละ 20 40 60 80

8 ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์กับความต้องการ ใช้ในครัวเรือน เป็นรายภาค
ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์กับความต้องการ ใช้ในครัวเรือน เป็นรายภาค ร้อยละ 100 86.7 86.0 87.7 87.3 87.3 83.6 80 เพียงพอ 60 ไม่เพียงพอ 40 16.4 14.0 20 13.3 12.3 12.7 12.7 ภาค ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

9 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ซื้อคอมพิวเตอร์ เป็นรายภาค
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ซื้อคอมพิวเตอร์ เป็นรายภาค ร้อยละ 100 80 พอใจ ไม่พอใจ 60 93.3 92.5 93.6 94.1 91.8 93.6 40 20 ภาค 6.7 7.5 8.2 6.4 5.9 6.4 ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

10 ความต้องการที่จะซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่ม ในอนาคต (ปี 2547)
ไม่แน่ใจ 9.6 % คอมพิวเตอร์ (PC) ต้องการ 45.4 % 20.2 % 34.4 % 11.5 % โน้ตบุ๊ก ไม่ต้องการ

11 ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น
แนวทางที่ต้องการให้กระทรวงไอซีทีดำเนินการ/สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทาง ร้อยละ รวม ผู้แสดงความคิดเห็น ให้จัดหาคอมพิวเตอร์ราคาประหยัด เผยแพร่ให้ความรู้พื้นฐานทางด้านไอซีที ให้ประชาชนเข้าถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีและสารสนเทศ พัฒนาซอฟต์แวร์/โปรแกรมที่ผลิตโดยคนไทย ลดค่าบริการการใช้อินเตอร์เน็ต ตรวจสอบควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ให้มีเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลของภาครัฐ ให้มีเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลของเอกชน ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 100.0 * 91.9 62.2 41.9 29.7 27.7 26.0 21.7 14.3 7.0 8.1 หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ *

12 ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ร้อยละ รวม ผู้แสดงความคิดเห็น ควรปรับปรุงคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ควรจำกัดปริมาณการซื้อต่อคน ควรขายราคาถูกลงอีก ควรจัดอบรมความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ ควรจัดส่งให้เร็วขึ้น ควรมีบริการหลังการขายหลาย ๆ จุด ควรจัดระบบการจองให้เร็วขึ้น ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ อื่น ๆ ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 100.0 * 15.6 6.3 2.7 2.6 2.5 2.5 2.3 1.1 1.0 0.3 84.4 หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ *


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการรวบรวม ความคิดเห็นของประชาชนที่ซื้อคอมพิวเตอร์จากโครงการคอมพิวเตอร์ ไอซีที เพื่อคนไทย พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google