งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการรวบรวม ความคิดเห็นของประชาชนที่ซื้อ คอมพิวเตอร์จากโครงการคอมพิวเตอร์ ไอซีที เพื่อคนไทย พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการรวบรวม ความคิดเห็นของประชาชนที่ซื้อ คอมพิวเตอร์จากโครงการคอมพิวเตอร์ ไอซีที เพื่อคนไทย พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการรวบรวม ความคิดเห็นของประชาชนที่ซื้อ คอมพิวเตอร์จากโครงการคอมพิวเตอร์ ไอซีที เพื่อคนไทย พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธันวาคม 2546

2 วัตถุประสงค์ ] รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและความคิดเห็นของ ประชาชนที่ซื้อคอมพิวเตอร์จากโครงการฯ เกี่ยวกับ K วัตถุประสงค์ในการใช้งาน K ความต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ในอนาคต K ความพึงพอใจต่อโครงการฯ K ความต้องการให้รัฐดำเนินการ/สนับสนุน เพื่อเป็นข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานในระยะต่อไป

3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ] ใช้วิธีทอดแบบสอบถาม ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้ซื้อหรือผู้มารับเครื่องคอมพิวเตอร์ กรอกแบบสอบถาม ] ได้รับแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการประมวลผล จำนวน 48,578 แบบ (จากผู้ซื้อคอมพิวเตอร์จากโครงการ ฯ ประมาณ 125,000 คน) ] ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 26 กรกฎาคม - 13 พฤศจิกายน 2546

4 ประชาชนที่ซื้อคอมพิวเตอร์จากโครงการ ฯ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 36.8 19.2 17.3 6.7 6.3 13.7 ร้อยละ 45 30 15 0 สถานภาพการทำงาน 1 ข้าราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ 2 พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 3 ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 4 นักเรียน/นักศึกษา 5 แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ 6 อื่น ๆ 1 2 3 4 5 6

5 ประเภทของคอมพิวเตอร์ที่ซื้อและจำนวน ที่มีใช้ในครัวเรือน 0.5 99.5 ประเภทคอมพิวเตอร์ที่ซื้อ 2 เครื่อง 3 เครื่อง มากกว่า 3 เครื่อง * หมายเหตุ : รวมเครื่องที่ซื้อจากโครงการฯ * 84.6 13.4 1.5 0.5 จำนวนที่มีใช้ในครัวเรือน คอมพิวเตอร์ (PC) โน้ตบุ๊ก % % % เครื่องแรกที่ซื้อจากโครงการฯ % % %

6 วิธีการซื้อคอมพิวเตอร์จากโครงการ ฯ ซื้อเงินสด 11.7 10.5 11.1 14.8 12.1 8.5 88.3 89.5 88.9 85.2 87.9 91.5 ภาค 100 80 60 40 20 0 ซื้อเงินผ่อน ร้อยละ ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือต.อ.น.ใต้

7 วัตถุประสงค์ในการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน ร้อยละ 76.0 19.6 3.4 1.0 020406080 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อความบันเทิง/เล่นเกม เพื่อใช้งานในกิจการ/ธุรกิจ เพื่อสนับสนุนในการทำงาน เพื่อสนับสนุนการเรียน

8 ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์กับความต้องการ ใช้ในครัวเรือน เป็นรายภาค เพียงพอ 86.7 13.3 86.0 14.0 87.7 12.3 87.3 12.7 83.6 16.4 87.3 12.7 ร้อยละ 100 80 60 40 20 0 ไม่เพียงพอ ภาค ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือต.อ.น.ใต้

9 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ซื้อคอมพิวเตอร์ เป็นรายภาค ร้อยละ 93.3 92.5 93.6 94.1 91.8 93.6 6.7 7.5 6.4 5.9 8.2 6.4 ภาค ไม่พอใจ พอใจ 100 80 60 40 20 0 ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น.ใต้

10 ความต้องการที่จะซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่ม ในอนาคต (ปี 2547) ต้องการ 34.4 45.4 20.2 ไม่ต้องการ ไม่แน่ใจ % % % 11.5 9.6 โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ (PC) % %

11 แนวทางที่ต้องการให้กระทรวงไอซีทีดำเนินการ/ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวม ผู้แสดงความคิดเห็น  ให้จัดหาคอมพิวเตอร์ราคาประหยัด  เผยแพร่ให้ความรู้พื้นฐานทางด้านไอซีที  ให้ประชาชนเข้าถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีและสารสนเทศ  พัฒนาซอฟต์แวร์/โปรแกรมที่ผลิตโดยคนไทย  ลดค่าบริการการใช้อินเตอร์เน็ต  ตรวจสอบควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม  ให้มีเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลของภาครัฐ  ให้มีเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลของเอกชน ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น แนวทาง ร้อยละ 62.2 41.9 29.7 27.7 26.0 21.7 14.3 7.0 * หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 100.0 8.1 91.9 *

12 ข้อเสนอแนะ ร้อยละ รวม ผู้แสดงความคิดเห็น  ควรปรับปรุงคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์  ไม่ควรจำกัดปริมาณการซื้อต่อคน  ควรขายราคาถูกลงอีก  ควรจัดอบรมความรู้การใช้คอมพิวเตอร์  ควรจัดส่งให้เร็วขึ้น  ควรมีบริการหลังการขายหลาย ๆ จุด  ควรจัดระบบการจองให้เร็วขึ้น  ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้  อื่น ๆ ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น * * 15.6 6.3 2.7 2.6 2.5 2.3 1.1 1.0 0.3 84.4 หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 100.0 2.5


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการรวบรวม ความคิดเห็นของประชาชนที่ซื้อ คอมพิวเตอร์จากโครงการคอมพิวเตอร์ ไอซีที เพื่อคนไทย พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google